Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 01/2018

Marketing i Rynek nr 01/2018
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  59.90 PLN


Marketing i Rynek nr 01/2018

Rok XXV nr 01 (styczeń) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Problemy komercjalizacji innowacyjnych towarów i usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Unii Europejskiej
Jerzy Baruk

 

Jednym z etapów procesu powstawania innowacji produktowej jest jej komercjalizacja. Sprawność zarządzania działaniami składającymi się na ten etap wpływa na ekonomikę przedsiębiorstwa, a także na skuteczność zaspokojenia potrzeb społecznych. W artykule podjęto próbę analizy statystyczno-porównawczej powszechności występowania problemów utrudniających komercjalizację innowacyjnych towarów lub usług w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Celem publikacji jest też próba weryfikacji tezy, że struktura problemów utrudniających komercjalizację innowacji jest złożona, a powszechność ich występowania zróżnicowana w poszczególnych państwach członkowskich. Do realizacji przyjętych celów wykorzystano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w lutym 2016 r. w 28 państwach członkowskich UE oraz w Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych przez TNS Political & Social na potrzeby Komisji Europejskiej. Analiza statystyczno-porównawcza wyników tych badań potwierdziła przyjętą tezę i umożliwiła osiągnięcie celów badawczych.

 

Słowa kluczowe: innowacja, komercjalizacja, marketing, przedsiębiorstwo, rynek

 

Problems associated with the commercialization of innovative goods and services in enterprises operating in the European Union

 

One of the stages of the process of creating product innovation is its commercialization. The efficiency of managing the activities that contribute to this stage affects the economics of the company and the efficiency of satisfying the social needs. In this article the attempt of the statistical-comparative analysis of commonness of occurrence of problems hindering the commercialization of innovative goods or services in enterprises operating in the Member States of the European Union was conducted. In the publication the author made attempt to verify the thesis that the structure of the problems hindering the commercialization of innovations is complex and the commonness of their occurrence varies from one Member State to another. The results of the empirical researches carried out in February 2016 in the 28 EU Member States, Switzerland and the United States by TNS Political & Social for the European Commission were used to achieve the goals and to verify the thesis. A statistical- comparative analysis of the results of these studies confirmed the thesis and enabled the achievement of research objectives.

 

Keywords: innovation, commercialization, marketing, enterprises, market, management

 

Polacy w centrach handlowych. Między kupowaniem racjonalnym, kompensacyjnym i kompulsywnym

Grzegorz Adamczyk

 

W społeczeństwie konsumpcyjnym rozwijają się zachowania nabywcze zaspokajające nie tylko potrzeby rzeczywiste, ale również potrzeby, nazwane przez Jana Szczepańskiego, otoczkowymi i pozornymi. Kupowanie kompensacyjne i kompulsywne należy do grupy tego typu zachowań. Szerszą dyskusję nad zjawiskiem kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego rozpoczął w 1987 roku artykuł Thomasa O’Guinna, Ronalda Fabera i Raymonda Krycha pt. Compulsive Consumption. Od tego czasu liczne prace psychologów, psychiatrów, socjologów i badaczy konsumpcji przyczyniły się do lepszego zrozumienia istoty tego zjawiska, również dzięki opracowaniu narzędzi pomiarowych pozwalających na szacowanie zasięgu zjawiska kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego w populacji. Do grupy narzędzi pomiarowych często wykorzystywanych w badaniach empirycznych należy skala German Compulsive Buying Indicator. W artykule prezentowane są wyniki badań własnych autora wykorzystujących powyższą skalę. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, na podstawie której przypuszcza się, że rosnąca częstotliwość korzystania z oferty centrów handlowych współwystępuje z podwyższonym prawdopodobieństwem kompensacyjnych i kompulsywnych zachowań nabywczych. Jeśli tego typu współwystępowanie rzeczywiście ma miejsce, fakt ten należałoby uwzględnić w strategiach marketingowych centrów handlowych. Grupa docelowa, której potrzeba kompensacji jest skutecznie zaspokajana, może istotnie wpłynąć na podwyższenie wskaźników lojalności wobec danego centrum handlowego.

 

Słowa kluczowe: kupowanie kompulsywne, kupowanie kompensacyjne, centra handlowe, społeczeństwo konsumpcyjne

 

Poles in shopping centers. Between rational, compensative and compulsive buying

 

Those purchase behaviours are developed in the consumer society which satisfy not only real needs, but the needs named by Jan Szczepanski as fringe and apparent needs. The compensative and compulsive types of buying belong to the group of behaviours of this kind. A wider discussion about the phenomenon of compensative and compulsive buying was begun by the article of Thomas O’Guinn, Ronald Faber and Raymond Krych published in 1987 under the title Compulsive Consumption. Since then numerous works of psychologists, psychiatrists, sociologists and researchers of consumption have contributed to a better understanding the nature of this phenomenon. Among other things, that was possible thanks to the preparation of measurement tools which allow to estimate the prevalence of compensative and compulsive buying in the population. The scale of German Compulsive Buying Indicator belongs to the set of the measurement tools often used in the empirical research. The results of the author’s own study applying the GCBI scale are presented in the article. The aim of the article is a verification of the hypothesis which makes it possible to suppose that a growing frequency of visits at shopping centres goes with a higher probability of compensative and compulsive purchasing behaviours. If the connection occurs really, the fact should be taken into consideration in the marketing strategies of shopping centres. The target group whose compensation need would be efficiently satisfied could affect an improvement in the indicators of loyalty towards a given shopping centre significantly.

 

Keywords: compulsive buying, compensative buying, shopping centres, consumer society

 

Reklama

 

Efekty reklamy zewnętrznej i ich pomiar
Paula Janiak

 

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki pomiaru efektów reklamy zewnętrznej oraz przegląd wybranych wyników badań na ten temat wraz z opisem metod stosowanych w tych badaniach. W toku badań prowadzonych od drugiej połowy XX wieku udało się udowodnić, że reklama zewnętrzna wpływa na stopień znajomości marki i ułatwia odbiorcom rozpoznanie reklamowanych produktów, co w konsekwencji przyczynia się do budowy pozytywnej postawy wobec marki i wywołania intencji jej zakupu. Znajomość wpływu różnych czynników związanych z kreacją reklamową, lokalizacją czy typem nośnika na określone reakcje odbiorców pozwala projektować trafne przekazy, które mają za zadanie spełniać z góry założone cele komunikacyjne.

 

Słowa kluczowe: efekty reklamy zewnętrznej, systemy badawcze reklamy zewnętrznej, wyniki badań reklamy zewnętrznej

 

Outdoor advertising effects and its measurement

 

The aim of the article is to present the issue of measuring the effects of outdoor advertising and to review selected research results along with a description of applied research methodology. In the course of research conducted since the second half of the 20th century, it was proven that outdoor advertising influences brand awareness and helps consumers identify advertised products, thereby contributing to positive attitude toward the brand and induce the intention of its purchase. Knowing the impact of various factors related to advertising creation, location, or type of media on specific audience responses helps to design relevant message that is intended to meet the predetermined communication goals.

 

Keywords: outdoor advertising effects, outdoor advertising research systems, outdoor advertising research results

 

Realia rynku

 

Rynkowe zachowania konsumentów usług Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Łukasz Wróblewski

 

W artykule zaprezentowano wyniki badań odnoszące się do rynkowych zachowań konsumentów usług Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (NOSPR) oraz przestrzennego zasięgu oddziaływania tej instytucji. Przy pozyskiwaniu danych zastosowano metodę ankietową oraz metodę miniwywiadu bezpośredniego. Badania prowadzone w NOSPR w marcu 2017 r. stanowiły część projektu realizowanego przez Medialab Katowice w ramach międzynarodowej platformy Shared Cities: Creative Momentum, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Kreatywna Europa.

 

Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, NOSPR, oddziaływanie przestrzenne

 

Market behaviour of the consumers of services of the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice

 

The article presents the results of research related to the behaviour of consumers of the services of the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice (NOSPR) and the spatial extent of this institution's impact. Data were collected using a questionnaire and a face-to-face mini-interview. The research conducted at NOSPR in March 2017 was part of a project implemented by Medialab Katowice within the Shared Cities: Creative Momentum international platform, co-funded by the European Union under the Creative Europe Programme.

 

Keywords: consumer behaviour, NOSPR, spatial impact

 

Z czasopism zagranicznych

 

Gotowość przedsiębiorstwa do stosowania marketingu partnerskiego
Jarosław Sawicki

 

Prezentowany tekst przybliża artykuł Christiana Grönroosa pt. Relationship marketing readiness: theoretical background and measurement directions, który ukazał się w czasopiśmie “Journal of Services Marketing” w 2017 r.

Liczba stron 40
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl