Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 02/2018

Marketing i Rynek nr 02/2018
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  59.90 PLN


Marketing i Rynek nr 2/2018
Rok XXV nr 2 (luty) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Inwestycje społecznie wrażliwe w sektorze energetycznym – istota i aspekty komunikacyjne
Katarzyna Kozłowska

 

W ostatnich latach obserwujemy inwestycje w polskim sektorze energetycznym (atom, łupki, wiatr), które ze względu na swoją specyfikę wymagają zgody społecznej i których realizacja może zostać opóźniona lub wstrzymana. Zdefiniowane zostały jako inwestycje społecznie wrażliwe w celu zaakcentowania potrzeb i wrażliwości konkretnej zbiorowości, które powinny być uwzględnione przez inwestora na etapie planowania, realizacji i funkcjonowania inwestycji. W artykule zostały opisane cechy tych inwestycji i zaproponowano interpretację według kategorii miejsca, adresata, czasu oraz postaw/emocji, która może mieć praktyczne znaczenie dla inwestorów w ocenie ryzyka, a docelowo skutkować takim postępowaniem inwestorów, które będzie prowadzić do skutecznego komunikowania się inwestora ze społecznością lokalną.

 

Słowa kluczowe: inwestycje w energetyce, lokowanie inwestycji, konflikty lokalne, atom, gaz łupkowy, farmy wiatrowe, ryzyko, komunikacja, komunikacja społeczna, partycypacja, deliberacja

 

Socially sensitive investments in the power industry — the essence and communication-related aspects

 

In the past few years the Polish power industry has seen investments (nuclear energy, shale gas, wind farms) that, due to their specific nature, require social consent and their implementation may be postponed or suspended. They have been defined as socially sensitive investments in order to highlight the needs and sensitivity of a particular community, which should be taken into account by investors while planning, implementing and operating such projects. The article focuses on the qualities of socially sensitive investments. The proposed interpretation, based on the categories of Place, Addressee, Time and Emotional Attitude. may be of practical relevance for investors when assessing risks, and ultimately result in efficient communication between investors and local communities.

 

Keywords: investments in the power industry, investment locations, local conflicts, nuclear energy, shale gas, wind farms, risks, communication, social communication, participation, deliberation

 

Sprytne zakupy w zachowaniach konsumenckich młodych konsumentów
Tomasz Zalega, Filip Wojciechowski

 

Ewolucja konsumpcyjna, która stała się następstwem współczesnej gospodarki, spowodowała, że dzisiejsza konsumpcja zaczyna nie tylko odgrywać niezwykle istotną rolę, ale może wręcz najważniejszą, ze względu na jej coraz większy wpływ na stymulowanie współczesnych procesów gospodarowania i rozwój gospodarczy. Powoduje to, że sylwetka młodego konsumenta często poddaje się różnym trendom konsumenckim, do których zaliczane są także sprytne zakupy. Celem artykułu jest uchwycenie sprytnych zakupów w zachowaniach konsumenckich ludzi młodych w Polsce. W tym celu, na podstawie badań własnych, naświetlono zachowania konsumenckie osób młodych oraz podjęto się próby wyjaśnienia, w jakim stopniu młodzi konsumenci ulegają sprytnym zakupom w procesie podejmowania decyzji konsumpcyjnych.

 

Słowa kluczowe: młodzi konsumenci, sprytne zakupy, webrooming, showrooming, zachowania konsumenckie

 

Smart shopping in consumer behaviour of young consumers

 

Consumption evolution being a consequence of contemporary economy has resulted in today’s consumption beginning to play not only an extremely important role but perhaps even the most significant part, given its increasing influence on the stimulation of modern management processes and economic development. In effect, young consumers are often affected by various consumer trends including smart shopping. This article seeks to provide some insight into smart shopping in the consumer behaviour of young people in Poland. To this end, based on the author’s research, some light is shed on the consumer behaviour of young people and an attempt is made to explain the extent to which young consumers do smart shopping when making consumer decisions.

 

Keywords: young consumers, smart shopping, webrooming, showrooming, consumer behaviour

 

Realia rynku

 

Startups as a source of innovation in the agri-food industry
Magdalena Klimczuk-Kochańska

 

The agri-food industry is considered as a traditional sector, but the evolving conditions of its businesses will force changes that include innovation. The source of these changes can be startups, so the purpose of this paper is to introduce startups as a source of innovation for the agri-food sector. A concept of innovation was presented, including a brief description of closed and open innovations. The features of startups have also been shown to demonstrate that they can be the source of innovation not only in sectors that are creative by nature but also in traditional areas such as the agri-food industry. There are examples of startups that have managed to introduce innovative food production solutions in collaboration with other, often large, companies.

 

Keywords: innovations, startups, agri-food industry, open innovation, NIH syndrome, blockchain technology

 

Startupy jako źródło innowacji w przemyśle rolno-spożywczym

 

Współcześnie nawet sektory tradycyjne pod wpływem zmian zachodzących w ich otoczeniu nie mają innego wyjścia, niż wprowadzać innowacje. Bez nich trudno bowiem chociażby o dobre dopasowanie oferty do oczekiwań klientów. Przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego nie stanowią tu wyjątku i również odczuwają konieczność prowadzenia działalności innowacyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie startupów jako źródła innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Na wstępie ukazano istotę innowacji. W dalszej kolejności przedstawiono cechy startupów jako potencjalnego źródła innowacji nie tylko w sektorach kreatywnych, ale również w tradycyjnych. W opracowaniu zostały opisane przykłady współpracy przedsiębiorstw rolno-spożywczych ze startupami, której wynikiem było wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań.

 

Słowa kluczowe: innowacje, startupy, sektor rolno-spożywczy, innowacje otwarte, syndrom NIH, technologia blockchain

 

Co ma znaczenie przy ryzykownych wyborach finansowych – to, ile mamy, czy to, jak postrzegamy swoją sytuację finansową?
Katarzyna Sekścińska, Joanna Rudzińska-Wojciechowska, Dominika Maison

 

Przeprowadzono badanie mające na celu sprawdzenie, w jaki sposób na skłonność do inwestowania oraz gotowość do podejmowania ryzyka finansowego kobiet i mężczyzn wpływają obiektywne oraz subiektywne miary statusu materialnego. Jego wyniki wskazują na ważną rolę subiektywnie postrzeganej sytuacji finansowej w wyjaśnianiu decyzji o inwestowaniu i przewidywaniu skłonności do podejmowania ryzyka finansowego. W grupie mężczyzn ci, którzy byli skłonni inwestować, postrzegali lepiej swoją sytuację finansową niż ci, którzy nie decydowali się na inwestowanie. Jednocześnie te dwie grupy nie różniły się pod względem obiektywnej sytuacji finansowej. Podobnie mężczyźni, którzy byli gotowi podjąć większe ryzyko związane z inwestowaniem, oceniali lepiej swoją sytuację finansową niż ci, którzy ryzyka unikali. Także w tym przypadku grupy nie różniły się pod względem wysokości dochodów. Wśród kobiet, podobnie jak u mężczyzn, nie zaobserwowano związku pomiędzy obiektywną sytuacją finansową i zachowaniami oraz preferencjami związanymi z inwestowaniem. Jeśli zaś chodzi o związek subiektywnie postrzeganej sytuacji finansowej i gotowości do inwestowania oraz akceptacji ryzyka finansowego kobiet, nie był on tak wyraźny jak w grupie mężczyzn. Oznacza to, że należy brać pod uwagę płeć potencjalnego inwestora w trakcie analizowania czynników wpływających na zachowania i decyzje inwestycyjne.

 

Słowa kluczowe: dobrostan ekonomiczny, subiektywna ocena sytuacji materialnej, dochód, skłonność do inwestowania skłonność do ryzyka finansowego

 

What influences risky financial choices – how much we have or how much we think we have?

 

The aim of the study was to examine the role of subjective and objective financial situation in explaining investment decisions (the propensity to invest and the propensity to take financial risk while investing) of men and women. The results of the study (n= 630) show that subjectively perceived financial situation is very important while explaining one’s investment decisions and preferences. In a group of men, subjective financial situation was related to the propensity to invest and willingness to take financial risks. Those who were prone to invest perceived their personal financial situation as better than those who were not keen to invest. At the same time, their objective financial situation did not differ. Similarly, people who were willing to take financial risk assessed their financial situation as better than people who were less willing to take financial risk, while objective financial situation of both groups was the same. In a group of women, the objective financial situation was also not related to investment decisions, but the link between subjective assessment of one’s financial situation and investment decisions wasn’t as pronounced as in a group of men, which suggests that gender is also an important factor while analyzing investment decisions.

 

Keywords: economic well-being, subjective material situation, income, propensity to invest, propensity to take financial risk

Liczba stron 40
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl