Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 03/2016

Marketing i Rynek nr 03/2016
Produkt niedostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  55.90 PLN

Marketing i Rynek nr 3/2016
Rok XXIII nr 3 (marzec) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Alians strategiczny Renault-Nissan – motywy, model zarządzania i efekty koopetycji
Barbara Jankowska, Piotr Trąpczyński

 

W artykule zaprezentowano istotę, motywy, model zarządzania oraz efekty aliansu strategicznego między firmami Renault i Nissan. Sojusz obu firm osadzono w koncepcji koopetycji, która zyskuje na znaczeniu jako możliwa strategia budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Koopetycja jako nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej przenika do coraz większej liczby branż, a jej szczególnym przykładem są alianse strategiczne w branży motoryzacyjnej. Scharakteryzowany przypadek koopetycji między Renault i Nissanem stanowi potwierdzenie dla wskazywanych w literaturze pozytywnych proefektywnościowych i proinnowacyjnych „nacisków” tego typu więzi między firmami i strategii działania nawet w branżach zdominowanych przez fuzje i przejęcia. Jednocześnie demonstruje, że ważnym czynnikiem pojawienia się i dyskontowania korzyści wynikających ze współpracy z konkurentem jest czas.

 

Słowa kluczowe: alians strategiczny, koopetycja, branża motoryzacyjna, zarządzanie strategiczne, przewaga konkurencyjna, współpraca przedsiębiorstw

 

Renault-Nissan strategic alliance – motives, management model and coopetition effects

 

In the paper we briefly characterize the nature, motives, business model and results of the strategic alliance between Renault and Nissan. The case study is embedded in the concept of coopetition that has been recognized as a strategy of fostering the competitive advantage of firms competing and cooperating at the same time. Referring to the particular case of coopetition we manifest that strategic alliances between competitors generate positive impact in terms of efficiency and innovativeness of the partners. That thesis is valid even in industries dominated by mergers and acquisitions like the automotive industry. Discussing the story on the coopetition of Renault and Nissan we demonstrate that the crucial success factor for creating and discounting the coopetitive benefits is the factor of time.

 

Keywords: strategic alliance, coopetition, automotive industry, strategic management, competitive advantage, firm cooperation

 

Gotowość polskich nabywców do aktywności prosumpcyjnej a ich etnocentryczne postawy
Agnieszka Izabela Baruk

 

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z prosumpcją w kontekście etnocentrycznym. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ postaw etnocentrycznych na stopień gotowości nabywców do spełniania roli prosumentów. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, których wyniki poddano analizie statystycznej (za pomocą metody analizy czynnikowej i analizy skupień), dokonano podziału respondentów na cztery segmenty. Jeden z nich obejmował osoby wykazujące gotowość do aktywnego włączania się w kształtowanie oferty marketingowej, natomiast postawy otwartości na taką aktywność nie cechowały uczestników pozostałych trzech grup. Sformułowana hipoteza badawcza, że gotowość do aktywności prosumpcyjnej polskich nabywców jest związana z ich postawami wobec rodzimych ofert, jest zatem prawdziwa.

 

Słowa kluczowe: prosumpcja, etnocentryzm, nabywca, prosument, oferta

 

Polish customers’ willingness to prosumption activity vs their ethnocentric attitudes

 

In the article the problems of prosumption in the ethnocentric context were presented. The special attention was paid to the influence of ethnocentric attitudes on the level of customers’ openness related to playing the role of prosuments. The results of the conducted researches were analysed used the statistical methods of factor analysis and cluster analysis. It allowed to divide the all respondents into 4 segments. One of them consisted of respondents requiring to include themselves in shaping the marketing offer. The open attitudes towards this kind of activity didn’t characterise the representatives of the others 3 segments. The research hypothesis that openness on prosumption activity of Polish customers is related with their attitudes towards native offers is confirmed.

 

Keywords: prosumption, ethnocentrism, customer, prosument, offer

 

Realia rynku

 

Geoinformacja w sprzedaży produktu turystycznego
Karol Król, Dawid Bedla

 

W opracowaniu przedstawiono mapy jako jedno z narzędzi marketingowych wzbogacających tekstową formę przekazu informacji za pośrednictwem Internetu. Analizą objęto witryny internetowe gospodarstw agroturystycznych położonych na terenie województwa małopolskiego. W badaniach odnotowywano fakt prezentacji w ramach strony internetowej mapy lokalizacji i dojazdu do gospodarstw oraz udostępniania trójwymiarowych modeli przestrzeni lub innych form jej prezentacji. Cyfrowe mapy przeanalizowano pod kątem techniki wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem: formy, dostawcy geodanych oraz wykorzystanych technik i narzędzi komputerowych. Badania pokazują, że nie można rozpatrywać jakości i formy publikacji mapy w oderwaniu od techniki i jakości wykonania witryny. Wynikiem badań jest propozycja kryteriów identyfikacji i oceny map informacji przestrzennej zamieszczanych w ramach witryn gospodarstw agroturystycznych przedstawiona w sposób usystematyzowany.

 

Słowa kluczowe: marketing w agroturystyce, informacja przestrzenna, mapy internetowe

 

Geoinformation in sales of tourist product

 

The paper presents a maps as one of the marketing tools enriched the text form of transmission of information via the Internet. The analysis included the websites of agritourism farms located in the Malopolska province. In the studies have been reported a presentation as part of the web site maps and access directions to the farm and sharing three-dimensional models of space or other forms of its presentation. Digital maps were analyzed in terms of techniques prepare, with particular emphasis of: forms, geodata's providers and used techniques and computer tools. Studies have shown that it shouldn't be consider the quality and form of maps in isolation from technique and quality of website. The result of the research is being proposed list of criteria for identifying and evaluating spatial information in the form of maps published on the websites of tourist farms presented in an orderly manner.

 

Keywords: marketing, agro-tourism, spatial information, Internet maps

 

Badania wpływu Internetu na decyzje zakupowe konsumentów
Joanna Łodziana-Grabowska

 

Internet istotnie zmienia proces zakupowy. Konsument pozyskuje szybko wiele informacji o możliwościach zaspokojenia potrzeb i ofertach, które stanowią przesłankę decyzji rynkowych. Wyszukiwarki, porównywarki cen, opinie na forach internetowych oraz informacje zamieszczane na stronach tworzonych przez konsumentów i profilach na portalach społecznościowych sprawiają, że konsument dysponuje znacznym zakresem danych na temat istniejących alternatyw zakupu. Sieć nie tylko jest istotnym źródłem informacji i determinuje fazę jej poszukiwania oraz porównywania ofert, ale poprzez swoje atrybuty stanowi środowisko realizacji transakcji, które dostarcza konsumentowi wielu korzyści. Identyfikacja wpływu Internetu na opinie i decyzje rynkowe konsumentów oraz określenie ich preferencji zakupowych stanowią cel podjętej i zaprezentowanej w artykule problematyki. Podstawą analizy i wnioskowania są wyniki badań zaplanowanych i przeprowadzonych przez autorkę. Badania konsumenckie zrealizowano w ramach dwóch projektów badawczych, wykorzystując metody ankiety internetowej oraz audytoryjnej. Wskazane przez konsumentów korzyści realizacji transakcji w sieci pozwoliły na ustalenie motywów wyboru formy zakupów online, a jednocześnie umożliwiły identyfikację postrzegania przez nich wiarygodności informacji dostępnej w Internecie oraz jej znaczenia.

 

Słowa kluczowe: Internet, portale społecznościowe, zachowanie konsumenta, decyzje zakupu, badania konsumenckie, promocja

 

Research on impact of internet on consumers purchase decisions

 

The Internet essentially modifies the purchasing process. The consumer quickly obtains a lot of information on the options of satisfying his/her needs as well as offers that constitute the premise for market decisions. The search engines, price comparison sites and opinions on Internet forums as well as the information published on websites created by consumers and their profiles on the social networking services cause that the consumer has at his/her disposal a wide range of data regarding the existing purchase alternatives. The net not only constitutes an significant source of information and determines the phase of its search and offer comparison, but also due to its attributes it functions as an environment for transaction conclusion, which provides many benefits for the consumer. The identification of the Internet impact on the consumers opinions and market decisions as well as the determination of their purchase preferences form the target of issues addressed and presented in this study. The analysis and conclusions based on results of the research planned and held by the authoress. The consumer research was performed within two research projects, with use of the Internet questionnaire and random survey. The benefits of transaction conclusion in the net, as indicated by the consumers, supported the recognition of the motives behind the selection of on-line shopping, while simultaneously allowed for identifying their perception of the reliability of information available in the Internet and its significance.

 

Keywords: Internet, social networking services, consumer behaviour, purchase decisions, consumer research, promotion

 

Z czasopism zagranicznych

 

Orientacja e-marketingowa i zastosowanie mediów społecznościowych w marketingu B2B
Jarosław Sawicki

 

Prezentujemy omówienie artykułu, którego autorami są Fatemeh Habibi, Caroline Anne Hamilton, Michael Hohn Valos, pt. E-marketing Orientation and Social Media Implementation in B2B Marketing. Artykuł został opublikowany w “European Business Review” w 2015 r.

 

 

 

Artykuły na płycie CD (spis treści do pobrania)

 

Artykuły na płycie CD (plik do pobrania)   

Liczba stron 40
Rok wydania 2016
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl