Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 03/2018

Marketing i Rynek nr 03/2018
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  59.90 PLN


Marketing i Rynek nr 3/2018
Rok XXV nr 3 (marzec) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Big data i ich wykorzystanie w analityce marketingowej. Wybrane problemy badawcze
Jarosław Woźniczka

 

Szybko rosnąca ilość dostępnych danych i zwiększające się zdolności ich gromadzenia, przetwarzania i analizy powodują, że coraz więcej podmiotów rynkowych wykorzystuje wielkie zbiory danych (z ang. big data) na potrzeby analityki biznesowej i marketingowej wspierającej podejmowane przez nie decyzje zarządcze. Gwałtownie rośnie też liczba badań naukowych poświęconych big data lub prowadzonych z ich wykorzystaniem i publikacji ich wyników. Prezentowany artykuł jest oparty na wynikach studiów literaturowych na temat wielkich zbiorów danych i zawiera charakterystykę big data jako źródła informacji, zestawienie obszarów wykorzystania big data w marketingu i przegląd odnoszących się do nich wybranych problemów i pytań badawczych formułowanych w literaturze światowej.

 

Słowa kluczowe: wielkie zbiory danych, marketing, analityka marketingowa, badania marketingowe, problemy badawcze

 

Big data and its use in marketing analytics. Selected research problems

 

The fast growth of accessible data and increasing capabilities of data storing, processing and analyzing are the reason of using big data for the purpose of business intelligence and marketing analytics supporting managerial decisions by an increasing number of companies and institutions. The number of scientific research referring to big data or conducted with use of them and publications of their results is also rapidly growing. The presented article is a result of literature studies and it contains the characteristic of big data as an information source, the discussion of the main areas of application of big data in marketing and the review of selected research problems and questions in these areas.

 

Keywords: big data, marketing, marketing analytics, marketing research, research problems

 

Budowanie przewagi konkurencyjnej apteki ogólnodostępnej. Wyzwania dla przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach wzmożonej konkurencji
Konrad Żak

 

Funkcjonowanie apteki ogólnodostępnej na rynku farmaceutycznym wiąże się z prowadzeniem działalności w warunkach wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Duża dynamika rozwoju rynku farmaceutycznego, niskie bariery wejścia na rynek oraz szeroki wybór asortymentu produktów farmaceutycznych przekładają się na rosnącą atrakcyjność rynku. W obecnych realiach rynkowych prowadzenie działalności gospodarczej na aptecznym rynku farmaceutycznym wymaga posiadania i ciągłego powiększania kluczowych zasobów. Budowanie przewagi konkurencyjnej nie należy do zadań łatwych w realizacji ze względu na dużą liczbę podmiotów świadczących usługi farmaceutyczne oraz skomplikowany i niejasny system regulacji prawnych. Rodzaj przewagi konkurencyjnej na aptecznym rynku farmaceutycznym zależy od charakteru relacji pomiędzy korzyściami oferowanymi klientowi przez aptekę a kosztami, jakie musi on ponieść, aby te korzyści otrzymać. Warunkiem koniecznym budowania przewagi konkurencyjnej jest wykreowanie oferty, w której korzyści, oferowane klientom na poziomie wyższym od konkurencji, przewyższą koszty. Artykuł przedstawia sposób budowania przewagi konkurencyjnej w aptece ogólnodostępnej, czyli w przedsiębiorstwie funkcjonującym w warunkach wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumenta. Przedstawiono w nim również specyfikę realizacji procesu świadczenia usług farmaceutycznych oraz charakterystykę opieki farmaceutycznej jako źródła przewagi konkurencyjnej.

 

Słowa kluczowe: przewaga konkurencyjna, konkurencja, rynek farmaceutyczny, przedsiębiorstwo, zarządzanie

 

Creating competitive advantage of public pharmacy. Challenges for the company operating under condition of increased competition

 

Functioning of the public pharmacy in the pharmaceutical market is related to conducting business in conditions of intensified competition and increasing demands of consumers. The high dynamics of the development of the pharmaceutical market, low barriers to entry and a wide choice of assortment of pharmaceutical products translate into increasing market attractiveness. In the current market environment, running a business on the pharmaceutical market requires the acquisition and continuous expansion of key resources. Creating competitive advantage is not an easy task due to the large number of pharmaceutical providers and a complicated and unclear regulatory system. The type of competitive advantage in the pharmaceutical pharmacy market depends on the nature of the relationship between the advantages offered to a client by a pharmacy and the costs it must incur to receive these benefits. The prerequisite for building a competitive advantage is to create an offer in which the benefits offered to customers at a level higher than the competition will outweigh the costs. This article describes how to create competitive advantage in a public pharmacy, i.e. in a company operating in a competitive environment and increasing consumer demands. It also describes the specificity of the process of providing pharmaceutical services and the characteristics of pharmaceutical care as a source of competitive advantage.

 

Keywords: competitive advantage, competition, pharmaceutical market, business, management

 

Reklama

 

Dziecko i reklama – uwarunkowania reklam kierowanych do dzieci

Iga Dudzik

 

Artykuł porusza tematykę kierowania reklam do dzieci. Przy rosnącej roli mediów i technologii w życiu nieletnich przekazy handlowe mają coraz większą siłę przebicia, co niepokoi wielu dorosłych. Okazuje się, że ich strach nie jest bezpodstawny. Dzięki zbadaniu wpływu reklam na rzeczywisty rozwój najmłodszych oraz konsekwencji z tym związanych wykazane zostało, że emisja reklam wywiera efekt na proces kształtowania się cech indywidualnych, a także ma silny wpływ na tworzenie się postaw społecznych oraz kreowanie relacji w grupach rówieśniczych. Dokonana została kompleksowa analiza roli poszczególnych osób z otoczenia dzieci oraz państwa na zapobieganie kreowania niewłaściwych postaw.

 

Słowa kluczowe: dzieci, reklama

 

Kids and advertising: conditions of ads addressed to children

 

The article raises the subject of targeting ads at children. With the increasing role of media and technology in everyday life of underaged, commercial communication is growing in power, which is very worrying for adults. It turns out that their fear is not invalid. By examining the impact of advertising on the real development of children and its consequences, it has been proven that commercials have an effect on creation of personal traits and significantly influence development of social behaviors and forming the relationships in peer groups. The analysis has been conducted to set down the role of people from children environment and of the state to prevent the development of wrong attitudes.

 

Keywords: children, advertising

 

Realia rynku

 

Synergia kanałów marketingowych w internetowej promocji agroturystyki
Karol Król

 

Celem pracy była ocena wykorzystania przez gospodarstwa agroturystyczne różnych kanałów dystrybucji treści w internetowej promocji świadczonych usług. W badaniach wykorzystano koncepcję pomiarów z pogranicza analityki off-site, która przewiduje monitorowanie otoczenia witryny, ze szczególnym uwzględnieniem nasłuchu w mediach społecznościowych. Badaniom poddano 201 gospodarstw agroturystycznych, które posiadały indywidualną stronę internetową. W konkluzji wykazano, że gospodarstwa agroturystyczne często miały profile w mediach społecznościowych, ale nie wykazywały dużej aktywności w ich aktualizacji i nie promowały ich na swoich stronach internetowych. Ponadto rzadko korzystały z systemów blogowych i serwisów udostępniających materiały wideo. Wszystkie te zaniechania ograniczają potencjał płynący z efektu synergii.

 

Słowa kluczowe: media społecznościowe, komunikacja marketingowa, efekt synergii, kanały komunikacji, strategia marketingowa

 

Synergy of marketing channels in the internet promotion of agrotourism

 

The aim of the paper was to evaluate using various channels of content distribution in the internet promotion of services provided by agrotouristic farms. The concept of measurements from a border area of the off-site analytics which provides monitoring the website’s surroundings with a particular focus on listening to social media were used in the surveys. 201 agrotouristic farms with an individual website were examined. In conclusion, it was revealed that agrotouristic farms often had their profiles in social media but they were not active in their updating and they did not promote them on their websites. Moreover, they were rarely using blog systems and services that provide video materials. All these inactivities limit benefits that results from the synergy effect.

 

Keywords: social media, marketing communications, synergies, channels of communication, marketing strategy

 

Z czasopism zagranicznych

 

Gotowość przedsiębiorstwa do stosowania marketingu partnerskiego

Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. Modelling Competitive Advantage of Nation: A Literature Review, którego autorami są Muhammad Hanafi, Dermawan Wibisono, Kuntoro Mangkusubroto, Manahan Siallagan i Mila Jamilah Khatun Badriyah z numeru 4/2017 “Competitiveness Review”.

Liczba stron 40
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl