Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 04/2018

Marketing i Rynek nr 04/2018
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  59.90 PLN


Marketing i Rynek nr 4/2018
Rok XXV nr 4 (kwiecień) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Rola komunikacji korporacyjnej w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa
Tomasz J. Dąbrowski

 

Komunikacja korporacyjna odgrywa ważną rolę w kreowaniu wizerunku firmy. Celem artykułu jest analiza mechanizmów oddziaływania tej komunikacji na postrzeganie organizacji. W rozważaniach położono szczególny nacisk na znaczenie koordynacji i integracji przekazów pochodzących z różnych miejsc w przedsiębiorstwie, uznając te czynniki za kluczowe dla efektywnego wykorzystania komunikacji w kształtowaniu wizerunku. Artykuł ma charakter koncepcyjny.

 

Słowa kluczowe: komunikacja korporacyjna, wizerunek, komunikacja marketingowa, public relations

 

The role of corporate communication in creating the company’s image

 

Corporate communication plays important role in creating the company’s image. The aim of this article is to present ways in which this communication can influence the perception of an organization. The article especially emphasises that the coordination and integration of messages from various parts of the company is a key factor in an effective corporate communication system. The article is of conceptual nature.

 

Keywords: corporate communication, image, marketing communication, public relations

 

Implikacje koncepcji human to human we współczesnym marketingu
Anna Niedzielska

 

Współcześni marketerzy coraz częściej uważają klasyczny podział rynków na business to customer (B2C) i business to business (B2B) za nieaktualny i działają w sferze human to human (H2H). Choć ta, podkreślająca powrót do znaczenia relacji międzyludzkich w biznesie, koncepcja nie jest całkowicie nowa, oparta jest bowiem w dużej mierze na personalizacji przekazu, emocjach czy storytellingu, to jej zastosowanie przenosi marketing na zupełnie nowy poziom, gdzie wielkość firmy i jej możliwości finansowe nie są podstawą budowania przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie i scharakteryzowanie trendu H2H oraz jego implikacji we współczesnym marketingu w ujęciu teoretycznym i praktycznym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.

 

Słowa kluczowe: human to human marketing, doświadczenie klientów, lojalność klientów

 

Implication of human to human concept into modern marketing

 

Modern marketers more and more often consider traditional market division into business to customer (B2C) and business to business (B2B) to be out-dated and start acting in human to human (H2H) sphere. Although this concept is not new because it is mostly based on message personalization, emotions and storytelling, its application moves marketing into completely new level, where the company size and its financial abilities are not the base of competitive predominance creating. The aim of the article is to present and characterize human to human trend and its implications into modern marketing both in theoretical and practical depiction on the example of selected market activities.

 

Keywords: human to human marketing, customer experience, customer loyalty

 

Realia rynku

 

Media społecznościowe jako źródło absorpcji i dzielenia się informacją o produktach i ich oferentach przez pokolenie Y
Sylwia Badowska, Liwia Delińska

 

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących weryfikacji mediów społecznościowych jako źródła absorpcji i dzielenia się informacją o produktach i ich oferentach przez pokolenie Y. Badania pierwotne zrealizowano w 2017 r. na grupie konsumentów w wieku 20–24 lata. Wyniki wskazują, iż badani konsumenci wykorzystują media społecznościowe przede wszystkim do pozyskiwania informacji o produktach i ich oferentach, szczególnie w zakresie zapoznania się z ofertą i nowymi produktami oraz opiniami innych użytkowników i ich rekomendacjami. Zdecydowanie rzadziej media społecznościowe wykorzystywane są przez to pokolenie do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wydawania recenzji produktom. Przedstawiciele pokolenia Y dzielą się opiniami częściej, gdy negatywnie oceniają proces zakupowy, niż wtedy, gdy ich ocena jest pozytywna. Wyniki wskazują na istnienie dwóch typów konsumentów wśród pokolenia Y: pasywnych, którzy tylko absorbują informacje, oraz aktywnych, którzy współtworzą informacje i dzielą się nimi w sieci. Zatem informacje rynkowe umieszczane w mediach społecznościowych mogą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu procesu zakupów wśród przedstawicieli pokolenia Y. Wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie we właściwym kształtowaniu strategii marketingowych wobec pokolenia Y.

 

Słowa kluczowe: media społecznościowe, proces zakupowy, absorpcja informacji, dzielenie się informacją, źródło informacji, produkt, pokolenie Y

 

Social media as a source for the absorption and sharing information of products and their bidders by the Y generation

 

The aim of this article is to present the results of original research on verification of social media as a source of absorption and sharing information by generation Y about products and their bidders. To verify the research goal, the survey conducted in 2017 among the consumer group at the age of 20-24 was used. The results suggest that the tested consumers use social media in an absorption of information about products and their bidders, especially in the aspect of familiarizing with the offer and new products and as well as opinions of other users and their recommendations. Social media are less frequently used by this generation to share their insights and make product recommendations. Representatives of the Y generation share opinions more often when they negatively assess the purchasing process than when their assessment is positive. The results suggest that among the Y generation two types of consumers exist: the passive ones who only absorb information and the active consumers who co-create information and share it on the web. Thus, market information placed in social media may play a crucial role in shaping the purchasing process among the representatives of the Y generation. The results may have practical applications in shaping marketing strategies for the Y generation properly.

 

Keywords: social media, purchasing process, absorption of information, sharing information, information source, product, generation Y

 

Preferencje konsumentów wobec marek kaw dostępnych na polskim rynku – analiza porównawcza
Grzegorz Maciejewski , Sylwia Mokrysz , Łukasz Wróblewski

 

W artykule podjęto problem preferencji konsumentów wobec marek kaw dostępnych w Polsce (ziarnistej, mielonej, rozpuszczalnej oraz rozpuszczalnego cappuccino). Podstawę źródłową opracowania stanowią wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych metodą standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego techniką CAPI (computer assisted personal interview) na ogólnopolskiej próbie 800 konsumentów kawy. Badanie przeprowadzone zostało przez Grupę IQS Sp. z o.o. z Warszawy w styczniu 2016 r.

 

Słowa kluczowe: preferencje konsumentów, marka, kawa ziarnista, kawa mielona, kawa rozpuszczalna, rozpuszczalne cappuccino, wyniki badań

 

Consumer preferences for coffee brands available on the polish market – comparative analysis

 

The article addresses the issue of consumer preferences for brands of coffee in Poland (for ground coffee, instant coffee, coffee beans and instant cappuccino). The main source of the study is the results of primary research conducted using a structured interview (CAPI – Computer Assisted Personal Interview) on a nationwide sample of 800 coffee consumers. The research was conducted by Grupa IQS Sp. z o.o. from Warsaw in January 2016.

 

Keywords: consumer preferences, brand, coffee beans, ground coffee, instant coffee, instant cappuccino, research results

 

Z czasopism zagranicznych

 

Innowacyjność marketingowa w Azji
Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu Ibrahima Abosaga i Davida Rossa Brennana pt. Understanding Marketing Innovativeness in Asia. A Research Agenda, który został opublikowany w 2017 roku w czasopiśmie “Asian Business Management”.

 

 

 

Artykuły na płycie CD (plik PDF do pobrania)

 

 

Liczba stron 40
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl