Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 05/2018

Marketing i Rynek nr 05/2018
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  59.90 PLN


Marketing i Rynek nr 5/2018
Rok XXV nr 5 (maj) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Makromarketingowa interpretacja efektywności marketingu – cz. 1
Jacek Kamiński

 

Artykuł jest poświęcony makromarketingowej interpretacji efektywności marketingu. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że ocena efektywności marketingu dokonywana jest nie tylko na poziomie przedsiębiorstwa, lecz obejmuje także wymiar makromarketingowy. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono tradycję zainteresowania efektywnością w nauce o marketingu, wskazując że od początku istnienia marketingowej dyscypliny ocena efektywności marketingu odbywała się przede wszystkim na poziomie makro. W części tej omówiono również powody, które zdecydowały o tym, że o efektywności marketingu mówić zaczęto w odniesieniu do przedsiębiorstwa oraz główne fazy opisujące ewolucję oceny wyników marketingu na poziomie przedsiębiorstwa.

 

Słowa kluczowe: marketing, efektywność, historia, makromarketing

 

The macromarketing interpretation of marketing efficiency – part 1

 

This article focuses on the macromarketing interpretation of marketing efficiency. Its main objective is to draw attention to the fact that marketing efficiency can be assessed not only at the level of the enterprise, but that it also includes the macromarketing dimension. The article consists of two parts. Part one presents the tradition of marketing studies, with particular interest in efficiency, indicating that from the beginning of this discipline, the assessment of marketing efficiency was conducted primarily at the macro level. It also discusses the reasons why marketing efficiency has also become the subject of analyses in respect of individual enterprises, as well as the main phases describing the evolution of marketing results’ evaluation at the enterprise level.

 

Keywords: marketing, efficiency, history, macromarketing

 

Edukacja i socjalizacja ekonomiczna dzieci — rodzice jako źródło wiedzy, wzorców zachowań, wartości i emocji wobec finansów
Dominika Maison, Aleksandra Furman, Katarzyna Sekścińska, Agata Trzcińska, Magdalena Poraj-Weder

 

Socjalizacja i edukacja ekonomiczna są ważnym elementem w rozwoju dziecka. Edukacja ekonomiczna jest zazwyczaj rozumiana jako przekazywanie dziecku wiedzy z obszaru ekonomii zarówno w skali makro, jak i codziennego funkcjonowania. Za odpowiedzialnych za edukację ekonomiczną dzieci uznaje się przede wszystkim szkoły i organizacje (np. fundacje, instytucje finansowe). Nieco innym i zarazem szerszym zagadnieniem jest socjalizacja ekonomiczna, która ma charakter mniej formalny i jest przekazywaniem szeroko rozumianych umiejętności związanych z funkcjonowaniem w świecie finansów. W tym obszarze ogromne znaczenie mają rodzice, którzy w sposób zarówno świadomy i zamierzony, jak i nieświadomie przekazują swoim dzieciom wzorce zachowań, wartości i emocje związane z finansami. Przeprowadzony projekt badawczy miał na celu zrozumienie, jaką rolę pełnią rodzice w procesie socjalizacji ekonomicznej dzieci i w jaki sposób przekazują im wiedzę, wzorce zachowań, wartości i emocje związane z funkcjonowaniem w szeroko rozumianym świecie finansów. Zrealizowano dwa badania z udziałem rodziców dzieci w wieku 4–11 lat: jakościowe oraz ilościowe. Wyniki badania pokazały znaczącą rolę rodziców nie tylko w intencjonalnym przekazywaniu wiedzy, ale również w nieintencjonalnym transferze wartości i emocji, które mogą kształtować przyszłe dobre, ale również złe funkcjonowanie dziecka w świecie finansów.

 

Słowa kluczowe: edukacja ekonomiczna, socjalizacja ekonomiczna, zachowania finansowe, emocje, metody jakościowe

 

Children’s economic education and socialization — parents as source of knowledge, behaviour patterns, values and emotions towards finances

 

Economic socialization and education are an important element in the child's development. Economic education is usually understood as providing the child with knowledge in the field of economics, both on a macro level and concerning everyday functioning. Such education, as it is usually believed, should be provided mostly by schools and organizations (e.g. foundations, financial institutions). Economic socialization is a somewhat different and wider issue, of a less formal nature. It is defined as the transmission of broadly understood skills related to functioning in the world of finance. In this area a great responsibility lies on the parents’ side, whose behaviours, attitudes and emotions related to finances are observed by and transerred to children in everyday life. The research project aimed at understanding what role parents play in the economic socialization of children and how they transfer knowledge, behaviour patterns, values and emotions related to functioning in the world of finance. Two studies were carried out with the participation of parents of children aged 4-11: qualitative and quantitative. The results of the study showed a significant role of parents not only in the intentional transfer of knowledge, but also in the unintentional transfer of values and emotions that can shape the future good or bad functioning of the child in the world of finance.

 

Keywords: economic education, economic socialization, financial behaviours, emotions, qualitative methods

 

Realia rynku

 

Długość cyklu życia produktu na przykładzie samochodów osobowych
Aleksander Lotko

 

Celem artykułu była identyfikacja tendencji w długości cyklu życia produktu na przykładzie samochodów osobowych. Analizie poddano długości cykli życia kolejnych generacji modeli sześciu najpopularniejszych marek w Polsce, należących do trzech segmentów rynku: B, C i D. Dane przeanalizowano w podziale na producentów, segmenty i modele. Zidentyfikowano także tendencje w długości cyklu życia dla kolejnych generacji modelu. Implikacją artykułu jest identyfikacja tendencji w długości cyklu życia samochodów osobowych. Wkładem własnym autora jest metodyczne rozwiązanie analizowanego problemu oraz analiza uzyskanych wyników i wyciągnięcie wniosków.

 

Słowa kluczowe: samochody osobowe, asortyment, cykl życia produktu, marketing w motoryzacji

 

Duration of a product lifecycle – a case of passenger cars

 

The aim of the paper was identification of trend in product lifecycle duration for passenger cars. Duration of a lifecycle of next generations of models from 6 most popular car makes in Poland, belonging to 3 market segments: B, C and D. Data was broken down into manufacturers, market segments and models. Also tendencies in duration of a lifecycle for another model generations were identified. The implication of the paper is indication of tendencies in products’ lifecycle duration for passenger cars. Author’s contribution is a methodical solution of the analyzed problem, as well as analysis of the obtained results and generalization.

 

Keywords: passenger cars, assortment, product lifecycle, automotive marketing

 

Konferencje

 

Sprawozdanie z II Konferencji Naukowej z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności”
Angelika Pabian, Danuta Rojek

 

W dniach 8–9 marca 2018 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się II Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności” pt. „Współczesne kontynuacje dorobku Edwina Hauswalda”. Cykl obejmuje konferencje poświęcone dorobkowi polskich klasyków nauk o zarządzaniu. Organizatorami przedsięwzięcia naukowego byli: Katedra Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa — Oddział w Dąbrowie Górniczej. Patronat medialny nad konferencją objął „Marketing i Rynek”. Celem konferencji był przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji do dokonań i dorobku naukowego profesora Edwina Hauswalda (1868–1942).

 

Z czasopism zagranicznych

 

Reputacja przedsiębiorstw międzynarodowych
Jarosław Sawicki

 

Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem artykułu pt. Reputation of Multinational Companies. Corporate Social Responsibility and Internationalization, którego autorami są Javier Aguilera-Caracuel, Jaime Guerrero-Villegas i Encarnación Garcia-Sánchez. Artykuł ukazał się w 2017 r. w czasopiśmie “European Journal of Management and Business Economics”.

 

Wyobraźnia konsumenta w marketingu
Jarosław Sawicki

 

Tekst stanowi omówienie artykułu Barbary J. Philips pt. Consumer Imagination in Marketing: A Theoretical Framework, który ukazał się w czasopiśmie “European Journal of Marketing” w 2017 r.

Liczba stron 40
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl