Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 06/2018

Marketing i Rynek nr 06/2018
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  59.90 PLN


Marketing i Rynek nr 6/2018
Rok XXV nr 6 (czerwiec) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Makromarketingowa interpretacja efektywności marketingu – cz. 2
Jacek Kamiński

 

Artykuł jest poświęcony makromarketingowej interpretacji efektywności marketingu. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że ocena efektywności marketingu dokonywana jest nie tylko na poziomie przedsiębiorstwa, lecz obejmuje także wymiar makromarketingowy. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono tradycję zainteresowania efektywnością w nauce o marketingu, wskazując że od początku istnienia marketingowej dyscypliny ocena efektywności marketingu odbywała się przede wszystkim na poziomie makro. W części tej omówiono również powody, które zdecydowały o tym, że o efektywności marketingu mówić zaczęto w odniesieniu do przedsiębiorstwa oraz główne fazy opisujące ewolucję oceny wyników marketingu na poziomie przedsiębiorstwa.

 

Słowa kluczowe: marketing, efektywność, historia, makromarketing

 

The macromarketing interpretation of marketing efficiency – part 2

 

This article focuses on the macromarketing interpretation of marketing efficiency. Its main objective is to draw attention to the fact that marketing efficiency can be assessed not only at the level of the enterprise, but that it also includes the macromarketing dimension. The article consists of two parts. Part one presents the tradition of marketing studies, with particular interest in efficiency, indicating that from the beginning of this discipline, the assessment of marketing efficiency was conducted primarily at the macro level. It also discusses the reasons why marketing efficiency has also become the subject of analyses in respect of individual enterprises, as well as the main phases describing the evolution of marketing results’ evaluation at the enterprise level.

 

Keywords: marketing, efficiency, history, macromarketing

 

Reklama jako utwór zależny — sytuacja prawna podmiotu zlecającego przygotowanie reklamy z perspektywy prawa autorskiego
Adam Karpiński

 

W ramach artykułu przeprowadzono analizę obowiązku uzyskania zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z utworu zależnego. Wskazano, w jakich sytuacjach należy uzyskać wspomniane powyżej zezwolenie, a także kto może go udzielić. Omówiono też skutki prawne rozporządzania i korzystania z utworu zależnego bez tego zezwolenia. Podejmowane zagadnienia zostały opisane z perspektywy podmiotu zlecającego przygotowanie nowej wersji reklamy.

 

Słowa kluczowe: utwór zależny, reklama, prawo autorskie, umowa, naruszenie praw autorskich

 

Advertisement as a derivative work – legal situation of the company ordering preparation of an advertisement from the perspective of copyright law

 

In the scope of the present article, analysis of the right to grant permission to disposal and use of derivative work was performed. There was indicated when aforementioned permission is required and who is authorized to grant it. The legal consequences of disposing and using derivative work without such permission were also discussed. Issues taken in the article have been described from perspective of the company ordering a new version of an advertisement.

 

Keywords: derivative work, advertisement, copyright law, agreement, copyright infringement

 

Konsumenckie e-rodzicielstwo, czyli konsumencka aktywność e-rodziców w Internecie
Aleksandra Jasielska, Renata Anna Maksymiuk

 

E-rodzicielstwo jest zjawiskiem dość młodym, lecz rozwija się bardzo szybko, obejmując swoim zasięgiem różne rodzaje aktywności rodziców w Internecie. Część z tych aktywności łączy pełnienie roli rodzica z pełnieniem roli konsumenta, co wskazuje, że niektóre obszary e-rodzicielstwa są dość blisko związane ze zjawiskiem komercjalizacji rodzicielstwa. W artykule podjęto próbę analizy konsumenckiej aktywności e-rodziców w sieci, czyli konsumenckiego e-rodzicielstwa. Można w nim wyróżnić pięć aspektów: zakupy online, poszukiwanie informacji konsumenckiej, opiniowanie produktów jako użytkownik, poszukiwanie wsparcia konsumenckiego oraz edukacja konsumencka. Fakt, że Internet może być wygodnym i efektywnym narzędziem e-rodziców do realizacji ich różnych celów, w tym także konsumenckich, jest oczywisty. Warto jednak podkreślić, jak ważne jest to, by korzystać z niego świadomie, zwłaszcza, że rodzice — jako modele — kształtują także wzorce zachowań swoich dzieci.

 

Słowa kluczowe: e-parenting, e-rodzicielstwo, zachowania konsumenckie, e-konsumenci, Internet

 

Consumer e-parenting — e-parents’ consumer activity online

 

Although e-parenting is quite young phenomenon, but it grows very fast and includes various parents’ activities in Internet. Part of them connects acting as parents with acting as consumer, what lead to conclusion, that some area of e-parenting are closely connected to the commercialization of parenthood. In presented paper we are trying to analyze consumer e-parenting – e-parents’ consumer activity via Internet. It seems that there are five aspects of it: on-line shopping, seeking for consumer information, giving opinion on product as user; seeking for consumer support and consumer education. It is obvious the Internet may be comfortable and effective tool to aim e-parents goals, including consumer goals. But we should underline, that it’s important to use Internet in a conscious way. Especially we should take into account that parents set an example for their children and shape youngsters’ behavior.

 

Keywords: e-parenting; consumer behavior; e-customers, Internet Marketing w praktyce

 

Pomiar postaw jawnych i utajonych wobec produktu marki własnej i producenckiej
Urszula Garczarek-Bąk

 

Podczas badania postaw konsumentów trzeba mieć na uwadze nieświadomość ich źródeł, automatyczny charakter oraz dualizm, czyli różny sposób oceny obiektu na poziomie utajonym oraz jawnym. Jedną z możliwości wnioskowania o postawach utajonych jest zastosowanie czasów wykonania (wynikających z afektywnej spójności) różnych zadań kategoryzacji słów — w tym przypadku w wyniku przyjęcia dwóch kategorii: marka własna i marka producenta. W celu określenia postaw utajonych przeprowadzono badanie metodą IAT na próbie 100 osób. W artykule opisano szczegółowo aspekty metodyczne związane z założeniami oraz konstrukcją testu. W opracowaniu zaprezentowano także deklarowane postawy wobec obu kategorii marek w celu wykazania rozbieżności pomiędzy dwoma rodzajami postaw.

 

Słowa kluczowe: marki własne, marki producenckie, test utajonych skojarzeń

 

Measuring explicit and implicit attitudes toward private label and national brand product

 

The unconscious sources of attitudes, their automatic character and dualism, meaning different object’s evaluations on implicit and explicit level should be taken into consideration when measuring consumer attitudes. Ease of association, measured by judgment speed is taken as evidence for an implicitly-held attitude toward two categorized target concepts (private labels and national brands in this case). A hundred respondents were investigated using IAT method to assess implicit attitudes. The article describes in detail methodological aspects concerning the test’s assumptions and structure. Additionally, the declared attitudes towards both product’s categories were presented to indicate the discrepancies between the two types of attitudes.

 

Keywords: private labels, national brands, Implicit Association Test (IAT)

 

Reklama

 

Percepcja logo w reklamie video — korelacja pomiędzy umiejscowieniem logo w reklamie video a uwagą na nie kierowaną
Barbara Kilijańska

 

Celem pracy było zbadanie korelacji pomiędzy umiejscowieniem logo w reklamie video a uwagą na nie kierowaną. Drugim aspektem było określenie stopnia zapamiętania marki w zależności od kolejności wyświetlania reklam. Do przeprowadzenia badania wykorzystano okulograf (eyetracker), czyli urządzenie do szczegółowego badania ruchu gałki ocznej podczas naturalnych zachowań respondenta. Pomiarowi poddano czterdzieści osób, które poproszono o patrzenie na monitor z wyświetlanymi filmami trzydziestosekundowymi. Każda z nich obejrzała dwanaście reklam z różnym umiejscowieniem logo (góra lub dół). Wyniki wykazały większą liczbę spojrzeń na logo górne, jednakże czas spędzony na obserwacji dolnego przekroczył czas górnego zarówno w wartościach średnich, jak i w medianach. Oprócz badania fiksacji przeprowadzono wywiady ustrukturyzowane. Dzięki nim stwierdzono, w jakim stopniu badani zapamiętują obejrzane reklamy w zależności od kolejności ich wyświetlania. Potwierdzenie znalazły dwa znaczące efekty znane w psychologii: efekt świeżości i efekt pierwszeństwa.

 

Słowa kluczowe: reklama video, okulografia, logo, badania empiryczne, percepcja

 

Logo perception in a video advertisement - correlation between the placement of a logo in a video advertisement and focused attention

 

The aim of the work was to check correlation between the placement of the logo in the video advertisement and the attention paying to it. The second aspect was to find out how the brand was remembered depending on the order in which the ads were displayed. To conduct the study, I used an eyetracker. That is a smart device for detailed examination of eye movement during the natural behavior of the respondent. Forty people were measured. I asked them to watch thirty seconds films screened on visual display unit. Each of them watched twelve ads with different placement of the logo (on the top or on the bottom). The results showed a greater number of looks on the upper logo. However, respondents used to look longer at the lower logo than at the top one, both in the mean and median values. In addition to the fixation study, I conducted also structured interviews. Thanks to them, I found out how respondents are able to remember the shown ads, depending the order in which they were displayed. I confirmed two significant effects known in psychology: the effect of freshness and the effect of primacy.

 

Keywords: video advertising, eye tracking, logo, empirical research, perception

Liczba stron 40
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl