Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 07/2016

Marketing i Rynek nr 07/2016
Produkt niedostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  55.90 PLN

Marketing i Rynek nr 7/2016
Rok XXIII nr 7 (lipiec) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Refleksje nad zakresem nauki o marketingu jako dyscypliny naukowej — cz. 2
Jacek Kamiński

 

Artykuł jest poświęcony omówieniu zakresu zainteresowania nauki o marketingu. W pierwszej części przedstawiono wnioski, jakie odnośnie zakresu nauki o marketingu wynikają z analizy popularnych podręczników marketingu. W drugiej części wskazano na inne niż podręcznikowe ujęcia problematyki marketingowej oraz omówiono zakres zainteresowania nauki o marketingu na podstawie modelu trzech dychotomii S.D. Hunta. Głównym wnioskiem, jaki nasuwa się w wyniku przeprowadzonej analizy, jest stwierdzenie, że zakres nauki o marketingu wykracza znacznie poza obszar organizacji gospodarczej oraz problematykę marketingu menedżerskiego (zarządzania marketingowego) podejmowaną w popularnych podręcznikach marketingu. Dlatego jedynie w ograniczonym zakresie mogą one stanowić podstawę do formułowania wniosków na temat zakresu zainteresowania nauki o marketingu. Spostrzeżenie to jest zgodne ze stanowiskiem Zespołu ds. Określenia Subdyscyplin w Naukach o Zarządzaniu, który w skład nauk o zarządzaniu zalicza jedynie zarządzanie marketingowe. Ma ono istotne konsekwencje z punktu widzenia określenia miejsca nauki o marketingu w obowiązującej w Polsce klasyfikacji nauk.

 

Słowa kluczowe: nauka o marketingu, zakres nauki o marketingu, dyscyplina naukowa

 

Analysis of the scope of the marketing science as an academic discipline — part 2

 

This article is devoted to discussing the scope of interest in the marketing science. In the first part there have been presented the conclusions of analysis of marketing textbooks in terms of the marketing science, whereas in the second part there have been presented other forms of understanding marketing and has been discussed the scope of interest in the marketing science based on the Three Dichotomies Model of S.D. Hunt. The main conclusion that arises from the conducted analysis is an ascertainment that the scope of the marketing science exceeds substantially beyond the area of an economic organization and the issue of managerial marketing (marketing management) discussed in the best-selling marketing textbooks. Therefore, they may constitute a basis to reach conclusions regarding the scope of interest in the marketing science solely to a limited extent. This observation complies with the standpoint of the Group Determining Sub-disciplines in Management. This has material consequences in terms of determining a place of the marketing science in the classification of science binding in Poland.

 

Keywords: marketing science, scope of marketing science, scholarly discipline of marketing

 

Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce

Magdalena Ławicka

 

Proces umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego jest odpowiedzią na postępującą na świecie globalizację. Podmioty świadczące usługi edukacyjne dostosowują swoje działania do warunków zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, tak aby móc konkurować na międzynarodowym rynku edukacyjnym, a także jak najlepiej przygotować absolwentów do funkcjonowania na globalnym rynku pracy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki internacjonalizacji szkolnictwa wyższego jako szansy rozwoju jednostek naukowych. Problem badawczy dotyczy wpływu umiędzynarodowienia szkół wyższych na rozwój uczelni wyższych w Polsce. Zastosowane metody badawcze to krytyczna analiza literatury oraz metoda badań dokumentów – analiza danych zastanych.

 

Słowa kluczowe: internacjonalizacja, szkolnictwo wyższe, rynek usług edukacyjnych

 

Internationalisation of higher education in Poland

 

The process of internationalization of higher education is a response to the globalization of world. Higher education institutions (HEIs) as providers of educational service should adapt their actions to the condition of environment, to be able to compete on international education market. The purpose of the article is to present the issue of internationalization of tertiary education as an opportunity for the development of HEIs. The research problem addresses the importance of the internationalization of higher education to the development of higher education in Poland. The applied research methods is a critical analysis of literature and desk research.

 

Keywords: internationalization, tertiary education, educational service

 

Międzynarodowa orientacja przedsiębiorcza jako czynnik wczesnej internacjonalizacji MSP
Izabela Kowalik, Lidia Danik

 

Tematyka przedsiębiorczości międzynarodowej jest systematycznie analizowana od czasu zidentyfikowania modelu wczesnej internacjonalizacji MSP określanego jako born global. W modelu tym szczególną rolę odgrywają tzw. dynamiczne zdolności MSP, wynikające często z charakterystyki ich założycieli. Do elementów tzw. profilu założyciela zalicza się m.in. jego przedsiębiorczość rozumianą jako skłonność do określonego postępowania i opisywaną za pomocą koncepcji międzynarodowej orientacji przedsiębiorczej (MOP). W związku z rosnącą popularnością tego nurtu badań w Polsce celem artykułu jest odpowiedź na pytania: Czy koncepcja międzynarodowej orientacji przedsiębiorczej opracowana za granicą może być stosowana także do badania polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych (PWU)? Jakie elementy MOP przyczyniają się do szybkiej ekspansji polskich PWU? Na podstawie przedstawionych badań można stwierdzić, że koncepcja MOP stosowana dotąd za granicą jest podobnie interpretowana przez badanych przedsiębiorców polskich. Do jej badania warto jednak przyjąć podejście wielowymiarowe, gdyż poszczególne klasyczne wymiary MOP opracowane za granicą mają zróżnicowane odniesienie do polskich PWU. Przedstawione badanie potwierdza także, że polskie PWU odczuwają braki kompetencji w zakresie marketingu strategicznego, których uzupełnienie powinno przyczynić się do poprawy ich pozycji konkurencyjnej na rynkach eksportowych.

 

Słowa kluczowe: orientacja przedsiębiorcza, MSP, internacjonalizacja, born global

 

International entrepreneurial orientation as an accelerated internationalization antecedent

 

International entrepreneurship has been studied systematically since the accelerated internationalization or “born global model”, had been identified. The dynamic capabilities of companies, often influenced by the owner’s characteristics, play a significant role in this model. So-called owner profile in born-global companies includes also his/her entrepreneurial orientation, understood as certain attributes and behavior, and analyzed with use of international entrepreneurial orientation concept (IEO). Due to the growing popularity of this topic in Poland, the presented study is devoted to answering the following questions: Can the IEO concept, developed abroad, be applied to study the Polish-based born-global companies? Which elements of IEO contribute most to the quick foreign expansion of these Polish-based companies? The presented results of interviews show, that the IEO concept applied abroad is understood in a similar way by the Polish entrepreneurs. However, the “classical” EO dimensions are represented to a different extent by the Polish companies. Therefore the so-called “multidimensional approach” should be used to analyze IEO. Moreover, the study shows, that the Polish International New Ventures demonstrate a deficit of competence in the field of “strategic marketing”, and its improvement could lead to a better competitive position of these companies in the foreign markets.

 

Keywords: entrepreneurial orientation, SME, internationalization, born global

 

Realia rynku

 

Rola platform handlu elektronicznego w rozwoju start-upów na rynku mody w Polsce
Bartosz Targański

 

Przedmiotem artykułu jest model platform handlu elektronicznego business-to-consumer i uwarunkowania jego rozwoju na rynku mody w Polsce. Celem artykułu jest przedstawienie czynników decydujących o atrakcyjności tego modelu biznesowego dla projektantów i producentów mody. Model analizowany jest z perspektywy (1) obecnego stanu rozwoju handlu elektronicznego, (2) specyfiki rynku mody, (3) potrzeb młodych projektantów i producentów ubrań oraz (4) wymagań klientów na tym rynku. Podstawą analizy jest działalność platform handlu elektronicznego działających w głównej mierze na rynku polskim, m.in. Showroom, PolscyProjektanci, Mustache, Conceptshop, MyBaze i DaWanda.

 

Słowa kluczowe: platforma handlu elektronicznego, Internet, start-up, moda, projektant

 

The role of e-commerce platforms in the development of start-ups in the fashion market in Poland

 

The subject of this paper is the model of business-to-consumer e-commerce platforms and conditions of its development in the fashion market. The aim of the paper is to present the factors determining the attractiveness of this business model for fashion designers and manufacturers. The model is analyzed from the perspective of (i) the current state of development of electronic commerce, (ii) the specifics of the fashion market, (iii) the needs of young designers and manufacturers of clothes and (iv) the requirements of customers in this market. The analysis is focused on the activity of e-commerce platforms operating mainly on the Polish market, including Showroom, PolscyProjektanci, Mustache, Conceptshop, MyBaze and DaWanda.

 

Keywords: e-commerce platforms, Internet, start-up, fashion, designer

 

Uwarunkowania wdrożenia koncepcji tworzenia wspólnej wartości (CSV) w krajach rozwijających się
Dominika Mirońska,  Inga Steuwe

 

Koncepcja tworzenia wspólnej wartości (Creating Shared Value, CSV) zakłada uzyskanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przez powiązanie strategii biznesowych z celami społecznymi. W artykule opisano główną ideę koncepcji a także trzy sposoby wprowadzania jej w życie. Celem pracy jest zidentyfikowanie obszarów postrzeganych jako kluczowe czynniki sukcesu przez przedsiębiorstwa działające w krajach rozwijających się i wdrażające koncepcję CSV. Oprócz źródeł wtórnych w analizie wykorzystano dane uzyskane podczas wywiadów pogłębionych z założycielami firm realizujących trzy odmienne formy CSV w Ugandzie, na Madagaskarze i w Indiach.

 

Słowa kluczowe: tworzenie wspólnej wartości, odpowiedzialność społeczna

 

Considerations for the Creating Shared Value concept implementation in developing countries

 

The concept of Creating Shared Value (CSV) is about gaining company’s competitive advantage by linking business strategies with social objectives. The article describes the main idea of the concept as well as three ways for its implementation. The aim of the study is to identify areas perceived as key success factors by CSV companies operating in developing countries. Alongside secondary sources the analysis is based on data obtained during in-depth interviews with founders of companies engaged in three different forms of CSV in Uganda, Madagascar and India.

 

Keywords: Creating Shared Value, Corporate Social Responsibility

 

 

 

Artykuły na płycie CD (spis treści do pobrania)

 

Artykuły na płycie CD (plik do pobrania)  

Liczba stron 40
Rok wydania 2016
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl