Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 07/2017

Marketing i Rynek nr 07/2017
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  57.90 PLN


Marketing i Rynek nr 7/2017
Rok XXIV nr 7 (lipiec) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Wpływ kultury kraju na udział konsumentów w bojkotach produktów
Grzegorz Zasuwa

 

Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule było poznanie kulturowych uwarunkowań udziału konsumentów w bojkotach produktów. Dążąc do realizacji takiego celu, za ramy teoretyczne przyjęto model kultury kraju według G. Hofstede’a, G.J. Hofstede’a i M. Minkova (2011). W efekcie rozważań teoretycznych sformułowano hipotezy badawcze. Zgodnie z postawionymi hipotezami analizę przeprowadzono na poziomie krajów. Próba badawcza składała się z 32 państw. W procesie weryfikacji hipotez wyodrębniono trzy grupy państw o podobnych profilach kulturowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że wspomniane grupy istotnie różnią się pod względem udziału konsumentów w bojkotach produktów. Najwięcej konsumentów bojkotowało produkty w państwach o kulturach odznaczających się wysokim poziomem indywidualizmu i przyzwolenia przy wyższych preferencjach dla wartości przypisywanych zwykle kobietom oraz niskiej tolerancji dla nierówności społecznych.

 

Słowa kluczowe: bojkot produktu, kultura kraju, analiza skupień

 

The impact of national culture on consumer participation in product boycotts

 

The present study aims at investigating the impact of national culture on consumer participation in product boycotts. In order to achieve such an objective the study develops a theoretical framework grounded on the model of country's culture by G. Hofstede, G.J. Hofstede and Minkov (2011). According to the hypotheses the analysis was carried out on a country level. The sample consisted of 32 countries. The application of k-means cluster analysis identified three subsamples of countries with similar cultural profiles. These subsamples differed significantly in terms of consumer involvement in boycotts. The highest percentage of consumers who took part in product boycotts occurs in countries with a high level of individualism and indulgence, preferences for values usually attributed to women and low scores in power distance.

 

Keywords: product boycott, national culture, cluster analysis

 

Zjawisko ekonomii współdzielenia w branży usług turystycznych
Dorota Lorenc

 

Ekonomia współdzielenia w istotny sposób wpisuje się w sferę marketingu. Odnosi się bowiem do nowych trendów w zachowaniach konsumentów oraz prowadzi do zmian w sferze zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest wskazanie koncepcji marketingowych komplementarnych wobec ekonomii współdzielenia, rozpoznanie zalet i wad sharing economy z perspektywy konsumenta oraz identyfikacja konsekwencji zarządczych tego zjawiska. W artykule zastosowano podejście sektorowe, ponieważ badaniami objęto podmioty funkcjonujące na rynku i w branży usług turystycznych. W badaniach przedsiębiorstw zastosowano analizę przypadków jako metodę wysoce użyteczną w eksploracji nowych czy wyłaniających się zjawisk.

 

Słowa kluczowe: sharing economy, ekonomia współdzielenia, zachowania konsumentów, marketing w turystyce, zarządzanie marketingowe w hotelarstwie

 

The phenomenon of sharing economy in the industry of tourism services

 

The sharing economy in a significant way enters the area of marketing. It applies itself to new trends in consumer behavior and leads to changes in the sphere of marketing management in enterprises. This article aims to identify marketing concepts complementary to the sharing economy, recognizing the advantages and disadvantages of sharing economy from the consumer perspective and to identify the consequences of the management of this phenomenon. The article uses a sectoral approach, because the research covered entities operating in the market and in the industry of tourism services. The method of companies case studies has been used as the one highly useful in the exploration of new or emerging phenomena.

 

Keywords: sharing economy, consumer behavior, tourism marketing, marketing management in the hotel industry

 

Realia rynku

 

Blogi modowe – silne narzędzie w ręku marketera
Jacek Kall, Katarzyna Sempruch-Krzemińska

 

Moda przeszła w ostatnich latach prawdziwą rewolucję. Dotyczy ona praktycznie wszystkich obszarów funkcjonowania tej branży, także komunikacji. W tym kontekście na znaczeniu zyskały blogi o tematyce mody. Na rynkach lepiej rozwiniętych już od kilkunastu lat zajmują silną pozycję w miksie komunikacyjnym marek modowych z różnych segmentów rynku. Czy w polskich realiach stanowią równie potężne narzędzie komunikacji? Autorzy starają się odpowiedzieć na to pytanie, prezentując w artykule wyniki badań ilościowych przeprowadzonych z udziałem czytelniczek blogów modowych.

 

Słowa kluczowe: moda, blogi modowe, komunikacja marketingowa

 

Fashion blogs - a powerful tool in the marketer’s hands

 

Fashion has undergone a real revolution in recent years. It covers practically all areas of the industry, including communications. In this context, fashion blogs have become increasingly important. In developed markets, for more than a dozen years, they have been in a strong position in the fashion brands communication mix. Are fashion blogs in polish realities also a powerful communication tool? The authors try to answer this question by presenting in the article the results of quantitative research conducted with the readers of fashion blogs.

 

Keywords: fashion, fashion blogs, marketing communication

 

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu skończyło cztery lata
Teresa Taranko

 

Rozwój gospodarki rynkowej opartej na procesach konkurencyjnych w Polsce wymaga od podmiotów gospodarczych rozumienia rynku i realizacji skutecznych strategii marketingowych. Zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu rynku, marketingu i konsumpcji stanowi przesłankę dla rozwoju tego obszaru wiedzy w polskich uczelniach, na których od ponad 25 lat prowadzone są badania naukowe oraz kształcenie kadry menedżerskiej w tym zakresie. Rozwój środowiska naukowego oraz jego rozproszenie w całym kraju zrodziły potrzebę integracji i stworzenia przestrzeni do wspólnego wyrażania swojej opinię oraz wzmacniania pozycji i roli marketingu w naukach ekonomicznych. Ucieleśnieniem tych dążeń była rejestracja Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (PNTM) w maju 2013 r. Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu jako czterolatek z pierwszymi doświadczeniami oraz wiarą w rozwój środowiska naukowego zajmującego się marketingiem w Polsce zaprasza do współpracy wszystkich, którym bliska jest idea wzmacniania pozycji i roli marketingu w naukach ekonomicznych oraz tworzenia wspólnoty osób zawodowo zajmujących się marketingiem zarówno od strony badawczej, jak i dydaktycznej.

 

Artykuły na płycie CD (spis treści do pobrania)

 

 

Artykuły na płycie CD (cały plik do pobrania)

Liczba stron 40
Rok wydania 2017
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

Artykuły na płycie CD


Urszula Balon: Zarządzanie reklamacjami w przedsiębiorstwie usługowym 8


Agnieszka Barcik, Piotr Dziwiński: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na wizerunek przedsiębiorstwa w branży paliwowej w Polsce 19


Agnieszka Barcik: Współpraca kartelowa przedsiębiorstw w strukturach sieciowych 32


Ryszard Barcik: Paradigm of science about logistics and studying 46


Artur Bator, Jerzy Mieszaniec, Romuald Ogrodnik: Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwie 55


Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel: Satysfakcja klienta – poprzedniki i następniki w modelach 67


Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel: Zaufanie wśród studentów kierunku zarządzanie 78


Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio: Zasoby ludzkie w kontekście innowacji 89


Lech A. Bukowski: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w sieciach dostaw 97

Leszek Bylinko: Koncepcja i narzędzia ograniczania ruchu pojazdów w miastach w kontekście ekologicznym 108


Irena Dudzik-Lewicka: Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie – wybrane problemy 119


Joanna M. Dziadkowiec: Model jakości usług gastronomicznych przeznaczonych dla zmotoryzowanych podróżnych 129


Piotr Dziwiński: Kreowanie wizerunku marki i jej wpływ na postrzeganie przedsiębiorstwa – studium przypadku 147


Jacek Dziwulski: Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim 162


Henryk Dźwigoł: Organisational structure within the process of organisation management 172


Jerzy Feliks, Katarzyna Majewska: Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka z wykorzystaniem metod FTA, ETA i zbiorów rozmytych 184


Kamila Francik, Mariusz Pudło: Problemy wykorzystania środków B+R na wdrażanie działań innowacyjnych w polskich przedsiębiorstwach 199


Paulina Gajewska: Consumer insight – wgląd w dusze klienta 212


Agnieszka Goździewska-Nowicka, Paweł Antoszak: Zarządzanie projektami logistycznymi w branży TSL – czynniki sukcesu i analiza zagrożeń 223


Brygida Grzeganek-Więcek, Piotr Halemba, Romuald Szopa: Controlling wiedzy jako koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem 235


Natalia Jagodzińska: Wpływ standardów zarządzania ISO na współczesne zarządzanie małą i średnią firmą 250


Anna Jakubczak, Marcin Jakubiec: Zarządzanie małym przedsiębiorstwem handlowym na współczesnym rynku – analiza przypadku 255


Marcin Jakubiec, Anna Jakubczak: Elementy zarządzania ryzykiem w uczelni publicznej 269

Michał Jaśniok, Beata Nowotarska-Romaniak: Zarządzanie procesem zmian przez jednostki samorządu terytorialnego w służbie zdrowia 280


Szymon Jopkiewicz: Zarządzanie organizacjami sektora zdrowia w warunkach zmian przy wykorzystaniu Analizy Społecznej Sieci Social Network Analysis – (SNA) 292


Jarosław Kaczmarek: Wielopłaszczyznowość konkurencyjności w ujęciu charakterystyki zdolności absorpcyjnej, adaptacyjnej, innowacyjnej i jej ocena 303


Kamil Karski: Wyróżnianie rodzinności jako specyficznej cechy w marketingu mikroprzedsiębiorstw 318


Paweł Kobis: Czynniki kształtujące wybór informatycznego modelu zarządzania informacją 327


Anna Kopytowska: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich 341


Katarzyna Kozioł-Nadolna: Motywy i modele internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw 356


Patrycja Kokot-Stępień, Patrycja Krawczyk: Specyfika analizy finansowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 367


Mariusz Kubański, Dariusz Ambrożko: Obsługa klienta w ośrodku pomocy społecznej 377


Mariusz Kubański, Natalia Karpińska: Elementy sprzedaży osobistej wpływające na jakość obsługi klienta 388


Radosław Kuca: Rola rankingów w marketingu szkól wyższych. Pomoc czy przeszkoda? 399


Anna Lipka: Zarządzanie ryzykiem wynagradzania pracowników 411


Aneta Madyda: Poziom innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce na przykładzie województwa śląskiego 426

Zbigniew Jan Makieła, Elżbieta Pałka: Determinanty przedsiębiorczości i innowacyjności akademickiej 438


Ewa Malinowska, Małgorzata Szymańska-Brałkowska: Świadomość konsumenta w aspekcie bezpieczeństwa żywności 451


Janusz Klisinski, Yuliya Melnyk: Strategic importance of marketing in anti-crisis management 468


Dariusz Michalski: Podejście do zabezpieczenia ryzyka rynkowego na rynku energii elektrycznej 481


Branislav Mičieta, Vladimíra Biňasová, Martin Marschall: Start-up as innovative form of business 493


Jerzy Mieszaniec, Romuald Ogrodnik, Artur Bator: Rola interesariuszy przedsiębiorstwa w procesie wprowadzania innowacji 502


Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek: Przedsiębiorczość społeczna – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami społecznymi 517


Teresa Myjak: Zmiana form zatrudnienia jako rezultat zmian wewnątrzorganizacyjnych 536


Monika Mynarzová, Hana Štverková, Radomír Kaňa: The Role of Entrepreneurship in Society by Prism of Economics Development Trends 547


Rafał Niedbał, Artur Wrzalik, Adam Sokołowski: Czwarta rewolucja przemysłowa jako wyzwanie utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa 557


Maria Nowicka-Skowron, Iwona Otola, Marlena Grabowska: Granice organizacji w strategii dywersyfikacji a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw 571


Romuald Ogrodnik, Jerzy Mieszaniec, Artur Bator: Udział zewnętrznych instytucji kontrolnych w kształtowaniu elementów strategii społecznej odpowiedzialności związanych z bezpieczeństwem pracy 583


Piotr Pachura: Analiza przestrzeni w kontekście wirtualizacji rynku 595


Grzegorz Polok, Michał Kapias: Zastosowanie kodeksów etycznych jako sposób przeciwdziałania zjawisku decouplingu 604


Joanna Rut, Ewa Kulińska: Optimization of the material and information streams flow in the manufacturing company 616

Joanna Rut, Tomasz Wołczański: Production process optimization in the researched company 625


Agnieszka Rzepka, Magdalena Maciaszczyk: Metody wdrażania outsourcingu w małych i średnich przedsiębiorstwach 634


M. Isabel Sánchez-Hernández: Champion behavior in SMEs in times of crisis 650


Ludmiła Szulgina: Perspektywy wprowadzenia i praktyki dotrzymania standardów marketingowych w Ukrainie i UE 657


Monika Skorek: Natura wspólnoty wokół marki w świetle badań własnych 670


Adam Sokołowski, Artur Wrzalik, Rafał Niedbał: Systemy monitoringu sieci Internet skutecznym elementem kreowania strategii marketingowej 684


Jolanta Staszewska: Marketingowe aspekty komunikacji wizualnej w klastrach 695


Monika Stelmaszczyk: Zdolność innowacyjna a „Innovative Ambidexterity”: rola czynników dzielenia się wiedzą i procesu dzielenia się wiedzą 705


Krzysztof Szewczak: Niektóre problemy zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem 721


Katarzyna Szopik-Depczyńska: Wpływ lokalizacji konkurenta na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej 730


Mieczysław Ślósarz: Wybrane zagadnienia budowy zespołów ludzkich 738


Tomasz Paweł Tyc: Finansowanie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw w ramach europejskich funduszy inwestycyjnych i strukturalnych 750


Aleksandra Wicka: Rynek ubezpieczeń finansowych dla przedsiębiorstw 763


Alicja Winnicka-Wejs: Zarządzanie ryzykiem wyboru firm szkoleniowych 774


Joanna Wyrwisz: Marketingowe aspekty wykorzystania grywalizacji 787


Jacek Wysocki: The innovative dimension of environmental certificates in companies activity 797


Agnieszka Zielińska: Baza Usług Rozwojowych szansą na wzrost kompetencji w polskich przedsiębiorstwach 809


Katarzyna Żyminkowska, Dorota Lorenc: Formy customer engagement na rynku usług turystycznych 828


Marzena Cichorzewska, Iwona Mendryk: Diagnoza luki kompetencyjnej pracowników działu marketingu w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań 843


Robert Rogaczewski: Controlling małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji 858


Urszula Wąsikiewicz-Rusnak, Adrian Cierpioł: Funkcjonowanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego w znowelizowanych standardach międzynarodowych 880


Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski: Struktura kapitału ludzkiego w organizacjach opartych na wiedzy 896

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl