Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Marketing i Rynek nr 07/2017

Marketing i Rynek nr 07/2017
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  57.90 PLN


Marketing i Rynek nr 7/2017
Rok XXIV nr 7 (lipiec) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Wpływ kultury kraju na udział konsumentów w bojkotach produktów
Grzegorz Zasuwa

 

Celem badań przedstawionych w niniejszym artykule było poznanie kulturowych uwarunkowań udziału konsumentów w bojkotach produktów. Dążąc do realizacji takiego celu, za ramy teoretyczne przyjęto model kultury kraju według G. Hofstede’a, G.J. Hofstede’a i M. Minkova (2011). W efekcie rozważań teoretycznych sformułowano hipotezy badawcze. Zgodnie z postawionymi hipotezami analizę przeprowadzono na poziomie krajów. Próba badawcza składała się z 32 państw. W procesie weryfikacji hipotez wyodrębniono trzy grupy państw o podobnych profilach kulturowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że wspomniane grupy istotnie różnią się pod względem udziału konsumentów w bojkotach produktów. Najwięcej konsumentów bojkotowało produkty w państwach o kulturach odznaczających się wysokim poziomem indywidualizmu i przyzwolenia przy wyższych preferencjach dla wartości przypisywanych zwykle kobietom oraz niskiej tolerancji dla nierówności społecznych.

 

Słowa kluczowe: bojkot produktu, kultura kraju, analiza skupień

 

The impact of national culture on consumer participation in product boycotts

 

The present study aims at investigating the impact of national culture on consumer participation in product boycotts. In order to achieve such an objective the study develops a theoretical framework grounded on the model of country's culture by G. Hofstede, G.J. Hofstede and Minkov (2011). According to the hypotheses the analysis was carried out on a country level. The sample consisted of 32 countries. The application of k-means cluster analysis identified three subsamples of countries with similar cultural profiles. These subsamples differed significantly in terms of consumer involvement in boycotts. The highest percentage of consumers who took part in product boycotts occurs in countries with a high level of individualism and indulgence, preferences for values usually attributed to women and low scores in power distance.

 

Keywords: product boycott, national culture, cluster analysis

 

Zjawisko ekonomii współdzielenia w branży usług turystycznych
Dorota Lorenc

 

Ekonomia współdzielenia w istotny sposób wpisuje się w sferę marketingu. Odnosi się bowiem do nowych trendów w zachowaniach konsumentów oraz prowadzi do zmian w sferze zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest wskazanie koncepcji marketingowych komplementarnych wobec ekonomii współdzielenia, rozpoznanie zalet i wad sharing economy z perspektywy konsumenta oraz identyfikacja konsekwencji zarządczych tego zjawiska. W artykule zastosowano podejście sektorowe, ponieważ badaniami objęto podmioty funkcjonujące na rynku i w branży usług turystycznych. W badaniach przedsiębiorstw zastosowano analizę przypadków jako metodę wysoce użyteczną w eksploracji nowych czy wyłaniających się zjawisk.

 

Słowa kluczowe: sharing economy, ekonomia współdzielenia, zachowania konsumentów, marketing w turystyce, zarządzanie marketingowe w hotelarstwie

 

The phenomenon of sharing economy in the industry of tourism services

 

The sharing economy in a significant way enters the area of marketing. It applies itself to new trends in consumer behavior and leads to changes in the sphere of marketing management in enterprises. This article aims to identify marketing concepts complementary to the sharing economy, recognizing the advantages and disadvantages of sharing economy from the consumer perspective and to identify the consequences of the management of this phenomenon. The article uses a sectoral approach, because the research covered entities operating in the market and in the industry of tourism services. The method of companies case studies has been used as the one highly useful in the exploration of new or emerging phenomena.

 

Keywords: sharing economy, consumer behavior, tourism marketing, marketing management in the hotel industry

 

Realia rynku

 

Blogi modowe – silne narzędzie w ręku marketera
Jacek Kall, Katarzyna Sempruch-Krzemińska

 

Moda przeszła w ostatnich latach prawdziwą rewolucję. Dotyczy ona praktycznie wszystkich obszarów funkcjonowania tej branży, także komunikacji. W tym kontekście na znaczeniu zyskały blogi o tematyce mody. Na rynkach lepiej rozwiniętych już od kilkunastu lat zajmują silną pozycję w miksie komunikacyjnym marek modowych z różnych segmentów rynku. Czy w polskich realiach stanowią równie potężne narzędzie komunikacji? Autorzy starają się odpowiedzieć na to pytanie, prezentując w artykule wyniki badań ilościowych przeprowadzonych z udziałem czytelniczek blogów modowych.

 

Słowa kluczowe: moda, blogi modowe, komunikacja marketingowa

 

Fashion blogs - a powerful tool in the marketer’s hands

 

Fashion has undergone a real revolution in recent years. It covers practically all areas of the industry, including communications. In this context, fashion blogs have become increasingly important. In developed markets, for more than a dozen years, they have been in a strong position in the fashion brands communication mix. Are fashion blogs in polish realities also a powerful communication tool? The authors try to answer this question by presenting in the article the results of quantitative research conducted with the readers of fashion blogs.

 

Keywords: fashion, fashion blogs, marketing communication

 

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu skończyło cztery lata
Teresa Taranko

 

Rozwój gospodarki rynkowej opartej na procesach konkurencyjnych w Polsce wymaga od podmiotów gospodarczych rozumienia rynku i realizacji skutecznych strategii marketingowych. Zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu rynku, marketingu i konsumpcji stanowi przesłankę dla rozwoju tego obszaru wiedzy w polskich uczelniach, na których od ponad 25 lat prowadzone są badania naukowe oraz kształcenie kadry menedżerskiej w tym zakresie. Rozwój środowiska naukowego oraz jego rozproszenie w całym kraju zrodziły potrzebę integracji i stworzenia przestrzeni do wspólnego wyrażania swojej opinię oraz wzmacniania pozycji i roli marketingu w naukach ekonomicznych. Ucieleśnieniem tych dążeń była rejestracja Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (PNTM) w maju 2013 r. Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu jako czterolatek z pierwszymi doświadczeniami oraz wiarą w rozwój środowiska naukowego zajmującego się marketingiem w Polsce zaprasza do współpracy wszystkich, którym bliska jest idea wzmacniania pozycji i roli marketingu w naukach ekonomicznych oraz tworzenia wspólnoty osób zawodowo zajmujących się marketingiem zarówno od strony badawczej, jak i dydaktycznej.

 

Artykuły na płycie CD (spis treści do pobrania)

 

Liczba stron 40
Rok wydania 2017
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl