Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 08/2018

Marketing i Rynek nr 08/2018
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  59.90 PLN


Marketing i Rynek nr 8/2018

Rok XXV nr 8 (sierpień) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Czy postrzeganie luksusu zależy od rynku? Wyniki międzynarodowych badań konsumenckich

Beata Stępień, Henryk Mruk

 

Konsumenci dóbr luksusowych, kupując to samo w skali świata, kierują się często różnymi motywacjami i wyobrażeniami na temat wartości i znaczenia luksusu. Celem artykułu jest identyfikacja przejawów i przyczyn zróżnicowania postrzegania luksusu przez konsumentów pochodzących z tzw. młodych, rozwijających się rynków luksusu (z Polski, Turcji, Arabii Saudyjskiej i Portugalii) w porównaniu z opiniami konsumentów niemieckich (zaliczanych do tzw. starej kolebki luksusu). Bazą dla analizy są wyniki międzynarodowych ankietowych badań konsumenckich badających percepcję luksusu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że podobieństwo psychograficzne konsumentów różnicuje percepcję luksusu w większym stopniu niż miejsce zamieszkania, wiek, płeć, wykształcenie czy rozporządzalny dochód.

 

Słowa kluczowe: dobra luksusowe, wartość luksusu, percepcja wartości, różnice kulturowe w postrzeganiu wartości

 

Does the perception of luxury depend on the market? Results of the international consumer survey

 

Consumers of luxury goods buying the same in the world are often driven by different motivations and ideas about the value and importance of luxury. The aim of the article is to identify the manifestations and causes of diversification of the perception of luxury by consumers coming from the so-called young, growing luxury markets (from Poland, Turkey, Saudi Arabia and Portugal) in comparison with opinions of German consumers (coming from the old luxury market). The basis for the analysis are the results of international consumer survey surveys examining the perception of luxury. The analyzes show that the psychographic similarity of consumers differentiates the perception of luxury to a greater extent than place of residence, age, sex, education or disposable income.

 

Keywords: luxury goods, value of luxury, perception of values, cultural differences in perceiving values

 

Komunikacja marketingowa w erze cyfrowej. Marketing 4.0

Luiza Skrobich

 

Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw z interesariuszami w erze gospodarki cyfrowej nabrała mocniejszej dynamiki i innego kształtu. Artykuł prezentuje trzy główne trendy, które przyczyniły się do tego zjawiska, a także przedstawia nowe możliwości komunikacji przedsiębiorstw z docelowym audytorium. Autorka dokonała klasyfikacji artykułów naukowych ze względu na cel wykorzystania technik i narzędzi komunikacji marketingowej w świetle koncepcji Marketingu 4.0. Okazuje się bowiem, że każdy rozpatrywany element służy w głównej mierze tylko wybranym celom marketingowym, marketerzy powinni zatem dokładnie określić cele podejmowanych działań marketingowych, aby odpowiednio dobrać do nich techniki i narzędzia komunikacji z odbiorcami.

 

Słowa kluczowe: era cyfrowa, Marketing 4.0, ścieżka zakupowa klienta

 

Marketing communication in the digital era. Marketing 4.0

 

Marketing communication of enterprises with stakeholders in the era of the digital economy has gained stronger dynamics and a different shape. This article presents three main trends that have contributed to this phenomenon, as well as presents new opportunities for communication of enterprises with the target auditorium. The author has classified the scientific articles due to the purpose of using marketing communication techniques and tools in the light of the Marketing 4.0 concept. It turns out that each analysed element is mainly used only for selected marketing purposes, so marketers should precisely define the objectives of marketing activities undertaken in order to properly select the techniques and tools for communication with the recipients.

 

Keywords: digital age, Marketing 4.0, client's purchase path

 

Funkcje symbolicznej konsumpcji marek

Dariusz Drążkowski

 

W artykule omówiono funkcje symbolicznej konsumpcji dla wartości marki. Celem artykułu jest pokazanie, dzięki jakim właściwościom i w jaki sposób marki mogą pełnić wymienione funkcje. Opisano trzy podstawowe funkcje konsumpcji symbolicznej: tożsamościową, ekspresyjną i kompensacyjną. Następnie dokonano analizy pojęcia marki i wartości marki w kontekście konsumpcji symbolicznej. Finalnie przedstawiono wyniki badań pokazujących, jak marki mogą realizować potrzeby konsumenta w ramach omawianych trzech funkcji symbolicznej konsumpcji. Dzięki integracji przedstawionego podejścia teoretycznego z opisanymi wynikami badań czytelnik może uzyskać wgląd w mechanizmy kierujące wpływem marek na zaspakajanie potrzeb konsumenta.

 

Słowa kluczowe: symboliczna konsumpcja, wartość marki, tożsamość ekspresja, kompensacja

 

Symbolic function of the brand consumption

 

The article discusses the functions of symbolic consumption for brand value. The aim of this article is to show how brands can perform these functions. Three basic functions of symbolic consumption - identity, expression and compensation – were described. The concept of brand and brand value was then analysed in the context of symbolic consumption. Finally, the results of studies showing how brands can meet consumer needs within the framework of these three functions of symbolic consumption were presented. By integrating the described theoretical approach with the discussed research results, the Reader will be able to gain an insight into the mechanisms that influence brands to satisfy consumer needs.

 

Keywords: symbolic consumption, brand value, identity, expression, compensation

 

Marketing w praktyce

 

Kompatybilność jako warunek kooperacji międzynarodowej w warunkach Przemysłu 4.0. Przyczynek do dyskusji nad wyzwaniami związanymi z czwartą rewolucją przemysłową oraz internacjonalizacją

Marta Götz, Barbara Jankowska

 

Czwarta rewolucja przemysłowa osadzona w kontekście globalizacji jest źródłem nowych wyzwań oraz zagrożeń dla przedsiębiorstw. Jednocześnie w literaturze wskazuje się, że może ona być szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw i w efekcie szerszą i głębszą internacjonalizację poprzez wykorzystanie współpracy z partnerami zagranicznymi. Warunkiem koniecznym spełnienia się tego optymistycznego scenariusza jest występowanie kompatybilności pomiędzy partnerami układu kooperacyjnego. Celem artykułu jest wypracowanie ram analitycznych do badania kompatybilności jako warunku dla współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. W artykule, odwołując się do szeroko pojętej teorii konkurencyjności międzynarodowej oraz wybranych zagadnień dotyczących Przemysłu 4.0, zaprezentowano schemat postępowania badawczego, które pozwoliłoby na diagnozę zdolności przedsiębiorstwa do kontynuowania współpracy z partnerami zagranicznymi w warunkach Przemysłu 4.0. Rozważaniom konceptualnym i metodycznym towarzyszy prezentacja dotychczasowych doświadczeń Niemiec i niemieckich przedsiębiorstw oraz Polski i polskich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. Wybór niemiecko-polskiego kontekstu nie był przypadkowy. Przedsiębiorstwa z obu krajów są dla siebie ważnymi partnerami biznesowymi, a Niemcy są jednymi z liderów w zakresie wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0.

 

Słowa kluczowe: czwarta rewolucja przemysłowa, współpraca, internacjonalizacja, badania ankietowe, Polska, Niemcy

 

Compatibility as the pre-requisite for transnational cooperation in the realm of Industry 4.0. A contribution to the discussion on the challenges related to the fourth industrial revolution and internationalization

 

The fourth industrial revolution generates new opportunities and threats for companies. Nevertheless, the literature provides quite positive perception of this phenomenon since it is recognized as a chance to improve international competitiveness of companies and their involvement in cooperative forms of internationalisation. The optimistic scenario calls for compatibility among business partners. The goal of this paper is to propose the analytical framework for future empirical research among companies focused on compatibility as the pre-requisite for international business co-operation in the context of the fourth industrial revolution. The discussion in the paper is embedded in the theory of international competitiveness and selected aspect of Industry 4.0. The result of investigation is methodological in nature since it is the proposed approach and scheme explaining how to conduct the primary research and assess the ability of companies to cooperate with foreign business partners in times of fourth industrial revolution. Conceptual considerations in the paper are accompanied by the presentation of literature studies on Germany, German enterprises, Poland and Polish enterprises and their implementation and absorption of Industry 4.0 solutions. The focus on German-Polish context is purposeful since companies from both countries are business partners and German companies are very much involved in the implementation of the solutions characteristic for Industry 4.0.

 

Keywords: fourth industrial revolution, cooperation, internationsalisation, survey, Poland, Germany

 

Artykuły na płycie CD (plik PDF do pobrania) 

 

Rola marketingu relacji w działaniach firm świadczących usługi pośrednictwa finansowego w sektorze MŚP
Joanna Pikuła-Małachowska

 

Media społecznościowe jako generator potencjalnych korzyści biznesowych
Magdalena Kowalska

 

Mechanizmy reakcji klientów na działania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy
Wojciech Trzebiński

 

Wykorzystanie postaci historycznych w komunikacji marketingowej – analiza porównawcza sytuacji w Polsce i w USA
Aldona Lipka

 

Internet rzeczy a wzrost potencjału narzędzi marketingowych
Leszek Marek

 

Etnocentryzm konsumencki na przykładzie decyzji zakupowych odzieży wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Jarosław Górski, Marcin Metrycki

 

Business models in fashion industry
Magdalena Wieja

 

Badania marketingowe w ujęciu wielopoziomowym
Adam Sagan

 

Determinanty decyzji wyboru usług medycyny estetycznej w świetle badań
Magdalena Ankiel, Anna Gogołek

 

O pewnych paradygmatach w teorii marketingu – próba oceny krytycznej
Marek Prymon

 

Innowacyjne dashboardy a zakres Big Data marketingu analitycznego
Grażyna Golik-Górecka

 

Usługi niehandlowe jako czynnik atrakcyjności centrum handlowego na przykładzie Galerii Posnania
Jan Mikołajczyk

Liczba stron 40
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl