Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 09/2017

Marketing i Rynek nr 09/2017
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  57.90 PLN


Marketing i Rynek nr 09/2017
Rok XXIV nr 9 (wrzesień) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

System marketingowy jako centralne pojęcie nauki o marketingu – cz. 2
Jacek Kamiński

 

Artykuł jest poświęcony przedstawieniu systemu marketingowego jako centralnego pojęcia nauki o marketingu. Składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje retrospektywne spojrzenie na zainteresowanie problematyką systemową w nauce o marketingu oraz pojęcie systemu marketingowego, druga poświęcona jest omówieniu głównych założeń teorii systemów marketingowych. W zakończeniu wskazano na centralne znaczenie systemów marketingowych z punktu widzenia zakresu zainteresowania nauki o marketingu.

 

Słowa kluczowe: nauka o marketingu, system marketingowy, teoria systemów marketingowych

 

Marketing system – a central concept of marketing science (2)

 

The purpose of this paper is to present marketing system as a central concept of marketing science. This paper consists of two parts, the first one contains a retrospective look at system approach in marketing science and the concept of marketing system, the second one is devoted to discuss the main assumptions of the theory of marketing systems. In the summary of this paper have been indicated central importance marketing systems in the point of view the scope of marketing discipline.

 

Keywords: marketing science, marketing system, marketing systems theory

 

Upcykling jako element zielonego marketingu i jego znaczenie dla biznesu
Michał Czuba

 

Artykuł porusza zagadnienie upcyklingu jako nowego wzorca zachowań konsumenckich, umożliwiających wytworzenie z zużytych wcześniej produktów nowych dóbr, co przedłuża ich życie. Zachowania tego typu prowadzą również do ograniczenia korzystania z nowych produktów na zasadach rynkowych oraz zmniejszają konieczność wyrzucania rzeczy, które straciły dotychczasową przydatność. Coraz częściej wielkie korporacje biorą przykład z osób indywidualnych i podejmują działania związane z upcyklingiem swoich produktów lub przekształcają rzeczy dotychczas traktowane jako śmieci w materiał wyjściowy do wytwarzania produktów. Działania te są wzmacniane są przez media, które promują idee upcyklingu jako współczesnej formy biznesu, sztuki oraz nowego wzorca zrównoważonej konsumpcji. Autor w artykule próbuje odnieść się do tych perspektyw oraz wskazuje, w jaki sposób upcykling może wpłynąć na szersze niż dotąd stosowanie podejścia marketingowego przez firmy świadczące usługi komunalne.

 

Słowa kluczowe: upcykling, usługi komunalne, zrównoważona konsumpcja, zachowania konsumencie, zielony marketing

 

Upcycling as element of green marketing and its importance for business

 

The article addresses the issue of upcycling as a new pattern of consumer behavior, enabling the production of new products from the previously used products, which prolongs their "life". Such behavior also leads to a reduction in the use of new products on a market basis and reduces the need to throw things that have lost their former usefulness. Increasingly large corporations take the example of individuals and undertake activities related to the scouring of their products or convert things so far treated as waste into starting material for the manufacture of products. The activities described previously are reinforced by the media, which promote the idea of upcycling as a modern form of business, art and a new pattern of sustainable consumption. The following paper attempts to address these perspectives and shows how the upcycling may affect the wider use of the marketing approach by utility companies.

 

Keywords: upcycling, utilities, sustainable consumption, consumer behavior, green marketing

 

Realia rynku

 

Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce
Urszula Kłosiewicz-Górecka

 

Celem artykułu jest ocena zaangażowania inwestycyjnego podmiotów z kapitałem zagranicznym w rozwój sfery usług w Polsce. Przedmiotem analizy jest wartość, dynamika i struktura nakładów inwestycyjnych w sektorze usług. Badaniem objęto wartość nakładów inwestycyjnych ogółem podmiotów w usługach oraz podmiotów z kapitałem zagranicznym. Analizę przeprowadzono według sekcji usług PKD 2007. Objęła ona lata 2010–2015. Artykuł przygotowano na podstawie danych GUS oraz innych materiałów ze źródeł wtórnych oraz informacji pozyskanych bezpośrednio od ekspertów rynku usług. Wyniki analizy wykazały wysoki udział nakładów inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym w sekcjach: Handel; naprawa pojazdów samochodowych, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, a także rozwoju usług biznesowych, takich jak: Informacja i komunikacja, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Administrowanie i działalność wspierająca. Słabsze natomiast jest zaangażowanie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w rozwój usług dla ludności (Zakwaterowanie i gastronomia, Edukacja, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna).

 

Słowa kluczowe: podmioty z kapitałem zagranicznym, nakłady inwestycyjne, usługi

 

Investment outlays of entities with foreign capital in the sphere of services in Poland

 

An aim of the article is to assess the investment commitment of entities with foreign capital in the development of the sphere of services in Poland. The subject of an analysis is value, dynamics and structure of investment outlays. The survey concerns the value of total investment outlays of entities in the sphere of services and of entities with foreign capital. The analysis was carried out according to the service section of the Polish classification of activities, PKD 2007 (NACE Rev. 2). It covered the years 2010-2015. The article was prepared on the basis of CSO’s (GUS) data and other materials from secondary sources as well as the information obtained directly from experts of the market for services. The analysis findings indicated that the high share of investment outlays of entities with foreign capital in the development of the Sections: G – Whole and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles; K – Financial and insurance activities, as well as the development of business services such as Information and communication (Section J), Professional, scientific and technical activities (Section M) or Administrative and support service activities (Section N). On the other hand, weaker is the commitment of enterprises with foreign capital in the development of community services (Section I – Accommodation and food service activities; Section P – Education; Section Q – Human health and social work activities).

 

Keywords: entities with foreign capital, investment outlays, services

 

Z czasopism zagranicznych

 

Krytyczne spojrzenie na koncepcje pomiaru efektywności przedsiębiorstw międzynarodowych
Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu pt A critical perspective on the measurement of performance in the empirical multinationality and performance literature, którego autorami są: Franziska Richter, Robert Schmidt, Tina Jessica Ladwig i Fabian Wulhorst. Publikacja ukazała się w “Critical Perspectives on International Business” w 2017 r.

 

Artykuły na płycie CD (spis treści do pobrania)

 

Artykuły na płycie CD (cały plik do pobrania)

Liczba stron 40
Rok wydania 2017
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

ARTYKUŁY NA PŁYCIE CD

Porównanie sposobów poszukiwania informacji i dokonywania zakupów przez konsumentów w wybranych krajach Europy 7
Marcin Awdziej, Jolanta Tkaczyk

Kraj pochodzenia marki jako kryterium wyboru produktów przez konsumentów 14
Radosław Baran

Factors affecting the decision-making processes of medical tourists 21
Monika Boguszewicz-Kreft

Young Polish consumers’ propensity to purchase in foreign online stores as an aspect of the cultural determinants of e-commerce 27
Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Koncepcja marketingu międzynarodowego na tle innych współczesnych koncepcji marketingu 34
Paweł Chlipała

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a innowacje oferty marketingowej 41
Anna Czubała

Analysis of consumer preferences for local and global brands in markets of Croatia, Poland and Slovakia 49
Jaroslav Ďaďo, Monika Boguszewicz-Kreft, Igor Miškic

Nawiązywanie relacji biznesowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych – aktywność polskich menedżerów eksportu w serwisach LinkedIn i GoldenLine 58
Bartosz Deszczyński

Kształtowanie postaw rynkowych seniorów przez uniwersytety trzeciego wieku jako element unijnej srebrnej gospodarki 68
Magdalena Dołhasz

Rola marketingu w strategii internacjonalizacji uczelni wyższej 76
Tomasz Domański

Efektuacja, marketing przedsiębiorców i wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw 83
Elżbieta Duliniec

Rola innowacyjnych modeli biznesowych w działalności przedsiębiorstwa 90
Adam Dymitrowski

Reputacja przedsiębiorstwa a nacjonalizm konsumencki 96
Adam Figiel

Innowacyjne trendy na międzynarodowych rynkach produktów żywnościowych 105
Szczepan Figiel

Internet w procesie internacjonalizacji MSP – wyniki badań 111
Ewa Frąckiewicz, Adriana Ćwiertnia

Kulturowe uwarunkowania budowania relacji B2B 116
Aldona Glińska-Neweś, Joanna Petrykowska, Iwona Escher, Paweł Brzustewicz

Wizerunek marek innowacyjnych – wyniki badań empirycznych w wybranych sektorach w Polsce i we Francji 122
Magdalena Grębosz

Trendy w zachowaniach konsumenckich online w ujęciu globalnym i krajowym 128
Bogdan Gregor, Beata Gotwald-Feja

Zakres przestrzenny rynku jako uwarunkowanie decyzji cenowych przedsiębiorstw działających na polskim rynku (wyniki badań) 137
Piotr Hadrian

Kraj pochodzenia jako czynnik wyboru produktu przez nabywcę – wyniki badań 146
Grzegorz Hajduk

Kształtowanie wizerunku szkoły wyższej wśród zagranicznych kandydatów na studentów 154
Agata Jonas

Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu trans granicznego 163
Krzysztof Kapera, Mariusz Kuziak

Otoczenie technologiczne krajów Unii Europejskiej jako warunki działalności przedsiębiorstw na eurorynku 175
Marcin Komor

Korzyści zastosowania Internetu Rzeczy w sektorze handlu detalicznego 183
Magdalena Kowalska

Strategie marketingu międzynarodowego w świetle globalnych scenariuszy rozwoju do 2025 roku 190
Robert Kozielski

The marketing audit in higher educational establishment 196
Yevhen Krykavskyy, Anna Dmytriv

Wybrane aspekty zjawiska migracji międzynarodowych w badaniach zachowań konsumentów 203
Agnieszka Kurzemska

Zakres aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo i ich wpływ na skłonność do akceptacji innowacji produktowych 210
Magdalena Maciaszczyk

Sieci biznesowe a kultura organizacyjna 217
Łukasz Małys

Proces kreowania wartości dla klienta w sektorze usług profesjonalnych – możliwości i ograniczenia 222
Justyna Matysiewicz

Konsument w społeczeństwie cyfrowym – wymiary i porównania międzynarodowe 229
Krystyna Mazurek-Łopacińska

Wpływ środowiska obcego kraju na eksport 238
Eugeniusz Michalski

Wspólny znak towarowy gwarancyjny w ujęciu ekonomiczno-prawnym wobec wyzwań międzynarodowych 245
Anna M. Nikodemska-Wołowik, Joanna Bednarz

Innowacyjność polskich konsumentów a odpowiedzialny rozwój 251
Anna Olejniczuk-Merta

Mechanizmy bogacenia się i gromadzenia prywatnego majątku w opinii studentów międzynarodowych 259
Joanna Pietrzak

Postawy polskich konsumentów ekologicznej żywności wobec produktów zagranicznych 268
Bogna Pilarczyk, Renata Nestorowicz, Anna Rogala, Ewa Jerzyk

Firmy usługowe born global z perspektywy polskich liderów globalnych 276
Mirosława Pluta-Olearnik

Preferencje chińskich konsumentów w stosunku do produktów spożywczych – wyzwania dla przedsiębiorstw zachodnich 283
Karolina Pyrcz, Małgorzata Bartosik-Purgat

Znaczenie relacji personalnych dla umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 292
Milena Ratajczak-Mrozek

Strategie ukierunkowane na nabywców polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku międzynarodowym (wyniki badania) 300
Marek Rawski

The role of marketing in reforming banking market of Ukraine 307
Irina Reshetnikova, Elina Shapovalova

Postawy menadżerów MSP wobec koncepcji marketingu zrównoważonego – perspektywa wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 315
Edyta Rudawska, Ewa Frąckiewicz, Małgorzata Wiścicka

Międzynarodowy wymiar marketingu sportowego 324
Magdalena Rzemieniak

Wielopoziomowe modele klas ukrytych w badaniach międzynarodowych 331
Adam Sagan

Strategie internacjonalizacji polskich marek modowych 342
Katarzyna Sanak-Kosmowska, Iryna Manczak

Model zarządzania marketingiem relacyjnym w aktywności targowej B2B na rynku nieruchomości z nowoczesną powierzchnią handlową 349
Dariusz Siemieniako, Marcin Gębarowski

Kampanie reklamowe w wybranych krajach – studium przypadku Toyoty 357
Agnieszka Smalec, Joanna Hernik

Elementy tożsamości marki instytucji na rynku kultury – analiza składowych w oparciu o model sześciokąta tożsamości marki J.N. Kapferera 365
Tomasz Smoleń

Determinanty kształtowania wiedzy finansowej konsumentów na rynkach międzynarodowych 373
Sławomir Smyczek

Problemy standaryzacji i adaptacji oferty podmiotów sektora kreatywnego w warunkach umiędzynarodowienia 380
Magdalena Sobocińska

CSR a marketing 387
Ewelina Sobotko, Wojciech Kozłowski

Zachowania przedsiębiorstw w procesach umiędzynarodowienia rynków 393
Aniela Styś, Stanisław Styś

Sieci otwartych innowacji w globalnych łańcuchach dostaw 400
Danuta Surówka-Marszałek

Relacje B2B w międzynarodowych łańcuchach wartości 408
Justyna Światowiec-Szczepańska

Sharing economy jako nowy trend w zachowaniach konsumentów 417
Anna Irena Szymańska

Komunikowanie kraju pochodzenia a postawy konsumentów wobec marki 426
Teresa Taranko

Partnerstwo transatlantyckie TTIP w perspektywie marketingu międzynarodowego – próba oceny 435
Jan W. Wiktor

Wpływ narzędzi marketingu przedsiębiorstw międzynarodowych na kulturę narodową –
próba konceptualizacji badań 443
Agnieszka Żbikowska

Angażowanie (się) klienta w zarządzaniu marketingowym podmiotów międzynarodowej branży modowej 450
Katarzyna Żyminkowska

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl