Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 09/2018

Marketing i Rynek nr 09/2018
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  59.90 PLN


Marketing i Rynek nr 9/2018

Rok XXV nr 9 (wrzesień) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Innowacyjność przedsiębiorstw usługowych

Urszula Kłosiewicz-Górecka

 

Celem artykułu jest ocena innowacyjności przedsiębiorstw usługowych w Polsce na podstawie wypowiedzi ekspertów rynku usług i przedstawicieli firm usługowych. Zakresem analizy objęto poziom innowacyjności sekcji usługowych, znaczenie innowacji dla firm usługowych, rodzaj wdrażanych innowacji, czynniki, które zadecydowały o wdrożeniu innowacji, oraz czynniki, które mogłyby zwiększyć innowacyjność firm usługowych. Realizacji celu artykułu posłużyły wyniki badania jakościowego z 20 ekspertami rynku usług oraz badania ilościowego wśród 1000 przedsiębiorstw usługowych, przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 2017 r. przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy (IBRKK-PIB). Sekcje usługowe różnią się poziomem innowacyjności i strukturą rodzajową innowacji, przy czym w większości sekcji odsetek przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje organizacyjne i marketingowe, był wyższy od udziału firm, które wprowadziły innowacje procesowe i produktowe. Artykuł ma charakter badawczy. Wykorzystano w nim metodę statystyczno-opisową.

 

Słowa kluczowe: innowacyjność, usługi, rodzaje innowacji

 

Innovativeness of service enterprises

 

The aim of the article is to assess innovativeness of service enterprises in Poland based on utterances of experts of the services market and representatives of service firms. The scope of the analysis covered the level of innovativeness of the services sections, the importance of innovations for companies, the type of innovations being implemented, the factors that have decided the innovation implementation as well as the factors that might have increased service firms’ innovativeness. The accomplishment of the article’s aim was carried out owing to findings of a qualitative research survey with 20 experts of the services market and a quantitative survey among 1000 service enterprises conducted in the end of November and at the beginning of December 2017 by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, the National Research Institute (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowy Instytut Badawczy, IBRKK-PIB, in the Polish language). The services sections differ from one another by the level of innovativeness and the innovation structure by type; it must be said that in most sections the percentage of enterprises that had implemented organisational and marketing innovations was higher than the share of firms which had introduced process and product innovations. The article is of the research nature. The author used the statistical and descriptive method in it.

 

Keywords: innovativeness, services, types of innovation

 

Czynniki lojalności darczyńców i wolontariuszy organizacji pożytku publicznego w świetle filozofii dialogu

Natalia Wasiluk, Dariusz Siemieniako

 

W artykule zawarte są rozważania na temat czynników lojalności darczyńców i wolontariuszy wobec organizacji pożytku publicznego. Wykorzystanie perspektywy filozofii dialogu podkreśla podmiotowość człowieka w relacjach zachodzących w sektorze organizacji nienastawionych na zysk i może przyczynić się do pogłębienia rozumienia zjawiska lojalności. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań powstawania lojalności darczyńców i wolontariuszy względem organizacji pożytku publicznego. W artykule zaproponowany został model relacji pomiędzy organizacją pożytku publicznego, darczyńcami i wolontariuszami a usługobiorcami, będący połączeniem wiedzy na temat lojalności z dziedziny marketingowej oraz perspektywy filozofii dialogu.

 

Słowa kluczowe: czynniki lojalności, darczyńcy, wolontariusze, organizacje pożytku publicznego, filozofia dialogu

 

Loyalty factors of donors and volunteers of non-profit organizations in the light of philosophy of dialogue

 

The work includes considerations on the loyalty factors of donors and volunteers towards public benefit organizations. Using the perspective of the philosophy of dialogue emphasizes the subjectivity of a man in relations occurring in the sector of non-profit organizations and may contribute to deepening the understanding of the phenomenon of loyalty. The aim of the article is to identify the conditions for the formation of loyalty donors and volunteers towards public benefit organizations. The article proposes a model of relations between a public benefit organization, donors and volunteers and service recipients, which is a combination of knowledge about loyalty in the marketing field and the perspective of the philosophy of dialogue.

 

Keywords: loyalty factors, donors, volunteers, non-profit organization, philosophy of dialogue

 

Realia rynku

 

Wydatki samorządów miejskich na promocję turystyczną na przykładzie Krakowa

Anna Wilkońska, Małgorzata Kryczka

 

Samorządy terytorialne wydają corocznie znaczne kwoty na promocję. Ze względu na brak regulacji prawnych definiujących warunki i zasady realizacji działań promocyjnych występuje znaczne rozproszenie środków przeznaczonych na promocję pomiędzy różne jednostki organizacyjne w ramach poszczególnych samorządów. Powoduje to również niespójność prowadzonych działań oraz niedostateczny pomiar ich efektywności. Celem artykułu jest identyfikacja poziomu i struktury wydatków Urzędu Miasta Krakowa na promocję turystyczną oraz próba oceny skuteczności podjętych działań promocyjnych w odniesieniu do ruchu turystycznego. W związku z tym dokonano analizy wydatków według instrumentów i środków promocji oraz określono dynamikę zmian wielkości i struktury przyjazdów do Krakowa.

 

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, turystyka, promocja, Kraków

 

Municipal governments expenditures on tourism promotion on the example of Krakow

 

Local governments spend annually considerable sums on promotion. In view of lack of legal regulations which would define conditions for and principles of realisation of promotion activities, funds allocated to promotion are much dispersed between various organisational units within the scope of particular governments. This creates also an incongruity in undertaken actions and insufficient investigation into their effectiveness. The goal of the article is identification of the level and structure of Krakow Town Hall’s spending on the promotion of tourism, and an attempt at evaluation of the effectiveness of the actions undertaken regarding tourist traffic. With reference to that, an analysis of expenditure, depending on the instruments and promotion means, was conducted and the dynamics of changes in the domain of arrivals in Krakow was determined in terms of its size and structure.

 

Keywords: local government, tourism, promotion, Krakow

 

Z czasopism zagranicznych

 

Cykle koniunkturalne w nauce o marketingu

Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu pt. Business cycle research in marketing. A review and research agenda Marnika G. Dekimpe i Barbary Deleersnyder. Artykuł ukazał się w 2018 r. w czasopiśmie „Journal of the Academy of Marketing Science”.

 

Artykuły na płycie CD – spis treści do pobrania

 

Artykuły na płycie CD – plik do pobrania

Liczba stron 40
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl