Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 10/2016

Marketing i Rynek nr 10/2016
Produkt niedostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  55.90 PLN

Marketing i Rynek nr 10/2016
Rok XXIII nr 10 (październik) ISSN 1231-7853

 

Artykuły z tego numeru są dostępne w plikach PDF po kliknięciu na tytuł artykułu

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Makromarketing jako subdyscyplina nauki o marketingu – cz. 1
Jacek Kamiński

 

Znaczne wykraczanie zakresu zainteresowania nauki o marketingu poza obszar dyscypliny naukowej określanej jako nauki o zarządzaniu skłania do poszukiwania nowej, możliwej do zaakceptowania formuły klasyfikacji nauki o marketingu w postaci samodzielnej dyscypliny naukowej. Przedstawiona na łamach Marketingu i Rynku propozycja powołania nowej dyscypliny naukowej określanej jako nauka o marketingu oraz wyodrębnienie w niej subdyscyplin w postaci mikro i makromarketingu stanowi uzasadnienie bardziej szczegółowego przedstawienia subdyscyplin nauki o marketingu. Ponieważ problematyka mikromarketingu jest stosunkowo dobrze znana za sprawą poświęconych jej podręczników, artykuł dotyczy subdyscypliny określanej jako makromarketing. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono pojęcie, genezę i rozwój makromarketingu oraz jego najistotniejsze założenia epistemologiczne. W drugiej części określono zakres zainteresowań oraz scharakteryzowano główne szkoły makromarketingu. W podsumowaniu artykułu przedstawiono argumenty uzasadniające istotną rolę makromarketingu jako marketingowej subdyscypliny.

 

Słowa kluczowe: nauka o marketingu, dyscyplina naukowa, makromarketing, subdyscyplina

 

Macromarketing as subdiscipline of the marketing science

 

The fact that the scope of interest in the marketing science substantially exceeds the scientific discipline known as the management sciences leads to searching for new, acceptable formula of classifying the marketing science as an individual discipline of science. The proposal to create a new scientific discipline, presented in Marketing i Rynek, referred to as the marketing science and separation from it the micromarketing and macromarketing subdisciplines constitutes justification for more detailed presentation of these two subdisciplines of the marketing science. Since the micromarketing issue is relatively known from workbooks devoted to this subject, the article is devoted to the subdiscipline referred as macromarketing. The article comprises two parts. In the former part there have been presented definition, origins and development of the macromarketing, as well as its fundamental epistemological assumptions, whilst in the latter part there have been presented the scope of interest and characterised the primary schools of the macromarketing. In the conclusion were presented arguments justifying the material role of the macromarketing as the subdiscipline of marketing.

 

Keywords: marketing science, scholarly discipline, macromarketing, subdiscipline

 

Różne odcienie zieleni – o znaczeniu ekologii dla Polaków
Katarzyna Sekścińska, Dominika Maison, Aleksandra Furman

 

Kwestia odpowiedzialności ekologicznej całego społeczeństwa staje się coraz ważniejsza, dlatego jest coraz częściej regulowana odgórnymi przepisami, ale również oddolnie inicjowana przez firmy, organizacje i samych konsumentów. Celem badania było zbadanie roli czynników ekologicznych przy dokonywaniu wyborów konsumenckich przez Polaków. Zachowania proekologiczne zostały również przeanalizowane w kontekście wyodrębnionych wcześniej segmentów różniących się podejściem do CSR (Maison i Greszta, 2014). Pierwsze badanie (CAWI) przeprowadzono na reprezentatywnej ogólnopolskiej losowo-kwotowej próbie dorosłych Polaków (n = 1055). Najbardziej powszechnymi wśród Polaków zachowaniami proekologicznymi okazały się robienie zakupów z torbą wielokrotnego użytku (72%) oraz segregacja odpadów (68%). Zachowania te są najbardziej powszechne wśród spełnionych realistów, a najmniej korpoegoistów. Drugie badanie, eksperymentalne (n = 231), pokazało, że informacja o proekologicznym zaangażowaniu firmy wpływa najbardziej na postrzeganie produktu i zainteresowanie nim u spełnionych realistów, ale zainteresowanie produktem również wzrosło u wrażliwych intelektualistów, wykluczonych frustratów oraz korpoegoistów, mimo że postrzeganie produktu w tych grupach nie zmieniło się.

 

Słowa kluczowe: zachowania ekologiczne, ekologiczna konsumpcja, psychologia środowiskowa, segmentacja, CSR

 

Different shades of green — the importance of ecology for Poles

 

Ecological issues are increasingly more important, which is why they are subject to regulatory regimes and are driven by many internal initiatives undertaken by companies, organizations and consumers alike. The goal of the research was to explore to what extent ecological aspects are taken into account by consumers while making consumer decisions. Pro-ecological behaviors were analyzed in the context of earlier educed segments (Maison, Greszta, 2014). The first research (CAWI) was based on a nationwide representative random-quota sample of adult Poles (n=1055). The most common pro-ecological behavior among Poles is shopping with own reusable shopping bag (72%) and waste segregation (68%). These behaviors were the most common among Fulfilled Realists, and least frequently observed among Corpo-Egoists. The second study, which was an experimental study (n=231), showed that information about the ecological involvement of a company influences product perception and interest therein mostly among Fulfilled Realists; product interest also increased among Sensitive Intellectuals, Excluded Frustrates and Corpo-Egoists but it failed to exert any influence on their perception of a product.

 

Keywords: green behavior, ecological consumption, environmental psychology, segmentation, CSR

 

Realia rynku

 

Reklama w serwisach społecznościowych – opinie użytkowników w świetle badań międzykulturowych
Małgorzata Bartosik-Purgat

 

Popularność serwisów społecznościowych oraz duże grono użytkowników na całym świecie wpływa na ich znaczenie także w działalności przedsiębiorstw. Wykorzystują one serwisy społecznościowe m.in. jako instrumenty w komunikacji marketingowej. Celem artykułu jest identyfikacja opinii użytkowników wybranych serwisów społecznościowych (Facebooka i YouTube’a) na temat reklam tam zamieszczanych. Intencją autorki jest również eksploracja korelacji pomiędzy częstotliwością użytkowania wybranych serwisów a opiniami użytkowników na temat reklam. Analiza literatury została uzupełniona wynikami badań empirycznych, które przeprowadzono w Chinach, Polsce, Stanach Zjednoczonych i Turcji. Uwzględniając różnice pomiędzy badanymi grupami kulturowymi, należy wskazać, że najbardziej pozytywne nastawienie do reklam w prezentują respondenci tureccy, a najmniej pozytywne (spośród badanych) respondenci amerykańscy i chińscy.

 

Słowa kluczowe: serwisy społecznościowe, Facebook, YouTube, reklama, badania międzynarodowe

 

Advertising on social networking sites – the opinions of users in the light of intercultural research

 

The popularity of social networking services and a vast group of users worldwide influence their significance in business activity of enterprises. They use social networking sites as tools in marketing communication, among other things. The aim of the article is to identify the opinions and attitudes of users of chosen social networking sites (Facebook and YouTube) towards advertisements that are placed there. Moreover, the author’s intention is also to examine the correlation between the frequency of using chosen sites and users’ opinions on advertisements. The analysis of the literature has been complemented with the results of the empirical study conducted in China, Poland, the United States and Turkey. Taking into account the differences between the studied cultural groups it needs to be indicated that the most positive attitude towards advertisements was shown by the Turkish respondents, while the least positive opinion (among the studied groups) was presented by the American and Chinese respondents.

 

Keywords: social services, Facebook, YouTube, advertising, international research

 

Artykuły na płycie CD (spis treści do pobrania)

 

Artykuły na płycie CD (cały plik do pobrania)

Liczba stron 40
Rok wydania 2016
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl