Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 10/2017

Marketing i Rynek nr 10/2017
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  57.90 PLN


Marketing i Rynek nr 10/2017
Rok XXIV nr 10 (październik) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Zrównoważona sprzedaż osobista
Arnold Pabian

 

Zrównoważony marketing to młody, dopiero kształtujący się obszar wiedzy, którego celem jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju. Jednym z jego elementów jest sprzedaż osobista. Zrównoważony marketing stawia sprzedaży osobistej nowe wyzwania. W literaturze brakuje kompleksowych, konkretnych rozwiązań dotyczących sprzedaży osobistej opartej na zasadach sustainability. Autor wypełnia tę lukę. W artykule wyjaśnia istotę zrównoważonej sprzedaży osobistej oraz przedstawia jej funkcjonowanie oparte na zrównoważonych zasobach. Opisuje również sylwetkę zrównoważonego sprzedawcy, który nadaje sprzedaży zrównoważony charakter i przyczynia się do jej powodzenia. Stosowanie zrównoważonej sprzedaży osobistej może w znacznym stopniu przyśpieszyć zrównoważony rozwój i poprawić jego rezultaty.

 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zrównoważony marketing, zrównoważona sprzedaż osobista

 

Sustainable personal selling

 

Sustainable marketing is a young, emerging knowledge area that aims to contribute to sustainable development. One of its elements is personal selling. Sustainable marketing creates new challenges for personal selling. The available literature does not contain comprehensive, specific solutions for personal selling based on the principles of sustainability. The author fills this gap. This article explains the essence of sustainable personal selling and presents its operation based on sustainable resources. The author also describes the profile of a sustainable seller who gives sustainable character to selling and contributes to its success. Applying sustainable personal selling can greatly accelerate sustainable development and improve its outcomes.

 

Keywords: sustainable development, sustainable marketing, sustainable personal selling

 

Kształtowanie wizerunku komunikacji miejskiej. Znaczenie poznawczych teorii podobieństwa w budowaniu wartości marki
Andrzej Falkowski, Magdalena Wierucka, Katarzyna Zejdler, Alicja Grochowska

 

Marketing komunikacji miejskiej nabiera szczególnego znaczenia w aspekcie turystycznego i gospodarczego rozwoju miast, którego podstawą jest właściwa infrastruktura transportowa. Przeprowadzone badania miały na celu opracowanie metod wzrostu pozytywnego wizerunku środków transportu miejskiego. Badania zostały oparte na współczesnych, psychologicznych teoriach podobieństwa, w których została zdefiniowana empiryczna procedura zwiększania się podobieństwa spostrzeganych środków komunikacji miejskiej do ich ideału. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych pokazały, że w kształtowaniu jak najlepszego wizerunku środków transportu komunikacji miejskiej należy skoncentrować się w komunikatach perswazyjnych bardziej na osłabianiu zidentyfikowanych cech negatywnych niż na wzmacnianiu cech pozytywnych. Metodologia zastosowanych badań pozwoliła w sposób ilościowy określić przewidywanie wpływu tych cech na polepszenie wizerunku publicznych środków transportu na rynku komunikacji miejskiej. Okazało się także, że środkom transportu miejskiego wiele brakuje do ideału, ale każdy z nich dysponuje dużym potencjałem, który może mieć przełożenie na wzrost częstości z ich korzystania, co wiąże się z mniejszym zanieczyszczeniem miast, równowagą ekologiczną i ochroną środowiska.

 

Słowa kluczowe: marketing komunikacji miejskiej, podobieństwo cech, skojarzeniowa struktura marki

 

Shaping the image of public transport in cities. Importance of cognitive similarity theory in brand building

 

Marketing of public transport is particularly important in terms of tourism and economic development of cities, which is based on proper transport infrastructure. The research was aimed at elaborating methods of increasing the positive image of public transport. The research was based on contemporary psychological theories of similarity, in which an empirical procedure for the approximation of perceived public transport to its ideal was defined. The results of empirical studies have shown that in shaping the best image of public transport one should focus on weakening the identified negative features rather than enhancing positive ones in persuasive messages. The methodology used in the research allowed to quantitatively predict the impact of positive and negative features to improve the image of public transport in the transport market. Moreover, it turned out that urban transport is far from ideal, but has a large potential to increase in the frequency of its use, which is associated with decrease in air pollution, ecological balance and environmental protection.

 

Keywords: public transport marketing, features of similarity, brand associative structure

 

Marketing w praktyce

 

Presja interesariuszy zewnętrznych a dynamiczne podejście przedsiębiorstwa do ochrony środowiska
Oksana Seroka-Stolka

 

Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy wpływu interesariuszy zewnętrznych na podstawie studium przypadku – dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego, które przyjęło proaktywną strategię proekologicznego rozwoju. Przyjęto tezę, że presja wywierana przez interesariuszy zewnętrznych na dobrowolną działalność proekologiczną przedsiębiorstwa o dynamicznym podejściu do środowiska naturalnego może mieć charakter niejednorodny, a siła ich wpływu jest zróżnicowana.

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, interesariusze, dynamiczne podejście, środowisko naturalne

 

Stakeholder pressure and a dynamic approach of the company to the natural environment-case study

 

The aim of the article is to present the results of the analysis of the external stakeholders’ pressure influence on an example — a large manufacturing enterprise that has adopted a proactive environmental strategy. It has been argued that the pressure exerted by external stakeholders on the voluntary environmental activities of an enterprise with a dynamic environmental approach may be heterogeneous and strength of pressure is varied on the company.

 

Keywords: enterprise, stakeholders, dynamic approach, natural environment

 

Realia rynku

 

Najpierw pomyśl, potem zrób, czyli o idei design thinking i jej wpływie na wielkość sprzedaży produktów
Kamila Moszyńska

 

Artykuł przedstawia koncepcję design thinking i jej wpływ na wielkość osiąganej sprzedaży. Badania sprawdzające świadomość społeczeństwa na temat znajomości pojęcia przeprowadzone zostały za pomocą spontanicznej sondy telefonicznej oraz danych zebranych na postawie zapytań Internautów przez Google Trends. Design thinking polega na przekazaniu narzędzi designerów w ręce osób, które nigdy nie uważały się za związane w jakikolwiek sposób z designem, oraz na zastosowaniu tych narzędzi do zdecydowanie szerszego spektrum problemów. Artykuł poświęcono badaniu efektywności tej metody poprzez analizę jej wpływu na sprzedaż na przykładzie innowacyjnych butelek Bobble Bottle oraz zaprojektowanych w klasyczny sposób bidonów VATTEN1.

 

Słowa kluczowe: design thinking, design, innowacyjność, wielkość sprzedaży, myślenie projektowe

 

Think before you act – design thinking and its effect on sales volume

 

The article presents conception of design thinking and its effect on sales volume. Awareness concerning the idea have been tested by spontaneous phone survey either based on Google Trends’ data. Design thinking shows how thinking like a designer can transform the way we develop products, services, processes—and even strategy. The paper verifies effectiveness of this method via the analysis of its influence on sales volume by the example of innovative Bobble Bottles compared to VATTEN water bottles.

 

Keywords: design thinking, design, sales volume effect, product development, innovation

 

Artykuły na płycie CD (spis treści do pobrania)

 

Artykuły na płycie CD (cały plik do pobrania)

Liczba stron 40
Rok wydania 2017
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

Artykuły na płycie CD

 

Zróżnicowanie polskich regionów w zakresie partycypacji i absorpcji europejskich funduszy pomocowych 8
Grażyna Adamczyk-Łojewska

Logo w komunikacji marketingowej jednostki samorządu terytorialnego 26
Anna Adamus Matuszyńska, Piotr Dzik

Budowanie trwałych relacji z klientami w przedsiębiorstwach transportowych w regionie kujawsko-pomorskim 43
Krzysztof Andruszkiewicz

Wybrane formy i działania stosowane w komunikacji marketingowej przez przedsiębiorstwa transportowe w regionie kujawsko-pomorskim 50
Krzysztof Andruszkiewicz, Maciej Schulz

Koncepcja smart city w budowaniu marki miasta możliwości i ograniczenia 60
Anna Augustyn, Magdalena Florek, Marta Hereźniak

Lokalna społeczność jako interesariusz społecznej odpowiedzialności biznesu 75
Agnieszka Bergunda, Iwona Posadzińska

Rola interesariuszy w rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego 89
Magdalena Bierzyńska Sudoł

Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym 103
Monika Bochenek

Ewolucja i implementacja marketingu terytorialnego 119
Wiesław Ciechomski

Znajomość gatunków mniej znanych warzyw wśród mieszkańców obszaru miasta Bydgoszcz w regionie kujawsko-pomorskim 133
Beata Durau-Banaszewska

Wielkość i zmiany w strukturze produkcji warzyw w Polsce w latach 1995–2016 na tle wybranych krajów UE 144
Beata Durau-Banaszewska

Projektowanie modeli biznesowych dla ekonomii cyrkularnej według podejścia design management jako strategia na przyspieszony rozwój gospodarczy i wzrost konkurencyjności regionów UE 154
Anna Dziadkiewicz

Rola Programu Wiedza, Edukacja Rozwój w budowaniu konkurencyjności regionów na przykładzie województwa lubuskiego 170
Jarosław Flakowski

Powiązania targów z terytorium — perspektywa miasta 186
Marcin Gębarowski

Inteligentne specjalizacje elementem rozwoju Polski zachodniej 209
Edward Jakubowski

Regulacje prawne oraz kapitał społeczny jako podstawowe bariery budowy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce 221
Sławomir Jankiewicz, Dominika Mierzwa

Wstępne etapy badań marek towarowych produktów regionalnych 233
Stanisław Kaczmarczyk

Rola logistyki miejskiej w rozwoju oraz podnoszeniu konkurencyjności regionu na przykładzie miasta Bydgoszczy 244
Kamil Kałdon, Małgorzata Michalcewicz Kaniowska, Małgorzata Zajdel

Wydarzenie jako narzędzie komunikacji jednostek samorządowych z otoczeniem 254
Urszula Kęprowska

Wsparcie dla polskiej administracji samorządowej ze środków Unii Europejskiej w latach 2007–2013 265
Monika Klemke-Pitek

PES i inicjatywy społeczne wpływające na rozwój obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego 274
Jolanta Kondratowicz-Pozorska

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na rozwój regionalny Europy Środkowo-Wschodniej 283
Wojciech Kosiedowski
Kuracjusz i klient: ewolucja propozycji wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce 296
Alina Kozarkiewicz, Agnieszka Kabalska

Marketing terytorialny i jego rola w zrównoważonym rozwoju gmin 310
Anna Kwiecień

Geolokalizacja i jej zastosowanie w handlu elektronicznym 321
Marcin Lewicki

Wizerunek gruzińskiego miasta Signagi wśród mieszkańców i zagranicznych turystów 335
Maia Maziashvili, Wiesław Ciechomski

Wieloletnie Ramy Finansowe w procesie kształtowania polityki spójności Unii Europejskiej 348
Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Wojciech Szymborski, Małgorzata Zajdel

Retrospektywne spojrzenie na przebieg i realizację działań zawartych w I osi "Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego" PROW 2007–2013 360
Bartosz Mickiewicz, Sebastian Lisiak

Bariery rozwoju i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej małych przedsiębiorstw w Polsce w warunkach integracji europejskiej (na przykładzie przedsiębiorstwa handlowo-usługowego) 370
Dominika Mierzwa, Joanna Zimmer

Ocena zgodności praktyk rolniczych z zasadami gospodarowania zrównoważonego w regionie mazowieckim na przykładzie gospodarstw w powiecie przysuskim 379
Marek Niewęgłowski, Bogusław Włodarczyk

Świadomość ekonomii cyrkularnej Pokolenia Y jako czynnik przyspieszonego rozwoju gospodarczego regionu 398
Joanna Nieżurawska, Anna Dziadkiewicz

Świadomość klienta a manipulacje w reklamie na przykładzie mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego i warmińsko mazurskiego 413
Lech Nieżurawski, Bożena Pawłowska

Odrolnienia gruntów w planach miejscowych a rozwój gospodarczy i ład przestrzenny regionów UE na przykładzie województwa zachodniopomorskiego 425
Maciej J. Nowak, Paweł Mickiewicz

Partycypacja obywatelska w regionie kujawsko-pomorskim 433
Lidia Nowakowska, Zofia Zgoda, Anna Nowakowska

Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na przykładzie wybranej gminy jako element rozwoju regionu 447
Monika Odlanicka-Poczobutt

Pranie pieniędzy jako proceder negatywnie wpływający na rozwój ekonomiczny regionów 463
Grażyna Owczarczyk-Szpakowska, Ewa Jendykiewicz

Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce 479
Łukasz Paluch, Łukasz Satoła

Rola podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu zrównoważonego rozwoju 493
Anita Perska-Tembłowska

Wpływ zasad kodeksu dobrej praktyki rolniczej na poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych w opiniach ich właścicieli 505
Aleksandra Płonka

Komunikacja marketingowa miasta Wrocławia stan i kierunki rozwoju 517
Anetta Pukas, Magdalena Daszkiewicz

Wykorzystanie idei smart w marketingu miast 533
Aleksandra Radziszewska

Znaczenie modelu poczwórnej helisy w rozwoju lokalnym 545
Robert Romanowski

Budżet obywatelski kreatorem pozytywnego wizerunku miasta na przykładzie Częstochowy 558
Anna Rybak

Wykorzystanie mediów społecznych w rekrutacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstw MŚP z województwa kujawsko pomorskiego 570
Katarzyna Samek, Krzysztof Śmiatacz

Marketingowe czynniki rozwoju firm transportowych w województwie kujawsko-pomorskim 583
Maciej Schulz

Model polskiego gospodarstwa rolnego. Implementacja strategii opartej na produkcji ekologicznej na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego i Wielkopolski 593
Paweł Siemaszkiewicz

Przestrzenne zróżnicowanie działalności innowacyjnej w sektorze usług w Polsce w latach 2003–2015 607
Anna Skórska

Polityka miejska a konkurencyjność polskich miast 622
Waldemar Sługocki

Bydgoski Klaster Przemysłowy jako lider sektora tworzyw sztucznych w regionie kujawsko-pomorskim 642
Karolina Sobieszek, Jakub Nowacki, Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

Analiza Indeksu Konkurencyjności Regionalnej RCI 2016 (Regional Competitiveness Index) regionu kujawsko-pomorskiego 651
Maria Ewa Szatlach

Zróżnicowanie wymagań w zakresie dobrostanu trzody chlewnej w wybranych krajach UE —implikacje ekonomiczne 666
Elżbieta Jadwiga Szymańska

Ocena percepcji filmów polskiej produkcji: badania oparte na text mining 681
Urszula Świerczyńska-Kaczor, Małgorzata Kotlińska

Zastosowanie filmu sferycznego w promocji oferty turystycznej regionu innowacja skazana na sukces czy porażkę? Badania jakościowe percepcji filmu sferycznego przez polskiego widza 699
Urszula Świerczyńska-Kaczor, Małgorzata Kotlińska, Jacek Wachowicz

Konkurencyjność regionów peryferyjnych: wymiar globalny i lokalny 714
Arkadiusz Tuziak

Rola Lokalnych Grup Działania w kreowaniu rozwoju lokalnego i konkurencyjności regionu na przykładzie projektu współpracy w woj. kujawsko-pomorskim 727
Ryszard Ulatowski, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel

Instytucjonalna aktywność międzynarodowa Białegostoku jako czynnik generujący wartość dla województwa podlaskiego 737
Kamil Waligóra, Anna Busłowska

Wpływ postępu technicznego na politykę cenową zakładów fotograficznych działających na terenie województwa pomorskiego 751
Adam Wiśniewski

Konkurencyjność regionu a odpowiedzialna konsumpcja w turystyce 766
Katarzyna Włodarczyk

Kultura etyczna organizacji — zróżnicowanie regionalne 777
Zofia Zgoda, Lidia Nowakowska, Anna Nowakowska

Środowisko przyrodnicze jako czynnik konkurencyjności czy bariera ograniczająca rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie małopolskim 787
Dagmara K. Zuzek

Rola innowacji w generowaniu przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w regionie małopolskim 798
Dagmara K Zuzek., Izabela Wielewska

De-internacjonalizacja i bezpośrednie dezinwestycje zagraniczne — nowe wektory zmian 808
Katarzyna Żak

Miscellanea

Metoda Servqual w ocenie poziomu jakości usług 824
Lech Nieżurawski, Czesław Sobków, Agnieszka Michalak

Preferencje konsumentów żywności wysokojakościowej w stosunku do dostępnych kanałów dystrybucji 840
Anna Sieczko, Leszek Sieczko

Holistyczne podejście do doskonalenia komunikacji opakowania z konsumentem 850
Agnieszka Cholewa-Wójcik

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl