Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Marketing i Rynek nr 11/2015

Marketing i Rynek nr 11/2015
Produkt niedostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  54.00 PLN

Marketing i Rynek nr 11/2015
Rok XXII nr 10 (listopad) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Funkcje i dysfunkcje marketingu – cz. 1
Jacek Kamiński

 

Artykuł jest pierwszą częścią opracowania poświęconego funkcjom marketingu. Omówiono w nim funkcje marketingu na rzecz gospodarki narodowej, wpływ marketingu na rozwój gospodarczy, funkcje spełniane przez marketing na rzecz kupujących oraz osób zaangażowanych w marketing. Aby analizę funkcji marketingu uczynić bardziej obiektywną, wskazano również na ciemną stronę marketingu, określoną jako dysfunkcje marketingu. Prezentowana część artykułu obejmuje funkcje marketingu na rzecz gospodarki narodowej oraz wpływ marketingu na rozwój gospodarczy. W drugiej części przedstawione zostaną funkcje marketingu na rzecz nabywców, funkcje wobec osób zaangażowanych w marketing oraz będą omówione dysfunkcje marketingu.

 

Słowa kluczowe: marketing, funkcje marketingu, dysfunkcje marketingu, marketing jako funkcja zarządzania, nauka o marketingu

 

Functions and dysfunctions of marketing – part 1

 

The article constitutes a first part of a paper devoted to the functions of marketing, in which there have been discussed the functions of marketing designated to national economy, impact of marketing on economic development, as well as functions of marketing aimed at buyers and persons engaged in marketing. In order to make the analysis of the functions of marketing more objective there have also been indicated a “dark side” of marketing referred to as dysfunction of marketing. The first presented part of the article comprises the functions of marketing designated to national economy and impact of marketing on economic development. In the second part there will be presented the functions of marketing designated to buyers and persons engaged in marketing as well as there will be discussed the dysfunctions of marketing.

 

Keywords: marketing, the functions of marketing, dysfunctions of marketing, marketing as management function, scholarly discipline of marketing

 

Wpływ sponsoringu na wizerunek marki
Rafał Matczyński

 

Celem artykułu jest określenie obecnego stanu wiedzy w zakresie zmian wizerunkowych będących rezultatem podjętych przez firmę działań sponsoringowych. Autor dąży do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy sponsoring jako forma promocji ma zdolność kształtowania postrzegania firmy. Tekst jest efektem krytycznej analizy literatury przedmiotu. W pierwszej części została omówiona koncepcja wizerunku sponsora ze wskazaniem na jego różne wymiary. W drugiej — dokonano przeglądu badań dostępnych w literaturze światowej, których przedmiotem były zmiany wizerunkowe sponsora. Czytelnik uzyska wiedzę na temat proponowanych w literaturze obszarów wizerunku firmy, w których mogą dokonywać się zmiany będące konsekwencją inwestycji w sponsoring, oraz na temat empirycznie potwierdzonych w tym zakresie wyników. W ten sposób zostaną wskazane obszary wymagające dalszych badań.

 

Słowa kluczowe: sponsoring, zmiany wizerunkowe

 

Sponsorship effects on brand image

 

The aim of the article is to state the current condition of knowledge in sponsorship brand image change area. The author pursue to answer the question, whether sponsorship has ability to create a perception of a company. The text is a result of critical analisys of literature. In the first part the conception of sponsor brand image with different dimensions was introduced. The second part is the review based on accessible in the worldwide literature researches, that concern brand image changes. On the one hand reader gains knowledge of the proposed brand image's dimensions, in which the sponsor can achieve enhancing, on the other hand he knows empirical evidence in this field. This way the author introduces areas, that require further researches.

 

Keywords: sponsorship, brand image change

 

Realia rynku

 

Znaczenie dochodów w bojkotowaniu produktów
Grzegorz Zasuwa

 

Artykuł dotyczy roli dochodów konsumentów w bojkotowaniu produktów. Hipotezy badawcze zweryfikowano na podstawie danych z Europejskiego Sondażu Społecznego. Wykorzystana próba badawcza liczy 5268 respondentów. Uzyskane wyniki pokazują, że dochody pozytywnie oddziałują na uczestnictwo konsumentów w bojkotach. Dokładnie, okazuje się, że odsetek uczestników bojkotów wśród najzamożniejszych konsumentów jest prawie pięciokrotnie wyższy niż wśród osób o najniższych dochodach. Artykuł przedstawia także propozycję wyjaśnienia pozytywnego oddziaływania dochodów na uczestnictwo w bojkotach, nawiązując do teorii wartości. Przeprowadzona analiza pokazuje, że dochody umożliwiają konsumentom realizację uniwersalizmu na rynku w postaci bojkotowania produktów.

 

Słowa kluczowe: bojkot, konsumenci, dochód, konsumpcja prospołeczna

 

The role of income in product boycotts

 

The paper aims to investigate the role of consumer income in product boycotts. Research hypotheses were tested on a representative sample of 5268 subjects taking part in Europen Social Suervy. The rsults indicatat that income significanlty influance consumer participation in product boycotts. Specifically, the percentage of indidviduals boycotting products among the rich is almost 5 times higher than the number of boycotters in the group of low-income consumers. The paper also provides a possible explanation of this finding grounded in a human values framework. A moderation analysis demonstrates that money enables consumers to realize universalism values in the form of product boycotts.

 

Keywords: boycott, consumers, income, prosocial consumption

 

Strategie marketingowe sieci detalicznych w kontekście wzrostu znaczenia segmentu młodych konsumentów
Anna Grudecka

 

Młodzi konsumenci (18–24 lata), dysponujący rosnącą siłą nabywczą, stanowią atrakcyjny i perspektywiczny segment nabywców dla wielu przedsiębiorstw, w tym sieci detalicznych. Obserwuje się między innymi wprowadzanie coraz szerszego asortymentu produktów marek producentów i detalistów do nich adresowanych. Cel artykułu stanowi zidentyfikowanie strategii marketingowych, zwłaszcza instrumentów marketingu-mix, adaptowanych do potrzeb i preferencji segmentu młodych konsumentów. Na podstawie analizy literatury przedmiotu i obserwacji praktyki rynkowej przedsiębiorstw autorka stawia tezę, zgodnie z którą młodzi konsumenci stanowią istotną grupę docelową sieci detalicznych. Artykuł został oparty na przeglądzie teoretycznej i empirycznej literatury przedmiotu oraz wnioskach z obserwacji praktyki rynkowej sieci detalicznych.

 

Słowa kluczowe: młodzi konsumenci, strategie marketingowe, sieci detaliczne

 

Retail chains’ marketing strategies response to increased importance of young consumers’ segment

 

Young consumers (age of 18-24) possess increasing purchasing power and became more and more attractive consumers’ segment for many companies. According to that, retail chains offer extended assortment of manufacturers’ brands and own labels for young consumers. The purpose of this article is to identify retail chains’ marketing strategies as a response to increased importance of young consumers’ segment. Basing on the literature review and market practices, the thesis of the article states that young consumers are one of the strategic consumers’ segments for retail chains.

 

Keywords: young consumers, marketing strategies, retail chain

 

Rozwój nowoczesnych powierzchni handlu detalicznego w dużych miastach Polski
Mieczysław Adamowicz, Magdalena Zaręba

 

Artykuł poświęcono prezentacji aktualnego stanu i tendencji rozwojowych nowoczesnych powierzchni handlowych w dużych miastach Polski. Przy wykorzystaniu danych statystycznych i informacji międzynarodowych firm badawczych i konsultingowych oraz raportów instytucji państwowych przedstawiono ewolucję podaży powierzchni handlowych w latach 2001–2014 oraz obecny stan, strukturę i rozmieszczenie centrów handlowych w ośmiu aglomeracjach oraz trzech grupach miast powyżej 100 tys. mieszkańców w Polsce. Przedstawiono charakterystykę największych centrów handlowych, strukturę własnościową, rodzajową i systemy sklepowe w miastach oraz najważniejsze procesy związane z ekspansją nowoczesnego handlu wielkopowierzchniowego.

 

Słowa kluczowe: handel detaliczny, centra handlowe, systemy sprzedaży, koncentracja w handlu, duże aglomeracje miejskie

 

The development of modern retail trade spaces in large towns of Poland

 

The article presents the actual state and development trends of modern retail spaces in large towns of Poland. The statistical data and information of international research and consulting firms and reports of governmental institutions were used for presenting the evolution of supply of retail space in the years 2001-2014 and for description of actual state, structure and distribution of commercial centers in eight Polish agglomerations and in three groups of towns in Poland with population above 100 thousand. The characteristics of most important trade centers, ownership and functional structures, types of marketing systems and processes linked with the expansion of modern large space retail trade were presented.

 

Keywords: retail trade, commercial centers, selling systems, concentration in retail trade, large agglomerations

 

Konferencje

 

Wyzwania rynku z perspektywy firmy i klienta
Maciej Mitręga, Olgierd Witczak, Anna Dewalska-Opitek

 

Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w dniach 21–22 września 2015 r. zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową Wyzwania rynku z perspektywy firmy i konsumenta, której ideą przewodnią była tematyka szeroko rozumianych zachowań podmiotów na rynku. Przedmiotem obrad były problemy pojawiające się zarówno na styku organizacji z otoczeniem (np. relacje z klientami i innymi interesariuszami, łańcuchy dostaw), jak i w samym otoczeniu organizacji (np. tendencje w zachowaniach konsumentów), a także strategie oraz procedury organizacji nakierowane na ujarzmianie otoczenia (np. strategie marketingowe, metody badań rynku).

 

Z czasopism zagranicznych

 

Generowanie i wykorzystywanie wiedzy o klientach
Jarosław Sawicki

 

Prezentujemy omówienie artykułu pt. How Organisations Generate and Use Customer Insight, którego autorami są: Emanuel Said, Emma K. Macdonald, Hugh N. Wilson i Javier Marcos. Artykuł ukazał się w 2015 r. w Journal of Marketing Management.

 

Liczba stron 40
Rok wydania 2015
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl