Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 11/2017

Marketing i Rynek nr 11/2017
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  57.90 PLN


Marketing i Rynek nr 11/2017

Rok XXIV nr 11 (listopad) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Znaczenie neuromarketingu dla skuteczności działań przedsiębiorstw
Martyna Ostrowska

 

Dlaczego klient wybiera konkretny produkt? Czy można wpłynąć na decyzje konsumenta? Jak stworzyć przekaz reklamowy angażujący umysł i zmysły klienta? Zapewne odpowiedzi na te pytania chciałoby znać wielu specjalistów ds. marketingu. Mogliby tworzyć wyroby i przekazy reklamowe entuzjastycznie przyjmowane przez klientów, wywołujące w nich chęć posiadania konkretnego produktu. Z pomocą przychodzi neuromarketing. Celem prezentowanego artykułu jest przybliżenie podstaw tej koncepcji, jej narzędzi, szans i zagrożeń oraz znaczenia dla skuteczności działań przedsiębiorstw.

 

Słowa kluczowe: neuromarketing, skuteczność przedsiębiorstw

 

The importance of neuromarketing for the effectiveness of business operations

 

Why a customer chooses a specific product? Can you influence consumer decisions? How to create an advertising message involving the mind and the senses of the customer? The answer to these questions is likely to be familiar to many marketing specialists. They could create products and advertising messages enthusiastically received by customers, resulting in their desire to have a specific product. With the help comes neuromarketing. The purpose of this article is to understand the basics of this concept, its tools, its opportunities and threats, and its importance to the effectiveness of its operations.

 

Keywords: neuromarketing, business efficiency

 

Prawne aspekty reklamy internetowej
Monika Gaczkowska

 

Reklama jest ważnym elementem w procesie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Reklama internetowa jest dość nowym pojęciem. Początki internetu, a następnie związanej z nim reklamy zmienił dotychczasowy porządek związany z mediami. Artykuł przedstawia istotne kwestie dotyczące regulacji prawnych związanych z reklamą internetową. Analiza orzecznictwa i poglądów doktryny pozwala na sformułowanie następujących wniosków. Po pierwsze, polskie prawo dotyczące kwestii reklamy nie stanowi jednolitego systemu. W konsekwencji stosuje się odpowiednio przepisy poświęcone innym środkom przekazu. Powoduje to wiele wątpliwości i problemów. Po drugie, rozwój internetu przyczynił się do powstania wielu regulacji prawnych. Po przeanalizowaniu literatury oraz orzeczeń można wywnioskować, czym jest reklama internetowa oraz jakie są jej rodzaje. Niniejsza praca pokrótce wyjaśnia, czym jest reklama internetowa oraz wskazuje jej niektóre formy.

 

Słowa kluczowe: reklama internetowa, prawo reklamy, prawo własności intelektualnej, marketing internetowy, prawo IT

 

Legal aspects of online advertising

 

Advertising is an important element of conducting business by entrepreneurs. Online advertising is quite a new concept. The beginnings of the internet and, subsequently, online advertising changed the current media order. This article presents important issues regarding the regulations related to online advertising. The analysis of the case law and views of doctrine allows for the formulation of the following conclusions. First of all, the Polish law on advertising is not a uniform system. As a consequence, provisions devoted to other means of communication are being used accordingly. This causes many doubts and problems. Secondly, the development of the Internet contributed to the emergence of many legal regulations. After a review of literature and judgements one can infer what online advertising is and what the forms of it are. This paper briefly explains what online advertising is and presents some of its forms.

 

Keywords: online advertising, advertising law, intellectual property law, online marketing, IT law

 

Z archiwów internetu. Zmiany w sposobie prezentacji oferty agroturystycznej
Karol Król

 

W ostatnich latach ma miejsce rewolucja „nieograniczonego przetwarzania danych”, której przejawem są m.in. internet obiektów i chmury danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym. Rewolucja ta ma miejsce również w zakresie wzorców i technik projektowych i nie ominęła witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych. Celem pracy było zbadanie, jak wiele informacji na temat sposobu prezentacji usług agroturystycznych można uzyskać na podstawie analizy witryn internetowych dostępnych w archiwach internetu oraz witryn wykonanych w sposób archaiczny, a także jak kształtuje się dynamika zmian w prezentacji oferty agroturystycznej. Badania polegały na selektywnej strukturyzacji i łączeniu danych pozyskanych w trakcie analizy kopii archiwalnych witryn zgromadzonych w zasobach Internet Archive oraz ocenie witryn wykonanych w sposób archaiczny. Badania pokazały, że rok 2012 był rokiem przełomowym. Po roku tym właściciele gospodarstw agroturystycznych częściej niż w latach poprzednich podejmowali temat odświeżenia bądź też całkowitej zmiany dotychczas posiadanej witryny na nową, choć dynamika zmian oprawy graficznej i podstawy programistycznej witryn była największa w latach 2015–2017.

 

Słowa kluczowe: promocja agroturystyki, cyfrowe archiwa, zmiany technologiczne, modernizacja witryny

 

From the archives of the Internet: changes in the mode of presentation of agrotouristic offer

 

In recent years, the revolution of “unlimited data processing” takes place the symptoms of which are, among others, the Internet of objects and data clouds updated in real time. This revolution also occurs in the range of project models and techniques and it did not omit websites. The aim of the paper was to research how much information concerning the ways of presenting agrotouristic services can be obtained on the basis of the analysis of websites available in the Internet’s archives performed in the archaic way and also how the dynamics of changes in presentation of agrotouristic offer evolves. The surveys were based on selective structuring and joining the data obtained in the Internet in the process of analysing the archival copies of websites collected in the Internet Archive resources as well as the evaluation of websites prepared in the archaic way. The surveys revealed that 2012 was the crucial year. After that year, the owners of agrotouristic farms discussed the issue of updating or complete changing of the yet possessed website into the new one much more frequently, although the dynamics of changing the graphical layout and programmatic base of websites was the greatest in the years 2015–2017.

 

Keywords: promotion of agrotourism, digital archives, technological changes, websites modernization

 

Realia rynku

 

Czynniki determinujące percepcję mobbingu i molestowania seksualnego w środowisku pracy – wyniki badań
Marek Kunasz, Ewa Mazur-Wierzbicka

 

W pracy poddano identyfikacji czynniki determinujące percepcję mobbingu i molestowania seksualnego w środowisku pracy. Postawione zadanie badawcze zrealizowano na podstawie analiz literatury przedmiotu oraz wyników badań ankietowych systemów zarządzania zasobami ludzkimi zachodniopomorskich przedsiębiorstw realizowanych w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozpatrywano determinanty należące do siedmiu kategorii. Czynnikiem najsilniej determinującym percepcję badanych zjawisk okazała się wielkość przedsiębiorstw. Percepcja badanych zjawisk rośnie wraz ze wzrostem wielkości podmiotu.

 

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja w miejscu pracy

 

Factors determining perception of mobbing and sexual harassment in the working environment — research results

 

Factors determining perception of mobbing and sexual harassment in the working environment were identified in the paper. Posed research task was carried out on the basis of analysis of literature concerning the subject and results of survey research of human resources management systems of enterprises in West-Pomeranian Voivodeship conducted by Department of Human Capital Management at University in Szczecin. Determinants belonging to 7 categories were taken into consideration. The size of enterprises turned out to be the most influential factor which determined perception of investigated phenomena. Perception of examined phenomena grows along with size of the object.

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, CSR, mobbing, sexual harassment, discrimination in the working environment

 

 

Artykuły na płycie CD (spis treści do pobrania)

 

Artykuły na płycie CD (cały plik do pobrania)

Liczba stron 40
Rok wydania 2017
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl