Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

O redakcji/ About the title

O redakcji

 

ISSN 1231-7853 - miesięcznik jest wydawany i dystrybuowany w wersji papierowej

 

Miesięcznik ukazuje się od 1994 r.


Czasopismo jest skierowane głównie do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem, a więc pracowników naukowych wyższych uczelni, szefów dużych i małych przedsiębiorstw, szefów i pracowników działów marketingu, pracowników agencji reklamowych i badania rynku itp., a także do studentów marketingu w wyższych uczelniach różnych typów - do wszystkich, którzy chcą na bieżąco śledzić najnowsze trendy w marketingu polskim i światowym.


Czytelnik znajdzie w nim wszystko, co jest związane z marketingiem - zarówno teorią, jak i praktyką marketingu - a więc:

 • nowe nurty w teorii i praktyce marketingu oraz funkcjonowaniu rynku,
 • zakres i możliwości stosowania marketingu w polskiej praktyce gospodarczej,
 • doświadczenia polskich i zagranicznych przedsiębiorstw,
 • fachowe porady - jak prowadzić badania marketingowe i kampanie reklamowe,
  jak wprowadzać produkty na rynek, jak zorganizować działalność marketingową w firmie,
 • wywiady, refleksje praktyków i sprawozdania z konferencji marketingowych,
 • omówienie nowości z polskiej i zagranicznej literatury z dziedziny marketingu.

 


Naszymi autorami są najlepsi polscy specjaliści w dziedzinie marketingu, wykładowcy największych polskich uczelni oraz praktycy zatrudnieni w dużych polskich przedsiębiorstwach. W gronie autorów pojawiają się naukowcy z zagranicy.

 

Marketing i Rynek jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów - zgodnie z komunikatem z dnia 23.12.2015 r.). 
Czasopismo jest obecne w bazach: CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl/), BazEkon (https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/), PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/34988), Index Copernicus - IC Journals Master List (http://www.journals.indexcopernicus.com/, wskaźnik ICV 2016 37,84) i innych.

 

Czasopismo jest dostępne wyłącznie w prenumeracie

 

Redakcja:


Redaktor naczelny


Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz jest prodziekanem ds. studenckich i jakości kształcenia, kierownikiem Katedry Marketingu i profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r., stopień doktora habilitowanego (2001 r.) i doktora (1994 r.) nauk ekonomicznych w zakresie nauk zarządzania. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1988 r.) i Harvard Business School (PMD 69 – 1995 r.).

Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się na następujących obszarach tematycznych: strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw, strategie cenowe przedsiębiorstw, zmiany strukturalne w handlu detalicznym, internacjonalizacja handlu detalicznego artykułami spożywczymi, decyzje cenowe w przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Zarządzanie Marketingowe, Marketingowe Strategie Cenowe, Marketing Międzynarodowy i Badania Marketingowe.

Wykaz wybranych publikacji.

Monografie naukowe:
1. Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
2. Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2001.
3. Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997.

Artukuły (w okresie 2015-2017):
1. Internationalization of Grocery Retailing in Poland [w:] Journal of Euromarketing, Vol. 26, No. 1-2, 2017, (współautor Nowak, J., Trojanowski M.) (str. 38-60).
2. Market Structure and Price-Cost Margins in European Retail Gasoline Industry [w:] Journal of Management and Business Administration Centrale Europe, Vol. 24, No. 2 , 2016, współautor Nowakowski, M.) (str. 105-124).
3. Internacjonalizacja handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce [w;] Problemy Zarządzania, vol. 14, nr 1 (57), 2016, (współautor Trojanowski M.) (str. 19-41).
4. The Internationalization of Polish Firms: An Emperical Investigation of the M-P Relationship [w:] Journal of Euromarketing, Vol. 24, No. 4, 2015, (współautor Nowak, J.) (str. 177-200).
5. Uwarunkowania polityki cen dla asortymentu produktów oferowanych na stacjach paliw [w:] Marketing i Rynek, Nr 9, 2015 (współautor Nowakowski, M.) (str. 28-36).
6. Zmiana roli marketing w polskich przedsiębiorstwach [w:] Logistyka, Nr 2, 2015 (str. 920-928).

 

Rada naukowa

 

 • Prof. dr hab. Natalia Czuchraj (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Ukraina)
 • Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)
 • Prof. Ing. Ferdinand Daňo (Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja)
 • Prof. Seong-Do Cho, Ph.D. (Chonnam National University – College of Business Administration, Korea Południowa)
 • Prof. dr hab. Tomasz Domański (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Wojciech J. Florkowski (University of Georgia, USA)
 • Dr hab. Ryszard Kłeczek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Elliot N. Maltz (Willamette University, USA)
 • Prof. dr hab. Henryk Mruk (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
 • Prof. Durdana Ozretic Dosen (Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja)
 • Pof. dr hab. Teresa Taranko (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Jan W. Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Dr Vignesh Yoganathan (Northumbria University w Newcastle, Wielka Brytania)
 • Prof. dr hab. Leszek Żabiński (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 


 

Sekretarz redakcji


mgr Monika Sikorska

Redaktor statystyczny

 

prof. dr hab. Mirosław Szreder (Uniwersytet Gdański)

 

Współpraca

 

mgr Jarosław Sawicki

 

Adres redakcji


ul. Podwale 17 lok. 2 00-252 Warszawa

tel. +48 795 189 869 
e-mail: mir@pwe.com.pl 
strona internetowa: http://www.marketingirynek.pl 
 
Wydawca


Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
ul. Podwale 17 lok. 2 00-252 Warszawa
tel. 22 826 41 82

e-mail:

 

 

About the title

 

ISSN 1231-7853 - the journal is published and distributed in a paper version

The monthly has been published since 1994.


The journal is addressed mainly to people professionally involved in marketing, i.e. managers of large and small enterprises, heads and staff of marketing departments, employees of advertising and market research agencies, etc., as well as students of marketing at universities of various types and their teachers – to all who want to keep up to date with the latest trends in Polish and global marketing.
The reader will find inside everything that is related both to marketing theory and practice, including:


• new trends in theory and practice of marketing and functioning of the market;
• scope and possibilities of applying marketing in Polish economic practice;
• experience of Polish and foreign enterprises;
• professional advice - how to conduct marketing research and advertising campaigns;
• how to introduce products to the market, how to organize marketing activities in the company;
• interviews, reflections of practitioners, and reports from marketing conferences;
• latest Polish and foreign marketing publications,
• book reviews. 

 

Our authors are the best Polish experts in the field of marketing, lecturers at the largest Polish universities and practitioners employed in large Polish enterprises. We undertake all efforts to increase the international reach of the journal.

 

“Marketing i Rynek” is a scientific journal ranked by the Ministry of Science and Higher Education (9 points – in accordance with the communication of 23 December 2015).

The journal is present in the following databases: CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl/), BazEkon (https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/), PBN (https: //pbn.nauka. gov.pl/journals/34988), Index Copernicus - IC Journals Master List (http://www.journals.indexcopernicus.com/, ICV 2016 index 37.84) and others.

 

The journal is available only on subscription.

 

Editorial board:


Editor-in-Chief


Prof. Grzegorz Karasiewicz is a Vice-Dean for Student Affairs and Quality of Teaching, Head of Academic Unit of Marketing and Associate Professor at the Faculty of Management, University of Warsaw. He holds a title of Professor in Economics (title given by the President of Poland - 2014), Habilitio degree in Economics in the area of Management (2001) and PhD degree in Economics in the area of Management (1994). He is alumni of Faculty of Management University of Warsaw (diploma of MA -1988) and Harvard Business School (diploma of PMD 69 – 1995).

His research interests include: strategies of internationalization, transformation of retail industry, internationalization of grocery retailing, pricing decisions. He teaches Marketing Management, Pricing Strategy, International Marketing and Marketing Research.

 

List of selected publications:

Scientific monographs:
1. Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013 (English title: Marketing strategies of internationalization of Polish companies)
2. Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2001 (English title: Distribution systems for agri-food products on the Polish market. Diagnosis and concept changes)
3. Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997 (English title: Marketing pricing strategies)

Articles (in the period 2015-2017):
1. Internationalization of Grocery Retailing in Poland [in:] Journal of Euromarketing, Vol. 26, No. 1-2, 2017, (co-author Nowak, J., Trojanowski M.) (p. 38-60).
2. Market Structure and Price-Cost Margins in European Retail Gasoline Industry [in:] Journal of Management and Business Administration Centrale Europe, Vol. 24, No. 2 , 2016, (co-author Nowakowski, M.) (p. 105-124).
3. Internacjonalizacja handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce [w;] Problemy Zarządzania, vol. 14, nr 1 (57), 2016, (co-author Trojanowski M.) (p. 19-41) (English title: Internationalization in the retailing of grocery market in Poland)
4. The Internationalization of Polish Firms: An Emperical Investigation of the M-P Relationship [w:] Journal of Euromarketing, Vol. 24, No. 4, 2015, (co-author Nowak, J.) (p. 177-200).
5. Uwarunkowania polityki cen dla asortymentu produktów oferowanych na stacjach paliw [in:] Marketing i Rynek, Nr 9, 2015 (co-author Nowakowski, M.) (p. 28-36). (English title: Determinants of pricing policy for the assortment of products offered at gas stations)
6. Zmiana roli marketing w polskich przedsiębiorstwach [in:] Logistyka, Nr 2, 2015 (p. 920-928) (English title: Changing the role of marketing in Polish enterprises).

 

Scientific council

 

Prof. dr hab. Natalia Czuchraj (Lviv Polytechnic National University, Ukraine)
Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo (Matej Bel University, Slovakia)
Prof. Ing. Ferdinand Daňo (University of Economics in Bratislava, Slovakia)
Prof. Seong-Do Cho, Ph.D. (Chonnam National University – College of Business Administration, South Korea)
Prof. dr hab. Tomasz Domański (University of Lodz, Poland)
Prof. dr hab. Wojciech J. Florkowski (University of Georgia, USA)
Dr hab. Ryszard Kłeczek, prof. UE (Wrocław University of Economics, Poland)
Dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ (University of Lodz, Poland)
Prof. Elliot N. Maltz (Willamette University, USA)
Prof. dr hab. Henryk Mruk (Poznan School of Banking and Management, Poland)
Prof. Durdana Ozretic Dosen (University of Zagreb, Croatia)
Prof. dr hab. Teresa Taranko (SGH Warsaw School of Economics, Poland)
Dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UEP (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Prof. dr hab. Jan W. Wiktor (Cracow University of Economics, Poland)
Dr Vinesh Yoganathan (Northumbria University in Newcastle, Great Britain)
Prof. dr hab. Leszek Żabiński (University of Economics in Katowice, Poland)

Editorial secretary


Monika Sikorska, MSc

 

Statistical editor

 

Professor Mirosław Szreder, PhD (University of Gdańsk)

 

Cooperation


Jarosław Sawicki, MSc

Address


ul. Podwale 17 lok. 2 00-252 Warszawa 
tel. +48 795 189 869
e-mail: mir@pwe.com.pl
website: http://www.marketingirynek.pl

Publisher


Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa
tel. +48 22 826 41 82
e-mail: pwe@pwe.com.pl

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl