Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Marketing i Rynek nr 04/2017

Marketing i Rynek nr 04/2017
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  57.90 PLN


Marketing i Rynek nr 4/2017
Rok XXIV nr 4 (kwiecień) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Where is value in b2b value proposition? The concept of value in research on selling, innovation management and NPD
Ryszard Kłeczek

 

The goals of the article are: (1) to present the value proposition (VP) concept in b2b relations based on eight financial value drivers, (2) to reinterpret research results in value-based selling, innovation commercialization and new product development (NPD) and (3) to reformulate some problems for future research in which the VP is used. Author of the article (1) compares research results in value-based selling, innovation commercialization and NPD, where the VP concept is used, (2) uses the concept of eight financial value drivers to construct a model of b2b relations, (3) compares how the current research (as to both used categories and results) fits the model. Author (1) reconceptualizes the VP as the device for knowledge transfer in both sales (value-based selling) and new product development processes in the company, (2) reinterprets results of current research (the research revealed some scope of financial value drives used in real business cases: some value drivers were used in crafting VPs, some were not; for some research results it was not clear, which financial value driver was in question) and (3) reformulates problems for future research on value creation in b2b relations.

 

Keywords: value proposition, financial value drivers, non-financial value drivers, b2b relations

 

Gdzie jest wartość w „propozycji wartości” (value proposition)? Kategoria wartości w badaniach dotyczących sprzedaży, zarządzania innowacyjnością i wprowadzaniem nowych produktów

 

Cele artykułu są następujące: (1) prezentacja koncepcji „propozycji wartości” (value proposition, VP) w relacjach b2b, w oparciu o osiem finansowych czynników wzrostu wartości (2) reinterpretacja wyników wcześniejszych badań empirycznych dotyczących funkcji sprzedaży, komercjalizacji innowacji oraz rozwoju nowych produktów oraz (3) przeformułowanie problemów dla przyszłych badań, w których jest wykorzystywana kategoria propozycji wartości. Autor artykułu (1) porównał wyniki badań empirycznych dotyczących funkcji sprzedaży, komercjalizacji innowacji oraz rozwoju nowych produktów, w których została wykorzystana kategoria „propozycji wartości” (2) wykorzystał koncepcję ośmiu finansowych czynników wzrostu wartości do skonstruowania modelu relacji między dostawcą i nabywca na rynku b2b (3) porównał, w jakim stopniu badania empiryczne (stosowane w nich kategorie i uzyskane wyniki) pasują do tego modelu. Autor artykułu: (1) zrekonceptualizował kategorię „propozycji wartości” jako narzędzia transferu wiedzy w procesach sprzedaży, komercjalizacji innowacji oraz rozwoju nowych produktów, (2) dokonał reinterpretacji wyników dotychczasowych badań (autorzy tych badań zidentyfikowali pewien zakres finansowych czynników wzrostu wartości w studiach przypadków, w wynikach niektórych badaniach nie jest jasne, które finansowe czynniki wzrostu wartości zostały zidentyfikowane) oraz (3) przeformułował problemy dla przyszłych badań dotyczących „propozycji wartości” w relacjach b2b.

 

Słowa kluczowe: propozycja wartości (value proposition), finansowe czynniki wzrostu wartości, nie-finansowe czynniki wzrostu wartości, relacje b2b

 

Funkcja personalna w chmurze – korzyści i zagrożenia
Edyta Bombiak

 

Pracownicy są obecnie postrzegani jako najbardziej wartościowy kapitał organizacji. W warunkach burzliwego i zmiennego otoczenia globalnego trudno wyobrazić sobie efektywne zarządzania tym kapitałem bez wsparcia systemów informatycznych. Wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych i informacyjnych wspierających i przyspieszających wykonywanie zadań kadrowych prowadzi do wirtualizacji funkcji personalnej. Jednym z obserwowanych w tym obszarze trendów jest wzrost popularności aplikacji oferowanych w modelu chmury obliczeniowej. Nowoczesna technologia oprócz nowych możliwości stwarza jednak także nowe zagrożenia.

 

Słowa kluczowe: funkcja personalna, model chmury obliczeniowej, korzyści, zagrożenia

 

Personal function in cloud computing – benefits and risks

 

Employees are now seen as the most valuable asset of the organization. Under turbulent and changing environment of global hard to imagine the effective management of the capital without the support of information systems. The implementation of more advanced solutions and information to support and speed up execution of tasks staffing leads to virtualization HR function. One observed in this area trends is the rise in popularity of applications offered in the cloud computing. Modern technology in addition to new opportunities but also creates new threats.

 

Keywords: personal function, cloud computing, benefits, risks

 

Refleksje

 

Social and marketing research during the war
Iryna Lylyk

 

In 2014, Ukraine entered a new stage of struggle for their independence. The Verkhovna Rada of Ukraine officially declared on 20 February 2014 beginning of the temporary occupation of Crimea and Sevastopol by Russia. International organizations have recognized the occupation and annexation of Crimea as illegal and have condemned Russia's actions. In April 2014 began the war in the East of Ukraine or the War in the Donbass, which was preceded by a series of Pro-Russian demonstrations in Ukraine and the proclamation of "state sovereignty" of the Donetsk People's Republic (DPR). Conflict became the continuation of Russian military aggression against Ukraine. Geographical covers a part of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine. In these conditions attention to public opinion, especially in the territories not controlled by Ukraine, is becoming extremely important. This article analyzes the experience of conducting research in the occupied and uncontrolled territories of Ukraine in 2014–2015 years.

 

Keywords: social and marketing research in Ukraine, research in the occupied and uncontrolled territories, research methods in the occupied and uncontrolled territories

 

Badania społeczne i marketingowe podczas wojny

 

W 2014 roku Ukraina weszła w nową fazę walki o niepodległość. Rada Najwyższa Ukrainy oficjalnie ogłosiła 20 lutego 2014 r. rozpoczęcie tymczasowej okupacji Krymu i Sewastopola przez Rosję. Międzynarodowe organizacje uznały okupację i aneksję Krymu za nielegalne i potępili działania Rosji. W kwietniu 2014 r. rozpoczęła się wojna na wschodzie Ukrainy, wojna w Donbasie, którą poprzedziła seria prorosyjskich wystąpień w Ukrainie i proklamowanie „suwerenności” Donieckiej Republiki Ludowej (DRL). Konflikt stał się długoterminowy i obejmuje część obwodów donieckiego i ługańskiego. W tych warunkach szczególnie istotne stają się badania opinii publicznej, szczególnie na terenach, które są niekontrolowane przez Ukrainę. W artykule są analizowane doświadczenia z badań na terenach okupowanych i leżących poza sferą wpływu terytorium Ukrainy w latach 2014–2015.

 

Słowa kluczowe: badania marketingowe, badania społeczne, metody badań na terenach okupowanych, Ukraina

 

Marketing w praktyce

 

Bez E300 czy z racemusem? Marketing produktów spożywczych z perspektywy reguł wpływu społecznego
Tomasz Grzyb, Dariusz Doliński, Jakub Trojanowski

 

Artykuł opisuje eksperyment sprawdzający, czy dodawanie do opisu produktu spożywczego informacji o braku lub zawarciu w jego składzie składników o tajemniczo brzmiących nazwach wpływa na jego ocenę. W badaniu realizowanym w naturalnych warunkach konsumentom przedstawiano trzy rodzaje ciasta drożdżowego z rodzynkami – było to „ciasto z rodzynkami”, „ciasto z racemusem” lub „ciasto bez E300”. Uczestnicy byli proszeni o spróbowanie wszystkich trzech rodzajów ciasta i ocenienie jego smaku oraz wypełnienie krótkiej ankiety. Okazało się, że badani najlepiej oceniali „ciasto bez E300” – uznawali je za najsmaczniejsze, najzdrowsze i najbardziej polecane dla dzieci i osób chcących się zdrowo odżywiać. Także najwyższa cena, jaką byli skłonni zapłacić za produkt, wskazywana była w przypadku „ciasta bez E300”. Wyniki eksperymentu interpretowane są z perspektywy praktyki marketingu FMCG.

 

Słowa kluczowe: wpływ społeczny, marketing FMCG, zdrowe odżywanie

 

 

„E300 free” or „Contains racemus”? Food product marketing from the perspective of principles of social influence.

 

The article describes an experiment which is to provide an answer to the following question: does including, in a description of a food product, information on the absence or presence of ingredients with enigmatic names affect customers' opinion on such a product. In the course of the study carried out in natural conditions, the consumers were presented with three types of yeast leavened cake with raisins – a “cake with raisins”, a “cake containing racemus” or an “E300 free cake”. The participants in the study were asked to try all three types of cake, assess how they taste and complete a short questionnaire. As it turned out, the subjects appreciated the “E300 free cake” the most – it was considered the most delicious, the healthiest and the most suitable for children and people who want to make healthy food choices. What is more, the subjects were willing to pay the most for the “E300 free cake”. The results of the experiment are interpreted from the perspective of FMCG marketing practice.

 

Keywords: social influence, FMCG marketing, healthy nutrition

 

Realia rynku

 

Pozycjonowanie rynkowe krakowskich hoteli przez pryzmat internetowych ocen konsumenckich
Szczepan Kościółek

 

Rozwój Internetu znacząco zmienił warunki funkcjonowania i konkurowania branży hotelarskiej. Jednym z elementów tej nowej rzeczywistości są elektroniczne oceny konsumenckie oraz możliwość internetowej rezerwacji miejsc na platformach pośredników. Wystawiane tam oceny konsumenckie odzwierciedlają sposób, w jaki dostawca usługi noclegowej zapisał się w świadomości odbiorcy, a więc pozycjonowanie jego oferty. Celem przedstawionego badania było określenie pozycjonowania hoteli w Krakowie przez pryzmat ocen konsumenckich oraz cen dostępnych na platformie Booking.com. Dokonując analizy skupień metodą Warda, wyodrębniono pięć głównych pozycji rynkowych zróżnicowanych pod względem standardu, lokalizacji i ceny. Wyniki pozwoliły określić grupy podobnych hoteli, co może stanowić praktyczną wskazówkę dla krakowskich hotelarzy, informując ich, jak postrzegany jest ich hotel i kto dokładnie stanowi ich bezpośrednią konkurencję.

 

Słowa kluczowe: hotelarstwo, oceny konsumenckie, pozycjonowanie rynkowe

 

Market positioning of hotels in Krakow according electronic consumer ratings

 

Development of the Internet has profoundly changed the conditions of operation and competition in the hotel industry. Consumer electronic assessments and the possibility of an online booking by the specialized platforms are the key elements of this new reality. Consumer ratings reflect the way in which the provider of accommodation is enrolled in the consciousness of the recipient, so it shows the positioning of the offer. The aim of this study was to determine the positioning of hotels in Krakow from the perspective of consumer ratings and price available on the platform Booking.com. Cluster analysis made by Ward's method has identified five main market positions differentiated in terms of standard, location and price. The results allowed to determine groups of similar hotels, which can provide practical guidance to Krakow's hoteliers informing them how their hotel is perceived and who exactly is their direct competition.

 

Keywords: consumer ratings, hospitality market, market positioning

 

Z czasopism zagranicznych

 

Media społecznościowe a zaangażowanie konsumenta
Jarosław Sawicki

 

Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem artykuł pt. Social media and consumer engagement: A review and research agenda, którego autorami są Victor Barger, James W. Peltier i Don E. Schultz. Artykuł ukazał się w 2016 r. w “Journal of Research In Interactive Marketing”.

 

Artykuły na płycie CD

 

Streszczenia – plik do pobrania  

Liczba stron 40
Rok wydania 2016
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl