Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Marketing i Rynek nr 10/2018

Marketing i Rynek nr 10/2018
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  59.90 PLN


Marketing i Rynek nr 10/2018

Rok XXV nr 10 (październik) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Od redakcji

 

Artykuły

 

Paradygmat marketingu kościelnego

Angelika Pabian

 

Trzecie tysiąclecie przynosi nowe wyzwania dla Kościoła katolickiego. Spadająca liczba wierzących praktykujących, rosnący konsumpcjonizm i nowy odbiorca nastawiony na łatwe i szybkie pozyskanie informacji to jedynie kilka niesprzyjających rozwojowi Kościoła czynników. W związku z powyższym proces ewangelizacji musi ewoluować i korzystać z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych pomagających w realizacji koncepcji marketingu kościelnego. Artykuł wskazuje na czynniki warunkujące wdrożenie koncepcji marketingowej przez jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego oraz stanowiące istotną barierę rozwoju marketingu religijnego. W opracowaniu podjęto również próbę przedstawienia komponentów miksu marketingowego z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą one wnieść do posługi duszpasterskiej.

 

Słowa kluczowe: organizacje non profit, organizacje trzeciego sektora, marketing religijny, marketing kościelny, marketing chrześcijański, marketing-mix

 

Paradigm of the church marketing

 

The third millennium poses a new challenge for the Catholic Church. The falling number of practising Catholics, growing consumerism and a new recipient focused on obtaining information easily and quickly are just a few factors unfavorable for the development of the Church. As a result, the process of evangelization must evolve and use modern communication tools that help implement the concept of church marketing. The paper presents factors that determine the implementation of the marketing concept by the organizational units of the Catholic Church and that are a significant barrier to the development of church marketing. The study also attempts to present the components of the marketing mix, taking into account the benefits they can bring to the pastoral ministry.

 

Keywords: non-profit organizations, third sector organizations, religious marketing, church marketing, Christian marketing, marketing-mix

 

Kooperencja w obszarze innowacji — przesłanki, wyzwania, korzyści

Barbara Wilczyńska

 

Celem artykułu jest wykazanie, jak kooperencja przyczynia się do wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. W pierwszej części przedstawiono podstawy teoretyczne analizujące przyczyny i trwanie kooperencji. Następnie omówiono, jakie są przesłanki do podjęcia kooperencji i przedstawiono studia przypadków z branż innowacyjnych. W podsumowaniu podkreślono, że aby odnieść sukces w ramach kooperencji, należy określić granice kooperacji i konkurencji, cel współpracy oraz formalne zabezpieczenie relacji.

 

Słowa kluczowe: innowacyjność, konkurencyjność, kooperencja, koopetycja

 

Coopetition in innovation — reasons, challenges, advantages

 

The objective of this article is to prove how coopetition boosts the level of innovativeness. The first part presents theoretical conceptions which analyze reasons and implications of coopetition. The following part describes key motivations to create coopetitive relations and presents case studies from different sectors with high innovativeness level. In conclusion it is emphasized that to succeed in coopetition it is crucial to divide cooperation and competition, to specify the cooperation’s objective and to protect relation through formal contract.

 

Keywords: competitiveness, co-opetition, coopetition, innovation

 

Uwarunkowania i przesłanki wykorzystania beaconów w mobilnej komunikacji marketingowej

Katarzyna Sanak-Kosmowska, Maria Bajak, Justyna Filip, Natalia Kargula

 

Wraz z rozwojem technologii przed przedsiębiorstwami otwierają się zupełnie nowe możliwości prowadzenia komunikacji marketingowej z konsumentami. Jedną z takich możliwości stanowią beacon — urządzenia składające się z baterii oraz chipu Bluetooth, za pomocą którego rozsyłają komunikaty do urządzeń z wbudowanym systemem operacyjnym. Jest to ważny element koncepcji Internetu rzeczy i w połączeniu z aplikacjami mobilnymi zyskują szereg możliwości w aspekcie budowania relacji z klientem. Celem artykułu jest prezentacja specyfiki i możliwości tych urządzeń oraz wyodrębnienie ich poszczególnych funkcji, które znajdują zastosowanie w komunikacji marketingowej.

 

Słowa kluczowe: beacon, komunikacja marketingowa, aplikacje mobilne, Internet rzeczy

 

Beacon technology as a trend in mobile marketing communication — conditions and reliefs

 

Along with the development of technology, modern enterprises gain completely new possibilities of marketing communication with consumers. One of such possibilities are beacons, devices consisting of batteries and a Bluetooth chip, which send messages to devices with a built-in operating system. It is an important element of the concept of Internet of Things and in combination with mobile applications, they gain a number of opportunities in the aspect of building customer relationships. The purpose of this article is to present the specificity and capabilities of these devices and to identify their individual functions that can be used in marketing communication.

 

Keywords: beacon, marketing communication, mobile applications, Internet of Things

 

Wartości i kreatywność w biznesie — ich rola i efekty na przykładzie sklepu firmowego marki Grześki

Magdalena Bartczak

 

Wśród menedżerów odpowiedzialnych za rozwój biznesu można zaobserwować dwa stereotypowe podejścia. Według pierwszego w biznesie nie ma miejsca na rozmowę, a tym bardziej pracę opartą na wartościach, ponieważ jest to mało konkretne i nie przystaje do realiów biznesu. Po drugie dominuje pogląd, że kreatywność w biznesie oczywiście jest czymś bardzo pożądanym, ale jednocześnie bardzo trudnym do realizacji ze względu na ograniczenia w zespołach i wiele barier wdrożeniowych. Prezentowany artykuł celowo prezentuje wąski wycinek wyzwań zawodowych autorki, jakim jest sklep firmowy marki Grześki w celu uwypuklenia kilku faktów. Po pierwsze, że wartości w firmie są bardzo ważne i że mogą stać się źródłem jej unikalności. Po drugie, że kreatywność w biznesie nie jest rzeczą trudną, a wymaga jedynie stworzenia odpowiednich warunków pozwalających na jej urzeczywistnienie, a drzemiące w ludziach jej pokłady nie mają granic. Po trzecie, że myślenie w kategoriach wartości i kreatywności to nie wyłącznie domena dużych przedsiębiorstw. I na koniec, jako koronny argument słuszności rozważań, że wartości i kreatywność w przedsiębiorstwie mogą być źródłem bardzo wymiernych korzyści, również finansowych.

 

Słowa kluczowe: wartości w biznesie, kreatywność, sklep firmowy, marka Grześki

 

Values and creativity in business – their role and effects as illustrated by Grześki retail outlet

 

There are two stereotypical approaches to be observed among managers responsible for the development of business. The first approach claims there is no room for communication, or work for that matter, based on values, since it is hardly substantive and does not adhere to the realities of business. The second approach is dominated by an opinion that creativity in business is highly desired, however it is very difficult to put into practice due to limitations in teams and numerous implementation barriers. This article purposefully presents a narrow segment of my professional challenges, that is Grześki retail outlet, because it allows to make a few facts evident. Firstly, the fact that values are very important in a company and may become the source of its uniqueness. Secondly, the fact that creativity in business is not difficult and it only requires creating the right conditions that will allow to put it into practice, and the resources of creativity dwelling in people are virtually limitless. Thirdly, the fact that value-based and creativity-based thinking is not limited to large companies, but even a small initiative may become unique with it. Finally, as a crowning argument for the legitimacy of the deliberation, the fact that values and creativity in a company may translate into tangible benefits, including financial profit.

 

Keywords: values in business, creativity, retail outlet, Grześki

 

Gamification as an effective method in the modern market research

Michał Ścibor-Rylski

 

Gamification is defined as the use of game mechanics to increase the recipient’s engagement. It’s used in various fields: education, parenting or employee management. It is also one of the most rapidly growing trends in marketing worldwide. Using the game mechanics to increase consumer’s engagement is commonly used in nearly all product categories. People enjoy playing games and companies use it to attract and involve the consumers in their brands’ activities. Gamification is still underdeveloped in the field of the marketing research and its effectiveness needs systematic verification in the experimental research. The researchers indicate the positive effect of gamified research on the respondent’s engagement and openness – inducing the “hot state” by using games helps to explore the true motivations and retrace the real behavior. This text has two objectives. Firstly, to present the current state of knowledge about the effectiveness of gamification in market research. Several experiments carried out by Jon Puleston prove that the use of gamified tasks is more effective and involving than the standard way of asking questions in the market research questionnaires. Secondly, to report the results of author’s own experiment carried out to verify the hypothesis about the effectiveness of the chosen gamification techniques: the extended personification together with the role-playing mechanisms and the wider narrative context added to the standard questionnaire questions. The hypothesis was confirmed – gamified market research increases the respondents’ productivity in comparison with the standard tasks and also with the use of the well-known projective techniques.

 

Keywords: gamification in market research, qualitative market research

 

Grywalizacja jako skuteczna metoda do wykorzystania we współczesnych badaniach rynku

 

Grywalizacja jest definiowana jako wykorzystanie mechaniki znanej z gier do zwiększenia zaangażowania odbiorcy w sytuacjach niebędących grami. Jest stosowana w różnych dziedzinach: edukacji, rodzicielstwie lub zarządzaniu pracownikami. Jest to również jeden z najszybciej rozwijających się trendów w marketingu na całym świecie. Korzystanie z mechaniki gry w celu zwiększenia zaangażowania konsumentów jest powszechnie stosowane w prawie wszystkich kategoriach produktów. Ludzie lubią grać w gry, a firmy wykorzystują je do przyciągania i angażowania konsumentów w działania związane z markami. Grywalizacja jest nadal słabo rozwinięta w dziedzinie badań marketingowych, a jej skuteczność wymaga systematycznej weryfikacji w badaniach eksperymentalnych. Naukowcy wskazują na pozytywny wpływ badań z zastosowaniem grywalizacji na zaangażowanie i otwartość respondenta – wywoływany za pomocą gier stan respondenta pomaga odkryć jego prawdziwe motywacje i odtworzyć rzeczywiste zachowanie. Prezentowany artykuł ma dwa cele. Pierwszy to przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat skuteczności grywalizacji w badaniach rynku. Kilka eksperymentów przeprowadzonych przez Jona Pulestona dowodzi, że wykorzystanie grywalizacji jest bardziej skuteczne i angażujące niż standardowy sposób zadawania pytań w kwestionariuszach badań rynkowych. Drugi cel artykułu to prezentacja wyników autorskiego eksperymentu przeprowadzonego w celu zweryfikowania hipotezy o skuteczności wybranych technik grywalizacji: rozszerzonej personifikacji wraz z mechanizmami odgrywania ról i szerszym kontekstem narracyjnym dodanymi do standardowych pytań kwestionariusza. Hipoteza została potwierdzona – badania rynku wzbogacone o grywalizację zwiększają wydajność respondentów w porównaniu ze standardowymi zadaniami czy użyciem dobrze znanych technik projekcyjnych.

 

Słowa kluczowe: grywalizacja w badaniach marketingowych, jakościowe badania marketingowe

Liczba stron 40
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl