Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Marketing i Rynek nr 09/2017

Marketing i Rynek nr 09/2017
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  57.90 PLN


Marketing i Rynek nr 09/2017
Rok XXIV nr 9 (wrzesień) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

System marketingowy jako centralne pojęcie nauki o marketingu – cz. 2
Jacek Kamiński

 

Artykuł jest poświęcony przedstawieniu systemu marketingowego jako centralnego pojęcia nauki o marketingu. Składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje retrospektywne spojrzenie na zainteresowanie problematyką systemową w nauce o marketingu oraz pojęcie systemu marketingowego, druga poświęcona jest omówieniu głównych założeń teorii systemów marketingowych. W zakończeniu wskazano na centralne znaczenie systemów marketingowych z punktu widzenia zakresu zainteresowania nauki o marketingu.

 

Słowa kluczowe: nauka o marketingu, system marketingowy, teoria systemów marketingowych

 

Marketing system – a central concept of marketing science (2)

 

The purpose of this paper is to present marketing system as a central concept of marketing science. This paper consists of two parts, the first one contains a retrospective look at system approach in marketing science and the concept of marketing system, the second one is devoted to discuss the main assumptions of the theory of marketing systems. In the summary of this paper have been indicated central importance marketing systems in the point of view the scope of marketing discipline.

 

Keywords: marketing science, marketing system, marketing systems theory

 

Upcykling jako element zielonego marketingu i jego znaczenie dla biznesu
Michał Czuba

 

Artykuł porusza zagadnienie upcyklingu jako nowego wzorca zachowań konsumenckich, umożliwiających wytworzenie z zużytych wcześniej produktów nowych dóbr, co przedłuża ich życie. Zachowania tego typu prowadzą również do ograniczenia korzystania z nowych produktów na zasadach rynkowych oraz zmniejszają konieczność wyrzucania rzeczy, które straciły dotychczasową przydatność. Coraz częściej wielkie korporacje biorą przykład z osób indywidualnych i podejmują działania związane z upcyklingiem swoich produktów lub przekształcają rzeczy dotychczas traktowane jako śmieci w materiał wyjściowy do wytwarzania produktów. Działania te są wzmacniane są przez media, które promują idee upcyklingu jako współczesnej formy biznesu, sztuki oraz nowego wzorca zrównoważonej konsumpcji. Autor w artykule próbuje odnieść się do tych perspektyw oraz wskazuje, w jaki sposób upcykling może wpłynąć na szersze niż dotąd stosowanie podejścia marketingowego przez firmy świadczące usługi komunalne.

 

Słowa kluczowe: upcykling, usługi komunalne, zrównoważona konsumpcja, zachowania konsumencie, zielony marketing

 

Upcycling as element of green marketing and its importance for business

 

The article addresses the issue of upcycling as a new pattern of consumer behavior, enabling the production of new products from the previously used products, which prolongs their "life". Such behavior also leads to a reduction in the use of new products on a market basis and reduces the need to throw things that have lost their former usefulness. Increasingly large corporations take the example of individuals and undertake activities related to the scouring of their products or convert things so far treated as waste into starting material for the manufacture of products. The activities described previously are reinforced by the media, which promote the idea of upcycling as a modern form of business, art and a new pattern of sustainable consumption. The following paper attempts to address these perspectives and shows how the upcycling may affect the wider use of the marketing approach by utility companies.

 

Keywords: upcycling, utilities, sustainable consumption, consumer behavior, green marketing

 

Realia rynku

 

Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce
Urszula Kłosiewicz-Górecka

 

Celem artykułu jest ocena zaangażowania inwestycyjnego podmiotów z kapitałem zagranicznym w rozwój sfery usług w Polsce. Przedmiotem analizy jest wartość, dynamika i struktura nakładów inwestycyjnych w sektorze usług. Badaniem objęto wartość nakładów inwestycyjnych ogółem podmiotów w usługach oraz podmiotów z kapitałem zagranicznym. Analizę przeprowadzono według sekcji usług PKD 2007. Objęła ona lata 2010–2015. Artykuł przygotowano na podstawie danych GUS oraz innych materiałów ze źródeł wtórnych oraz informacji pozyskanych bezpośrednio od ekspertów rynku usług. Wyniki analizy wykazały wysoki udział nakładów inwestycyjnych podmiotów z kapitałem zagranicznym w sekcjach: Handel; naprawa pojazdów samochodowych, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, a także rozwoju usług biznesowych, takich jak: Informacja i komunikacja, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, Administrowanie i działalność wspierająca. Słabsze natomiast jest zaangażowanie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w rozwój usług dla ludności (Zakwaterowanie i gastronomia, Edukacja, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna).

 

Słowa kluczowe: podmioty z kapitałem zagranicznym, nakłady inwestycyjne, usługi

 

Investment outlays of entities with foreign capital in the sphere of services in Poland

 

An aim of the article is to assess the investment commitment of entities with foreign capital in the development of the sphere of services in Poland. The subject of an analysis is value, dynamics and structure of investment outlays. The survey concerns the value of total investment outlays of entities in the sphere of services and of entities with foreign capital. The analysis was carried out according to the service section of the Polish classification of activities, PKD 2007 (NACE Rev. 2). It covered the years 2010-2015. The article was prepared on the basis of CSO’s (GUS) data and other materials from secondary sources as well as the information obtained directly from experts of the market for services. The analysis findings indicated that the high share of investment outlays of entities with foreign capital in the development of the Sections: G – Whole and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles; K – Financial and insurance activities, as well as the development of business services such as Information and communication (Section J), Professional, scientific and technical activities (Section M) or Administrative and support service activities (Section N). On the other hand, weaker is the commitment of enterprises with foreign capital in the development of community services (Section I – Accommodation and food service activities; Section P – Education; Section Q – Human health and social work activities).

 

Keywords: entities with foreign capital, investment outlays, services

 

Z czasopism zagranicznych

 

Krytyczne spojrzenie na koncepcje pomiaru efektywności przedsiębiorstw międzynarodowych
Jarosław Sawicki

 

Artykuł stanowi omówienie tekstu pt A critical perspective on the measurement of performance in the empirical multinationality and performance literature, którego autorami są: Franziska Richter, Robert Schmidt, Tina Jessica Ladwig i Fabian Wulhorst. Publikacja ukazała się w “Critical Perspectives on International Business” w 2017 r.

 

Artykuły na płycie CD (spis treści do pobrania)

Liczba stron 40
Rok wydania 2017
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl