Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Marketing i Rynek nr 10/2017

Marketing i Rynek nr 10/2017
Produkt dostępny

ISBN: 1231-7853
Cena brutto:  57.90 PLN


Marketing i Rynek nr 10/2017
Rok XXIV nr 10 (październik) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

Artykuły

 

Zrównoważona sprzedaż osobista
Arnold Pabian

 

Zrównoważony marketing to młody, dopiero kształtujący się obszar wiedzy, którego celem jest przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju. Jednym z jego elementów jest sprzedaż osobista. Zrównoważony marketing stawia sprzedaży osobistej nowe wyzwania. W literaturze brakuje kompleksowych, konkretnych rozwiązań dotyczących sprzedaży osobistej opartej na zasadach sustainability. Autor wypełnia tę lukę. W artykule wyjaśnia istotę zrównoważonej sprzedaży osobistej oraz przedstawia jej funkcjonowanie oparte na zrównoważonych zasobach. Opisuje również sylwetkę zrównoważonego sprzedawcy, który nadaje sprzedaży zrównoważony charakter i przyczynia się do jej powodzenia. Stosowanie zrównoważonej sprzedaży osobistej może w znacznym stopniu przyśpieszyć zrównoważony rozwój i poprawić jego rezultaty.

 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zrównoważony marketing, zrównoważona sprzedaż osobista

 

Sustainable personal selling

 

Sustainable marketing is a young, emerging knowledge area that aims to contribute to sustainable development. One of its elements is personal selling. Sustainable marketing creates new challenges for personal selling. The available literature does not contain comprehensive, specific solutions for personal selling based on the principles of sustainability. The author fills this gap. This article explains the essence of sustainable personal selling and presents its operation based on sustainable resources. The author also describes the profile of a sustainable seller who gives sustainable character to selling and contributes to its success. Applying sustainable personal selling can greatly accelerate sustainable development and improve its outcomes.

 

Keywords: sustainable development, sustainable marketing, sustainable personal selling

 

Kształtowanie wizerunku komunikacji miejskiej. Znaczenie poznawczych teorii podobieństwa w budowaniu wartości marki
Andrzej Falkowski, Magdalena Wierucka, Katarzyna Zejdler, Alicja Grochowska

 

Marketing komunikacji miejskiej nabiera szczególnego znaczenia w aspekcie turystycznego i gospodarczego rozwoju miast, którego podstawą jest właściwa infrastruktura transportowa. Przeprowadzone badania miały na celu opracowanie metod wzrostu pozytywnego wizerunku środków transportu miejskiego. Badania zostały oparte na współczesnych, psychologicznych teoriach podobieństwa, w których została zdefiniowana empiryczna procedura zwiększania się podobieństwa spostrzeganych środków komunikacji miejskiej do ich ideału. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych pokazały, że w kształtowaniu jak najlepszego wizerunku środków transportu komunikacji miejskiej należy skoncentrować się w komunikatach perswazyjnych bardziej na osłabianiu zidentyfikowanych cech negatywnych niż na wzmacnianiu cech pozytywnych. Metodologia zastosowanych badań pozwoliła w sposób ilościowy określić przewidywanie wpływu tych cech na polepszenie wizerunku publicznych środków transportu na rynku komunikacji miejskiej. Okazało się także, że środkom transportu miejskiego wiele brakuje do ideału, ale każdy z nich dysponuje dużym potencjałem, który może mieć przełożenie na wzrost częstości z ich korzystania, co wiąże się z mniejszym zanieczyszczeniem miast, równowagą ekologiczną i ochroną środowiska.

 

Słowa kluczowe: marketing komunikacji miejskiej, podobieństwo cech, skojarzeniowa struktura marki

 

Shaping the image of public transport in cities. Importance of cognitive similarity theory in brand building

 

Marketing of public transport is particularly important in terms of tourism and economic development of cities, which is based on proper transport infrastructure. The research was aimed at elaborating methods of increasing the positive image of public transport. The research was based on contemporary psychological theories of similarity, in which an empirical procedure for the approximation of perceived public transport to its ideal was defined. The results of empirical studies have shown that in shaping the best image of public transport one should focus on weakening the identified negative features rather than enhancing positive ones in persuasive messages. The methodology used in the research allowed to quantitatively predict the impact of positive and negative features to improve the image of public transport in the transport market. Moreover, it turned out that urban transport is far from ideal, but has a large potential to increase in the frequency of its use, which is associated with decrease in air pollution, ecological balance and environmental protection.

 

Keywords: public transport marketing, features of similarity, brand associative structure

 

Marketing w praktyce

 

Presja interesariuszy zewnętrznych a dynamiczne podejście przedsiębiorstwa do ochrony środowiska
Oksana Seroka-Stolka

 

Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy wpływu interesariuszy zewnętrznych na podstawie studium przypadku – dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego, które przyjęło proaktywną strategię proekologicznego rozwoju. Przyjęto tezę, że presja wywierana przez interesariuszy zewnętrznych na dobrowolną działalność proekologiczną przedsiębiorstwa o dynamicznym podejściu do środowiska naturalnego może mieć charakter niejednorodny, a siła ich wpływu jest zróżnicowana.

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, interesariusze, dynamiczne podejście, środowisko naturalne

 

Stakeholder pressure and a dynamic approach of the company to the natural environment-case study

 

The aim of the article is to present the results of the analysis of the external stakeholders’ pressure influence on an example — a large manufacturing enterprise that has adopted a proactive environmental strategy. It has been argued that the pressure exerted by external stakeholders on the voluntary environmental activities of an enterprise with a dynamic environmental approach may be heterogeneous and strength of pressure is varied on the company.

 

Keywords: enterprise, stakeholders, dynamic approach, natural environment

 

Realia rynku

 

Najpierw pomyśl, potem zrób, czyli o idei design thinking i jej wpływie na wielkość sprzedaży produktów
Kamila Moszyńska

 

Artykuł przedstawia koncepcję design thinking i jej wpływ na wielkość osiąganej sprzedaży. Badania sprawdzające świadomość społeczeństwa na temat znajomości pojęcia przeprowadzone zostały za pomocą spontanicznej sondy telefonicznej oraz danych zebranych na postawie zapytań Internautów przez Google Trends. Design thinking polega na przekazaniu narzędzi designerów w ręce osób, które nigdy nie uważały się za związane w jakikolwiek sposób z designem, oraz na zastosowaniu tych narzędzi do zdecydowanie szerszego spektrum problemów. Artykuł poświęcono badaniu efektywności tej metody poprzez analizę jej wpływu na sprzedaż na przykładzie innowacyjnych butelek Bobble Bottle oraz zaprojektowanych w klasyczny sposób bidonów VATTEN1.

 

Słowa kluczowe: design thinking, design, innowacyjność, wielkość sprzedaży, myślenie projektowe

 

Think before you act – design thinking and its effect on sales volume

 

The article presents conception of design thinking and its effect on sales volume. Awareness concerning the idea have been tested by spontaneous phone survey either based on Google Trends’ data. Design thinking shows how thinking like a designer can transform the way we develop products, services, processes—and even strategy. The paper verifies effectiveness of this method via the analysis of its influence on sales volume by the example of innovative Bobble Bottles compared to VATTEN water bottles.

 

Keywords: design thinking, design, sales volume effect, product development, innovation

 

Artykuły na płycie CD (spis treści do pobrania)

Liczba stron 40
Rok wydania 2017
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

 

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl