Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Rocznik XIII 2006 (nr 1–12)

Rocznik XIII 2006 (nr 1–12)  plik do pobrania
 
ARTYKUŁY OGÓLNE                                                                                                                                nr         s.
Baran Radosław
Pomiar efektów marketingu                                                                                                                        8          8
Boguszewicz-Kreft Monika
Marketing doświadczeń                                                                                                                             7         10
Burgiel Aleksandra
Procesy informacyjno-decyzyjne konsumentów — cz. 1                                                                       10         14
Procesy informacyjno-decyzyjne konsumentów — cz. 2                                                                       11         11
Byrniak Mariusz
Segmentacja dynamiczna — rozwój koncepcji i metod badawczych                                                      7            2
Doliński Dariusz, Grzyb Tomasz
Nastrój, emocje i ich wykorzystanie w marketingu                                                                                   3            9
Doroszewicz Krystyna
Efekt placebo w marketingu                                                                                                                      6             2
Drapińska Anna
Kierunki działań marketingowych w szkole wyższej                                                                             12           11
Fonfara Krzysztof, Szczepański Robert
Marketingowe strategie sukcesu                                                                                                              1             2
Gołębiowski Tomasz, Witek-Hajduk Marzanna
Tworzenie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji

z Unią Europejską— cz. 1                                                                                                                         4             2
Gołębiowski Tomasz, Witek-Hajduk Marzanna
Tworzenie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji
z Unią Europejską— cz. 2                                                                                                                         5             8
Grzyb Tomasz, Doliński Dariusz
Nastrój, emocje i ich wykorzystanie w marketingu                                                                                   3             9
Jasiński Artur, Lewko Katarzyna
Podstawowe prawdy o luksusie                                                                                                              6              7
Jefmański Bartłomiej
Poznaj profil swojego klienta                                                                                                                     1            13
Jelonek Magdalena
Pomiar satysfakcji klientów w sektorze usług publicznych z wykorzystaniem skaliważności–realizacji     12    17
Kamiński Jacek
Wpływ siły przetargowej na wynik negocjacji w kanale marketingowym                                                4            15
Kędzior Zofia, Pagliacci Mario G.L.
Informacyjna rola sprzedawców w przedsiębiorstwie                                                                          11              2
Koba Lucyna
Teoria cyklu życia produktu — impuls dla nowych koncepcji                                                                 10              8
Koba Lucyna
Teoria cyklu życia produktu — prawda czy fałsz?                                                                                  6             15
Koniorczyk Grażyna
Marketing tanich usług                                                                                                                               4               7
Korczyńska Magdalena
Marka miasta                                                                                                                                            12               2
Kowalska-Musiał Magdalena
Marketing relacyjny — zmiana paradygmatu czy nowa orientacja rynkowa                                            3               2
Krawiec Wioletta
Modele cyklu życia produktu bankowego                                                                                                  2              15
Krupnik Seweryn
Marketing jako działanie kreujące społeczności                                                                                       11               7
Lewko Katarzyna, Jasiński Artur
Podstawowe prawdy o luksusie                                                                                                               6               7
Marciniak Beata
Rynki wzrostowe i dojrzałe                                                                                                                       7              14
Pagliacci Mario G.L., Kędzior Zofia
Informacyjna rola sprzedawców w przedsiębiorstwie                                                                          11                2
Rachocka Joanna
Rola konsumentów w społeczeństwie obywatelskim                                                                              3              14
Rogoziński Kazimierz
Klient jako współtwórca wartości                                                                                                            8                 2
Rószkiewicz Małgorzata
Wokół paradygmatu behawioralnego zachowań ekonomicznych                                                           9                 2
Rutkowski Ireneusz
Marketingowe koncepcje wartości                                                                                                           2                 2
Siemieniako Dariusz, Urban Wiesław
Modele lojalności klienta—rola satysfakcji oraz kierunki badań                                                                8               12
Siemieniako Dariusz, Urban Wiesław
Typy lojalnych klientów na podstawie cech więzi lojalności                                                                    1                7
Sobczak Elżbieta
Procesy globalizacji a marketing międzynarodowy                                                                                 10                2
Szczepański Robert, Fonfara Krzysztof
Marketingowe strategie sukcesu                                                                                                              1                 2
Światowiec Justyna
Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych                                                                    2                 8
Urban Wiesław, Siemieniako Dariusz
Modele lojalności klienta—rola satysfakcji oraz kierunki badań                                                                8                12
Urban Wiesław, Siemieniako Dariusz
Typy lojalnych klientów na podstawie cech więzi lojalności                                                                    1                 7
Urbanek Grzegorz
Determinanty kapitału klienta a kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa                                                9                 8
Witek-Hajduk Marzanna, Gołębiowski Tomasz
Tworzenie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji
z Unią Europejską— cz. 1                                                                                                                          4                 2
Tworzenie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji
z Unią Europejską— cz. 2                                                                                                                          5                 8
Wrzosek Wojciech
Wokół efektów marketingu                                                                                                                         5                 2
Zarzycka Anna M.
Wielokanałowe systemy dystrybucji                                                                                                          5               15
Zeller Paweł
Hierarchiczna klasyfikacja marketingu relacyjnego                                                                                    9               15
 
MARKETING W PRAKTYCE
Baruk Agnieszka Izabela
Ocena działań merchandisingowych sieci supermarketów przez nabywców                                         1               24
Boguszewicz-Kreft Monika
Aspekty fizyczne jako elementy marketingu-mix usług                                                                               2               26
Bórawski Piotr
Decyzje związane z produktem w przedsiębiorstwie                                                                                8               25
Brylska Aneta
Działania promocyjne szkół wyższych                                                                                                       6               22
Chrząszcz Maria
Badania segmentacyjne rynku szkła witrażowego                                                                                    5               20
Segmentacja rynku jako podstawowe badanie marketingowe                                                                  4               23
Dąbrowska Anna, Janoś-KresłoMirosława
Znaczenie informacji dla kształtowania więzi z klientami w firmach usługowych                                    9                20
Falkowski Andrzej, Mackiewicz Robert
Uwaga groźne! Psychologiczne Badanie podobieństwa opakowań środków ochrony
roślin i produktów spożywczych                                                                                                             12                28
Gózik Aneta, Kozak Agnieszka, Trojanowska Agnieszka
Wpływ wizerunku marki na postrzeganie cech jej użytkownika                                                                2                21
Janoś-KresłoMirosława, Dąbrowska Anna
Znaczenie informacji dla kształtowania więzi z klientami w firmach usługowych                                    9                20
Kaleta Krzysztof
Czy konsument myśli racjonalnie                                                                                                               3                 20
Kamiński Jacek
Postępowanie z konfliktami powstałymi w związku z działalnością jednostki marketingu
w przedsiębiorstwie                                                                                                                                  2                 30
Kozak Agnieszka, Gózik Aneta, Trojanowska Agnieszka
Wpływ wizerunku marki na postrzeganie cech jej użytkownika                                                               2                 21
Kozielski Robert
Wskaźniki pomiaru działań rynkowych — stan obecny i kierunki zmian                                                 10                 20
Kwak Wioletta
Misja organizacji non profit a struktura wartości dla interesariuszy                                                       11                 17
Mackiewicz Robert, Falkowski Andrzej
Uwaga groźne! Psychologiczne Badanie podobieństwa opakowań środków ochrony
roślin i produktów spożywczych                                                                                                            12                 28
Meder Maciej
Zastosowanie metod analizy zdarzeń w badaniach rynku usług bankowych                                        1                  18
Nowicka Katarzyna
Rola pacjenta w procesie podejmowania decyzji konsumenckich                                                           7                  21
Piotrowska-Piątek Agnieszka
Znaczenie wizerunku stacji radiowej w procesie wyboru radiowych mediów reklamowych               8                  19
Rawski Marek
Stosowanie pozycjonowania produktu przez przedsiębiorstwa                                                          11                  24
Stachura Ewa
Formy komunikacji marketingowej na rynku nieruchomości                                                                     9                  25
Szreder Mirosław
O potrzebie i kierunkach doskonalenia jakości badań sondażowych                                                    10                  27
Szymczak Jadwiga, Urbaniak Maciej
Satysfakcja klienta jako wyznacznik działań przedsiębiorstw                                                              12                  23
Trojanowska Agnieszka, Kozak Agnieszka, Gózik Aneta
Wpływ wizerunku marki na postrzeganie cech jej użytkownika                                                             2                  21
Ujwary-Gil Anna
Zastosowanie analizy morfologicznej w praktyce biznesowej                                                              5                  24
Urbaniak Maciej, Szymczak Jadwiga
Satysfakcja klienta jako wyznacznik działań przedsiębiorstw                                                              12                 23
Waśkowski Zygmunt
Uwarunkowania oraz metody wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych w Polsce   4                28
Waśkowski Zygmunt
Zastosowanie marketingu partnerskiego na rynku B2B                                                                          6                  28
Wieczorkowska Magdalena
Elementy marketingu społecznego i ich zastosowanie w kampanii antynikotynowej ,,Quit &Win’’         3                  24
 
REALIA RYNKU
Góralczyk Marzena
Konsumenckie uwarunkowania spożycia wyrobów mięsnych                                                             7                  26
Grzesiuk Aleksandra
Międzynarodowe dywestycje w handlu zagranicznym                                                                         1                  28
Kaczmarek-Śliwińska Monika
Internet Public Relations uczelni publicznych w Polsce w świetle badań empirycznych                      5                  31
Kałowski Adam, Zarzycka Anna M.
Strategie wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki Unii Europejskiej                                                   4                 34
Smyczek Sławomir
Etnocentryzm konsumencki jako efekt internacjonalizacji polskiego rynku usług finansowych            11                 34
Szromek Adam R.
Model Butlera jako podstawa kreowania strategii rozwoju rynku polskich uzdrowisk w XXI w.           5                 36
Tajer Sławomir
Przemiany w handlu hurtowym artykułami konsumpcyjnymi w Polsce — cz. 1                                   10                  31
Przemiany w handlu hurtowym artykułami konsumpcyjnymi w Polsce — cz. 2                                   11                  29
Wolny Robert
Młodzi konsumenci szansą dla przedsiębiorstw usługowych                                                                8                  30
Zarzycka Anna M., Kałowski Adam
Strategie wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki Unii Europejskiej                                                   4                  34
 
REKLAMA
Nowacki Robert
Badania marketingowe a ocena działalności reklamowej przedsiębiorstwa                                         7                  33
Ohme Rafał K., Pyl Patrycja
Płytkie versus głębokie przetwarzanie komunikatów reklamowych                                                      3                  30
Pyl Patrycja, Ohme Rafał K.
Płytkie versus głębokie przetwarzanie komunikatów reklamowych                                                      3                  30
 
KONFERENCJE
Gębarowski Marcin
Przemiany rynkowe w procesie integracji europejskiej                                                                         7                  32
Kowalik Izabela
Ekspansja czy regres marketingu?                                                                                                       10                 35
OMÓWIENIA I RECEZNJE
Dietl Jerzy
Strategie rozwoju handlu                                                                                                                        2                 34
Dudzik Teresa Magdalena
Strategia błękitnego oceanu                                                                                                                    2                 37
Wskaźniki marketingowe                                                                                                                       11                 42
Nowak Lilianna
Gospodarka niewinnego oszustwa                                                                                                        1                 35
Pindakiewicz Jan
Wartość przedsiębiorstwa                                                                                                                      9                 31
 
Z CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
Sawicki Jarosław
Ewolucja marketingu w burzliwych czasach                                                                                          3                34
Handel detaliczny w roku 2010                                                                                                                2                39
Marketing partnerski — próba syntezy                                                                                                    6                 34
O doskonaleniu metody międzynarodowych badań marketingowych                                                   10                39
Rola koloru w marketingu                                                                                                                          8                34
Sponsoring jako źródło przewagi konkurencyjnej                                                                                    1                36
Sześć tożsamości marketingu                                                          &

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl